Estructura

Composició
 • Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
 • Institut Metropolità del Taxi (IMET)
 • Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
 • Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB)
 • Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
 • Sindicats
 • Unió de Pagesos
 • Plataforma pel Transport públic
 • Associacions de veïns
 • Empreses operadores de transport públic i altres serveis de mobilitat
 • RENFE
 • FGC
 • Tramvia Metropolità
 • Aeroport de Barcelona
 • Autoritat Portuària de Barcelona
 • Consorci de la Zona Franca
 • Entitats del sector de l'automoció
 • Consell Català del Taxi
 • Associacions i entitats en relació amb la bicicleta
 • Associacions de transportistes
 • Organitzacions d'usuaris
 • Organitzacions empresarials i del sector industrial
 • Associacions o representants de persones amb mobilitat reduïda
 • Associacions de vianants
 • Associacions i entitats de seguretat viària
 • CREAL
 • Taula per la qualitat de l'aire
 • Entitats públiques i privades en relació amb la mobilitat i el medi ambient
 • Consultors de mobilitat
 • Col·legis professionals relacionats amb la mobilitat
 • Universitats i entitats educatives en relació amb la mobilitat
 • Plataforma Live
 • RACC
 • Generalitat de Catalunya (departaments i entitats en relació amb la mobilitat i el medi ambient)
 • Servei Català de Trànsit
 • Consells comarcals
 • Diputació de Barcelona
 • Altres administracions locals implicades en la mobilitat metropolitana
Reglament
 • Antecedents
  La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix a l'art. 9.5 la possibilitat que en el procés d'elaboració dels plans de mobilitat urbana resti garantida la participació d'un consell territorial de la mobilitat.

  Així mateix, l'esmentada llei, al seu article 23 estableix que "els municipis, les agrupacions de municipis, els consells comarcals, les entitats metropolitanes i les autoritats territorials de mobilitat poden constituir, en l'àmbit del territori de llurs plans de mobilitat urbana o llur pla director de mobilitat, consells territorials de mobilitat, com a òrgans de consulta i participació dels diferents agents representatius, dels organismes i les entitats vinculats amb aquesta matèria i dels ciutadans. La composició i el règim orgànic i funcional dels consells territorials de mobilitat han d'ésser determinats per l'ens promotor corresponent de manera que el nivell de participació cívica i social que els sigui propi resti garantit."

  Per la seva Llei de creació 31/2010, l'AMB té les competències d'aprovació del Pla metropolità de mobilitat urbana, a més d'altres competències relatives a transport públic urbà col•lectiu de viatgers en superfície, prestació del servei de metro, ordenació i la intervenció administratives del servei de taxi, promoció del transport sostenible, participació en la programació i gestió del trànsit, ordenació del transport de viatgers amb finalitat cultural i turística, i la coordinació i la gestió, per delegació dels ajuntaments, dels serveis complementaris de la mobilitat que comporten l'ús especial o privatiu de la via pública.

  A l'acord de Govern de l'AMB de 23 de juliol de 2015, s'acorda  "Aprovar i desenvolupar el Pla metropolità de mobilitat urbana, en el marc de les previsions de la Llei de l'AMB, per atendre de manera unitària la gestió de la mobilitat en aquest àmbit."

  En data 1 de desembre de 2015, es va constituir a l'AMB, el Consell de Municipis per la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica.
 • Article 1. Definició del Consell de Mobilitat de l'AMB
  En el marc de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, de la Llei de creació de l'AMB 31/2010, i de l'Acord de Govern de l'AMB per al mandat 2015-2019, es constitueix el Consell de Mobilitat  de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (CMAMB) com a òrgan de participació, deliberació,assessor,  propositiu i de consulta i també com a espai de trobada dels diferents agents representatius de les institucions, els organismes, les entitats i els sectors socials vinculades amb aquest àmbit, i  de la ciutadania de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Article 2. Naturalesa del Consell de Mobilitat de l'AMB
  El Consell de la Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona  és un òrgan consultiu, mitjançant el que es garanteix la participació ciutadana en les matèries relacionades amb les polítiques i actuacions de mobilitat de l'AMB en l'àmbit territorial metropolità.

  Els acords, informes o propostes del Consell seran tinguts en consideració en el disseny de les estratègies i projectes de la mobilitat a l'àmbit de l'AMB.

  El Consell no podrà, en cap cas, ni substituir ni assumir competències pròpies dels òrgans de governs metropolitans.
 • Article 3. Objecte del Consell de Mobilitat de l'AMB
  L'objecte general del CMAMB és el de fomentar el debat i la participació, d'aconseguir el compromís, la consulta, la coresponsabilitat i la participació voluntària de tots els agents implicats en la mobilitat, pel que fa a les principals polítiques i accions estratègiques que desenvolupi l'AMB en exercici de les seves competències i dels seus acords de govern.

