Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 2a. Zones de centres direccionals (11)
  Subsecció
  Subsecció 4a. Centre direccional Sant Cugat-Cerdanyola
  Article
  Article 103 - Desenvolupament mitjançant Plans Parcials

Article 103 - Desenvolupament mitjançant Plans Parcials


El Pla Parcial per al desenvolupament de previsions d'aquest Pla General en aquesta subzona, respectarà les determinacions següents:

a. Les prescripcions generals sobre estàndards urbanístics, condicions d'edificació i condicions d'ús establertes en aquestes Normes.
b. L'aplicació d'un índex d'edificabilitat net de 3,60 m2 sostre al sòl exclusivament destinat, al pla parcial, a usos comercials i d'oficines i que esgoten l'edificabilitat màxima prevista; i de 2,8 m2 sostre/m2 sòl per a la resta de les edificacions.
c. La superfície de sostre destinat a habitatge i ús resi­dencial no podrà ultrapassar el 40 per 100 del sostre total edificable al sector.
d. No es permetran les indústries de categoria 2a, 3a i 4a. Tampoc no s'admetran els parcs de vehicles i dipòsits adscrits a empreses de transports o a l'autotransport d'empreses, o al emmagatzematge industrial.