Episodis de contaminació

Un episodi de contaminació ambiental és una circumstància en la qual la concentració d'algun contaminant en l'aire supera els valors límit recomanats per l'OMS i la UE i esdevé encara més nociu per a la salut. Provoca afectacions a curt i llarg termini, especialment als col·lectius més vulnerables: persones amb asma o problemes respiratoris i cardiovasculars, gent gran, dones embarassades i infants.

Dona't d'alta al butlletí

Alertes per alta contaminació atmosfèrica

Aquest servei gratuït envia avisos de l’AMB quan la Generalitat de Catalunya activa avisos de situacions de contaminació atmosfèrica (avís preventiu o episodi d'alerta) dins del territori metropolità.

Subscriure's a les notificacions

Us informem que les vostres dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per gestionar el servei. Les vostres dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta a la vostra sol·licitud, seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació, consulteu la nostra Política de privacitat.

Per tal d'accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets podeu adreçar-vos a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, adjuntant una còpia del DNI, o bé a través instància genèrica del portal web.
Fases del protocol d'actuació

Es diferencien diverses fases segons el llindar màxim de cada contaminant: una primera fase denominada "avís preventiu" i una de més severa denominada "episodi", i la informació es modula en funció de la fase (avís preventiu i declaració d'episodi). L'AMB es dota, a més a més, d'una fase prèvia d'activació de mesures de "Seguiment atent", que no comporta cap mesura d'afectació ciutadana.
 

Quadre de les fases dels episodis
 • Fase de seguiment atent

  És una fase interna i es produeix amb caràcter fonamentalment preventiu i informatiu, davant d'un augment dels valors d'immissió de NO2, conjugada amb un pronòstic meteorològic i de dispersió advers.

  S'activa quan en dues o més estacions de control atmosfèric, situades en el territori metropolità, es detecta que la concentració del gas contaminant (diòxid de nitrogen) supera el valor horari de 140 micrograms per metre cúbic i la previsió en les 24 hores següents a través de models de dispersió no es veu una millora al respecte. A més les condicions meteorològiques (direcció, velocitat del vent, gradient de la temperatura de l'aire, turbulències atmosfèriques, humitat relativa, etc.) no faciliten la dispersió dels contaminats cap a les capes superiors de l'atmosfera.

  Segons estimacions fetes amb l'anàlisi de dades dels darrers anys pel que fa a superacions del valor d'immissió de NO2 indicat, anualment tindríem 22 dies en els quals es podria donar aquesta situació. Tal com s'especifica en l'esmentat protocol, aquesta fase és competència de l'AMB, en la qual informa als ajuntaments que s'ha iniciat un episodi de contaminació i que estem en fase de seguiment atent. Aquest avís també es produeix mentre es realitza qualsevol activitat del programa d'educació ambiental Compartim un Futur.

 • Avís preventiu

  En aquest fase de l'episodi de contaminació, els contaminants (el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió PM10)  augmenten les seves concentracions respecte a la fase anterior.

  En concret, pel que fa al diòxid de nitrogen, en més d'una estació de la XPVCA a l'àrea metropolitana de Barcelona se supera la concentració de 160 micrograms per metre cúbic de mitjana en una hora i la previsió en 24 hores no indica una millora al respecte. Pel que fa a les partícules en suspensió de diàmetre de 10 micres o  inferior, aquesta fase s'inicia quan més d'una estació de la XPVCA a l'àrea metropolitana de Barcelona supera el valor de 50 micrograms per metre cúbic de mitjana diària i la previsió en 24 hores indica una superació del valor límit diari de la concentració indicada.

 • Episodi de contaminació

  En aquest fase els contaminants (el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió PM10)  augmenten les seves concentracions respecte la fase anterior. En concret, pel que fa al diòxid de nitrogen en més d'una estació de la XPVCA a l'àrea metropolitana de Barcelona se supera la concentració de 200 micrograms per metre cúbic de mitjana en una hora i la previsió en 24 hores no indica una millora al respecte.

  Pel que fa a les partícules en suspensió de diàmetre de 10 micres o inferior, aquesta fase s'inicia  quan més d'una estació de la XPVCA a l'àrea metropolitana de Barcelona supera el valor de 80 micrograms per metre cúbic de mitjana diària i la previsió en 24 hores indica una superació del valor límit diari de la concentració indicada; o bé es manté per sobre dels 50 µg/m3 durant més de 3 dies consecutius.

 • Fase alerta

  Aquesta fase s'activa quan més d'una estació de la XVCPA a l'àrea metropolitana de Barcelona supera el valor de 400 ug/m3 de mitjana durant 3 h de diòxid de nitrogen (NO2) i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.

Avisos i notificacions d'alertes

En aquest context, la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència per declarar episodis per alta contaminació atmosfèrica (avís preventiu o episodi), té aprovat un protocol d'actuació en cas d'episodi. Quan hi ha un episodi, ho comunica a diferents ens, entre els quals l'AMB, que n'informa a la ciutadania a través de diversos canals. Especialment, a través de l'aplicació web Aire metropolità, que permet subscriure's per rebre alertes sobre l'estat de l'aire a la metròpolis de Barcelona.

Aire metropolità