  Per tant, constitueix un lloc d'encontre, consulta i participació dels diferents agents representatius, dels organismes i les entitats vinculats amb aquesta matèria i de la ciutadania per consensuar possibles línies d'acció, proposar iniciatives, fer un seguiment i consulta de propostes, per tal de trobar la manera de respondre a les necessitats que sorgeixin  en cada moment en matèria de mobilitat i transport.
 • Article 4. Funcions del Consell de Mobilitat de l'AMB
  1. La consulta i participació dels seus integrants en el desenvolupament de les línies principals de l'acord de Govern de l'AMB i del Pla d'Actuació Metropolità, en matèria de mobilitat i transport.
  2. La consulta i participació dels seus integrants en l'exercici de les competències de l'AMB, prestant especial atenció a la intermodalitat, l'accessibilitat, l'equitat, la seguretat viaria, la sostenibilitat i la lluita contra l'exclusió social.
  3. La consulta i participació dels seus integrants en l'elaboració i definició dels objectius estratègics del Pla metropolità de mobilitat urbana.
  4. Rebre informació periòdica sobre les actuacions de l'AMB i les dades de seguiment de les mateixes.
  5. Emetre informes i dictàmens, així com elaborar propostes sobre els assumptes que consideri d'interès relacionats amb la mobilitat i elevar-les als òrgans competents.
  6. Fer el seguiment, avaluar i revisar la implementació dels acords adoptats pel Consell de Mobilitat en l'àmbit metropolità de la mobilitat i l'accessibilitat.
  7. El diàleg, la reflexió i la cooperació en les qüestions relacionades amb la mobilitat metropolitana.
  8. Promoure iniciatives d'estudi en l'àmbit de la mobilitat.
  9. Col·laborar amb AMB en la sensibilització dels ciutadans per una mobilitat sostenible que fomenti els modes de mobilitat activa (a peu o en bicicleta) i del transport públic.
 • Article 5. Règim orgànic i funcional del Consell de Mobilitat de l'AMB
  El Consell Metropolità de la Mobilitat s'organitzarà en dos òrgans:
  • El Plenari del Consell.
  • Grups de treball que es determinin.
  5.1. El Plenari és l'òrgan de màxima representació del Consell

  Es un òrgan on es plantejaran i debatran els diversos aspectes relacionats amb la consulta i participació en relació a la mobilitat i en relació amb el propi funcionament de l'organisme. També un espai de debat, per posar en comú els resultats de l'activitat dels diferents grups de treball i per acordar les eventuals propostes.

  Les seves funcions son:
  1. Proposar anualment  les directrius d'actuació per al Consell.
  2. Proposar elevar els resultats dels grups de treball i del mateix plenari, si s'escau, als òrgans de govern de l'AMB.
  3. Proposar que es convidin experts/es externs/es necessaris per a enriquir el debat que es pugui donar al Plenari i/o a qualsevol dels grups de treball.
  4. Proposar l'organització de  jornades o conferencies de sensibilització i divulgació dels diferents aspectes relacionats amb la mobilitat de l'AMB.
  5. En general, les funcions atribuïdes al Consell de Mobilitat que figuren a l'article 4.
  5.2. Els grups de treball .

  El plenari del CMAMB crearà grups de treballs per tractar temes concrets i elaborar informes i fer propostes al plenari.  . Podran tenir caràcter temporal o permanent. La seva constitució i dissolució es decidirà pel President del Consell a proposta del Plenari.

  En aquests grups de treball es podrà proposar la participació de qualsevol persona amb expertesa en la matèria a proposta d'algun membre del consell i la seva aprovació pel Plenari.

  Les seves funcions són:
  1. Debatre les  estratègies i accions, així com en la seva supervisió i seguiment.
  2. Els grups de treball, be d'ofici o a instància del plenari del Consell, elaboraran informes, estudis o propostes en les matèries de la seva competència per tal de ser debatudes al si del Consell.
  3. Els grups de treball formularan propostes de sensibilització i difusió dels aspectes relacionats amb el seu àmbit de la mobilitat.
 • Article 6. Composició, elecció i nomenament del Consell de Mobilitat de l'AMB
  6.1.  El Plenari del Consell de Mobilitat està composat per:

  6.1.1.- El President/a, que correspondrà a la Vicepresidència que tingui delegades les competències de Mobilitat.En cas d'absència de la Presidència  aquesta delegarà en el Vicepresident/a
   
  6.1.2 –El  Vicepresident/a que serà proposat pel President/a al Consell

  6.1.3– Secretari/a que serà nomenat pel President/a d'entre el personal de l'AMB o les seves empreses.

  6.1.4.- Un representant de cada ajuntament  metropolità. Seran nomenats pel seu ajuntament comunicant l'acord per escrit a la Presidència del Consell,

  6.1.5. Un representant de cada partit polític o coalició amb representació al plenari de l'AMB

  6.1.6.- Dos representants designats pel Consell de Municipis per la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica.

