Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general
  Article
  Article 10 - Competència

Article 10 - Competència


1. El desenvolupament d'aquest Pla General, per mitjà dels instruments jurídics urbanístics procedents segons la classe de sòl i l'objectiu pretès, correspon a la Corporació Metropolitana i als ajuntaments, en llurs respectives esferes de competència.

2. Els particulars podran promoure plans per al desenvolupament de les previsions d'aquest Pla General. La Corporació Metropolitana i els ajuntaments facilitaran a les corporacions i associacions i als particulars la participació en els procediments d'elaboració del planejament urbanístic.