EDAR del Besòs

La depuradora del Besòs està situada entre Sant Adrià de Besòs i Barcelona. Es tracta d'una de les depuradores cobertes integrades al teixit urbà més grans del món i la de més capacitat de processament de Catalunya.

Municipi: Barcelona, Sant Adrià de Besòs

Localització: Rambla Prim interior, s/n Sant Adrià de Besòs

Imatge de la depuradora coberta del Besòs
Imatge de la depuradora coberta del Besòs

Aquesta planta dóna servei a més de la meitat de la població de l'àrea metropolitana de Barcelona, atès que saneja les aigües residuals del tram final de la conca del Besòs. Pertany al sistema de sanejament 2 Besòs.

Funcionament

Seccions de la depuradora del Besòs
Seccions de la depuradora del Besòs
Cargols d'Arquímedes

Eleven l'aigua fins al punt més alt de la depuradora a fi de fer-la circular per gravetat per la resta de les instal·lacions.

Desbast

Fa passar l'aigua per un conjunt de reixes i tamisos que eliminen primer els sòlids de mida gran i després els més fins. El desbast és clau per evitar danys o obturacions en els processos de conducció i tractament posteriors.

Els residus que s'extreuen aquí es destinen a deposició controlada.

Dessorrador desgreixador

Aquest dessorrador, a diferència dels dessorradors-desgreixadors de la resta de depuradores metropolitanes, és circular i només es dedica a separar la sorra de l'aigua (no treu els greixos).
Al dessorrador, les sorres cauen al fons per decantació i s'extreuen amb unes bombes, per després destinar-les a deposició controlada.
Eliminar les sorres evita l'abrasió de la maquinària posterior.

Tanc de barreja i floculació

Per tal de facilitar l'eliminació dels sòlids en suspensió que no s'han pogut eliminar en el pretractament anterior, s'hi afegeix una substància coagulant que fa que els sòlids més fins s'agrupin en forma de flocs.

Decantador primari lamel·les

Fa passar l'aigua en un circuit ascendent a través de lamel·les. D'aquesta manera els flocs de sòlids en suspensió topen amb les lamel·les i cauen al fons del decantador.
Al fons del decantador aquests flocs es van acumulant i s'espesseixen fins a formar el que es coneix com a "fangs primaris". Els fangs primaris inclouen fins al 30% de matèria orgànica que conté l'aigua residual.
Un cop separats de l'aigua, els fangs primaris ja estan preparats per al bombament.

Reactor biològic

Aireja l'aigua per fer que els bacteris aerobis que ja hi estan presents transformin la matèria orgànica restant en matèria cel·lular més ràpidament.

Decantador secundari

Per decantació, separa l'aigua dels bacteris, que sedimenten en forma de fang diluït. Aquest fang, conegut com a "fang secundari" o "fang actiu" consisteix en gairebé el 60 % de tota la matèria orgànica que hi havia a l'aigua residual.
Això vol dir que, entre el decantador primari i el secundari s'elimina fins al 95 % de la matèria orgànica.
Un cop separat de l'aigua, el fang secundari rep un tractament específic a la línia de fangs.

Sortida d'aigua i emissari submarí

L'aigua depurada es condueix al mar, on s'aboca a través d'un emissari submarí de gairebé tres quilòmetres de llarg.

Espessiment i deshidratació

Atès que els fangs provinents del decantador secundari estan molt diluïts (contenen menys de l'1 % de matèria sòlida), se centrifuguen per concentrar-los fins que contenen el 4 % de matèria sòlida.
L'aigua bruta que se'n extreu torna a començar el circuit de depuració al desbast.
I els fangs espessits, juntament amb els fangs provinents del decantador primari (que ja s'ha espessit allà) es porten a l'EDAR de Montcada per continuar-hi el tractament.La finalitat d'una depuradora és retornar l'aigua residual i pluvial al medi en les millors condicions i d'acord amb els estàndards de qualitat fixats per normativa.

Per fer-ho, la depuradora del Besòs extreu de l'aigua els contaminants que hi han anat a parar: sòlids flotants (plàstics, papers no dissolts...) sorres, greixos i matèria orgànica, etc.

Què tracta?

L'EDAR (depuradora) del Besòs tracta aigües residuals domèstiques i industrials:
  • Aigües residuals domèstiques i assimilables: les aigües usades a llars, oficines, comerços, escoles i qualsevol altre espai on no s'hi aboquen contaminants especials.
  • Aigües industrials pretractades: les aigües usades a instal·lacions industrials, després de rebre un tractament a la mateixa indústria per tal d'extreure'n els contaminants específics.

Què fa?

La depuradora del Besòs dóna servei a més de la meitat de la població de l'àrea metropolitana de Barcelona, atès que saneja les aigües residuals del tram final de la conca del Besòs.

Concretament, tracta les aigües de les poblacions de Badalona, Barcelona (65 %), Montgat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Tiana, així com d'una petita part del municipi de Montcada i Reixac.

Aquesta planta depura un 36 % del total d'aigües residuals tractades pel conjunt de depuradores metropolitanes.

Evolució i millora del servei

La depuradora del Besòs va començar a funcionar l'any 1977 com una estació de depuració d'aigües residuals (EDAR) convencional on només s'aplicaven tractaments físics i químics a l'aigua residual. L'any 2005 es va remodelar completament amb la finalitat d'incorporar el tractament biològic, que incrementa molt la qualitat de l'aigua depurada, i adaptar-se, d'aquesta manera, a la normativa europea.

La conjunció d'aquest nou tractament amb l'ús d'un emissari submarí per al retorn de l'aigua depurada al mar a tres quilòmetres de la línia de costa ha contribuït en bona mesura a la recuperació d'aquesta part del litoral metropolità.
 
Els treballs de remodelació van consistir a demolir i reconstruir la instal·lació simultàniament, de manera que no va deixar mai de prestar servei.
 
Aquesta remodelació, a més, va coincidir amb un canvi urbanístic molt important en tota la zona: s'hi va crear la plaça del Fòrum, amb centres de convencions i hotels, a més d'un nou barri amb oficines i habitatges. Aquest canvi va comportar cobrir la planta i fer-hi unes infraestructures especials i molt compactes. Gràcies a la remodelació es va poder recuperar l'espai perquè en poguessin gaudir tots els ciutadans.
 
La depuradora del Besòs està ubicada a una zona urbana amb molta activitat econòmica i social. Per això, es tracta d'una infraestructura molt compacta, amb dispositius de renovació d'aire i un sistema de rentatge químic d'olors molt sofisticat que redueix els impactes ambientals.
Localització
Com anar-hi?
Transports al voltant de...