  6.1.7.- Representants dels diferents agents representatius, dels organismes i les entitats vinculats amb la mobilitat, com ara administracions, institucions, empreses i entitats amb àmbit d'actuació metropolità.
  Els seus representants seran nomenats pels seus òrgans de direcció comunicant l'acord per escrit a la Presidència del Consell. El seu nomenament per la presidència del Consell caldrà que sigui informat a una reunió plenària del Consell.

  6.1.8.- També podran assistir assessors tècnics. Així mateix , el/la President/a podrà convidar a les sessions, a petició de la mateixa Presidència o a suggeriment de qualsevol dels vocals, a aquelles persones a les quals la participació sigui d'interès en funció de les matèries a tractar.

  6.2 Grups de treball

  Els interessats en formar part dels grups de treballs triaran lliurement a quin  grup o grups volen pertànyer i ho sol·licitaran al President del Consell.
 • Article 7. Atribucions dels òrgans del Consell de Mobilitat de l'AMB
  7.1 El President del Consell té les següents atribucions:
  • Rebre i aprovar les candidatures dels membres del plenari del  CMAMB.
  • Exercir les tasques de representació del Consell.
  • Convocar les reunions del plenari del Consell.
  • Presidir les reunions del plenari.
  • Moderar el debat del plenari.
  • Elevar els resultats dels grups de treball i del mateix plenari, si s'escau, als òrgans de govern de l'AMB
  7.2 La Vicepresidència del plenari del Consell substitueix al president en cas d' absència o delegació.

  7.3  El Secretari/a del plenari del Consell tindrà les següents atribucions:

  • Assistir al President/a en totes les funcions que li siguin pròpies.
  • Elaborar l'ordre del dia de les reunions, tant del plenari del Consell com dels grups de treball, i tramitar les convocatòries.
  • Aixecar l'acta de les reunions tant  del plenari del Consell com dels grups de treball, traslladant una còpia a tots els seu membres.
  • Fer el seguiment i actualització del registre de membres del Consell i dels grups de treball.
  • Atendre les peticions d'informació i consulta respecte a les matèries tractades en el Consell o en els grups de treball.
  • Organitzar l'execució del funcionament del plenari del Consell i dels grups de treball.
  7.4 Membres del plenari del Consell i dels grups de treball
  • Disposar de la convocatòria de la sessió a celebrar  contenint el corresponent ordre del dia i la documentació que es calgui sobre els temes a tractar.
  • Proposar temes a incloure a l'ordre del dia de la reunió del Consell.
  • Participar en els debats de les sessions i aportar la informació que sigui d'interès.
  • Formular precs i preguntes.
  • Obtenir la informació precisa per poder desenvolupar les funcions assignades.
 • Article 8. Funcionament
  8.1 Plenari del Consell
  • Es reunirà, normalment dues vegades a l'any en sessió ordinària, o el nombre de vegades que convoqui el President.
  • Les sessions extraordinàries es celebraran quan el/la President/a així ho determini o quan ho demani la majoria simple de l'òrgan.
  • La convocatòria contindrà l'ordre del dia dels aspectes a tractar. No obstant això, a l'inici de la sessió se n'hi podran incloure d'altres.
  8.2.- Grups de treball
  • Es reuniran tantes vegades com sigui necessari per arribar a acords sobre cadascuna de les propostes presentades per cada grup de treball i per exercir les funcions que li encomani el Plenari.
  • Si cal, es convocaran a més d'un grup de treball conjuntament.
  • Les deliberacions dels grups de treball s'elevaran al Plenari del Consell per la seva informació i debat si s'escau.
  • Les sessions de treball estaran assistides per tècnics metropolitans.
 • Article 9. Constitució i renovació dels membres del Consell de Mobilitat de l'AMB
  El Consell de  Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es considerarà constituït en la primera sessió convocada amb aquesta finalitat. Els representants dels  ajuntaments, en formaran part durant el seu mandat. Després de cada eleccions municipals es renovarà la composició del Consell.

  Dins d'aquest període els representants cessaran per voluntat pròpia o per decisió de l'òrgan que els va proposar o escollir, la qual cosa haurà de ser comunicada per escrit a la Presidència del Consell.
  La substitució dels representants es realitzarà seguint els mateixos criteris que la seva elecció.
 • Article 10. Relacions amb altres entitats i òrgans de participació ciutadana
  El Consell de la Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona mantindrà obertes línies d'interlocució amb altres consells i taules de mobilitat, sobretot dels ajuntaments propers, per tal de poder conèixer les seves estratègies de mobilitat.

  El Consell podrà mantenir un vincle amb els altres òrgans i consells de participació ciutadana que tinguin relació amb la mobilitat.

  El Consell farà públiques totes les actuacions i documents que desenvolupi i posarà en funcionament, quan s'escaigui pel tema a tractar, espais de participació amb la ciutadania per a recollir opinions i suggeriments que aquesta li vulgui fer arribar.

  Per tot allò que no preveu aquest reglament regirà la normativa reguladora de l'AMB, que servirà igualment del criteri interpretatiu i la resta de legislació que el sigui d'aplicació.