Calculadora solar

Calculadora solar

Eina digital per conèixer la viabilitat d'una instal·lació solar

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Energia
 • Data de publicació:
  De març 2017
 • Estat:
  Realitzat
 • Tipus / Subtipus:
  Energia / Energies renovables
 • Municipi:
  Tots els municipis
 • Direcció de projecte:
  Gil Lladó (tècnic d'energia), Ana Romero (cap de secció de Sostenibilitat i Educació)
 • Assistència:
  Sud Energies Renovables SL
Descripció

La calculadora solar és una eina digital que permet als ciutadans fer un estudi estimat de viabilitat tècnica i econòmica d'una possible instal·lació solar fotovoltaica o tèrmica adaptada a la legislació vigent.

 • Antecedents

  Abans de l'inici del projecte existia un entorn regulador i jurídic profundament advers que penalitzava especialment l'autoconsum renovable. Els ciutadans necessitaven eines per conèixer de forma objectiva les possibilitats d'aquestes tecnologies que contribueixen decisivament a la transició energètica.

 • Objectiu

  Creació d'una eina digital que permetia a qualsevol ciutadà calcular un estudi estimat de viabilitat tècnica i econòmica d'una possible instal·lació de plaques solar a la coberta del seu domicili.

 • Actuacions realitzades
  • Estudi d'antecedents existents. Vistes diferents eines d'accés públic, es va acabar de perfilar l'objecte de l'aplicació.
  • Es va determinar l'objectiu eina, dades partida, metodologia, biblioteca de dades, determinació costos instal·lacions, càlculs de produccions i rendibilitats.
  • Es va dissenyar i programar l'aplicació en línia.
  • Es va elaborar el manual de l'usuari, que permetia resoldre qualsevol dubte que pugués sorgir durant l'accés a l'eina per part de qualsevol usuari.
  • Es va validar i calibrar l'eina amb casos reals. Es va preparar un document amb els càlculs justificatius de cinc instal·lacions tipus reals executades, que va servir per validar la utilitat i rigor de l'eina.
  • L'eina va estar activa fins que l'entorn regulador i jurídic va permetre altres iniciatives i es va iniciar el foment de l'autoconsum renovable.
 • Fites assolides
  • La "calculadora solar" va omplir el buit  que existia entre una idea inicial de projectar una instal·lació solar i un projecte rigorós d'enginyeria, incentivant i donant confiança als ciutadans perquè s'impliquessin decisivament en la generació renovable distribuïda.
  • Sense ser un expert, de forma molt didàctica i introduint un nombre limitat de dades, qualsevol ciutadà podia conèixer la viabilitat d'instal·lacions fotovoltaiques o solar tèrmiques.
Enllaços relacionats