Carrer d'Andalusia

El carrer es transforma en un espai prioritari per a vianants, s’hi pacifica el trànsit i s'hi incrementa la vegetació. En un costat, la vorera se situa al mateix nivell que la calçada; en l'altre, s'eleva i s'eixampla per generar zones d'estar amb nou arbrat, mobiliari i lluminàries. A mig carrer hi ha una plaça triangular, que es reurbanitza per integrar-la amb l'espai públic que l'envolta.

Vista general del projecte
Foto: Adrià Goula
Fitxa tècnica
 • Data de projecte:
  Novembre 2016
  Data inici de l'obra:
  --
  Data fi de l'obra:
  --
  Data d'execució:
  Octubre 2018
  Municipi:
  Castelldefels
  Superfície:

  2.540 m2

  Cost:
  523.263 €
 • Direcció de projecte:
  Crisant Romans
  Col·laboradors:
  EQUIP EXTERN: ICA Grupo, MOR arquitectura tècnica
  Contractista:
  Gicsa
Finançament

l'AMB

Ajuntament de Castelldefels
 

Descripció

L’objectiu del projecte de re urbanització del carrer d’Andalusia és transformar l’eix viari en un espai per al vianant, fent prevaler l’accessibilitat, pacificant el trànsit sense perdre places d’aparcament, i potenciant el verd urbà.
El carrer, estret, de 8 metres d’amplada, es resol amb una secció asimètrica. En un costat hi ha una vorera a nivell amb la calçada i en l’altre una vorera amb encintat i vorada. Aquesta vorada, que limita l’aparcament, s’eixampla per a generar zones d’estar amb bancs i contenir el nou arbrat d’alineació i les columnes d’il·luminació.
Al centre del carrer, es restaura una plaça existent. Per tal de mantenir l’arbrat es conserva la cota original de la plaça, de geometria triangular, però es treballen els límits per a integrar-la en l’espai públic circumdant i fer-la més accessible des dels carrers perimetrals. L’antic mur que separava la plaça del carrer d’Andalusia es converteix en un talús amb vegetació. Els altres dos murs es retallen fins a al cota del paviment de la plaça de manera que, des de dins, desapareixen. Des de fora, els murs es revesteixen amb la mateixa peça de formigó que en la resta del carrer s’utilitza com a paviment, per reforçar la continuïtat de l’espai públic i la unitat de la intervenció. Els 7 arbres existents s’agrupen en 3 escocells, on es planta vegetació arbustiva, que afavoreixen la sensació d’estar en un espai verd.
 

On