SALES RESIDENCIAL - Viladecans

Carrer ANTONIO MACHADO, 60-68 060
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
V.01 b

El projecte es situa al sector “Sales Residencial” de Viladecans. Aquest sector queda delimitat dins l’àmbit del Pla Especial de Reforma Interior “Sud de Sales”, com a modificació puntual del Pla General Metropolità, el qual serà d’aplicació per aquelles prescripcions no específicament definides en aquest Pla Especial.

L’edifici es situa al l’extrem sud d’una zona de desenvolupament a la perifèria de Viladecans, i acaba longitudinalment la façana nord-est de la vila. Formalment, es tracta de consolidar aquesta zona de ciutat, un entorn dispers en una topografia gairebé plana i la nostra proposta planteja un edifici sòlid i massís.

L'edifici rentabilitza les condicions normatives al màxim, en quant a compatibiltizació dels usos comercials i residencials, entenent que la planta baixa comercial ajudarà a configurar aquest nou entorn urbà.
Partint d’una estructura reticular originada en planta soterrani per a la millor distribució de les places d'aparcament, l’edifici situa en l’envolvent normativa els 57 habitatges i uns espais comercials a la façana principal. Això mitjançant 6 nuclis de comunicació vertical que donen accés a 2 habitatges per replà i tres en el cas del tester sud.

Així mateix, la configuració de bloc C com aïllat, amb 4 façanes, queda corregida i modificada en planta baixa amb el límit del bloc B i un cos a construir en planta baixa. Aquest accident en el planejament converteix el límit de la parcela (façana Oest, límit amb unitat B) en una façana híbrida a cavall de ser mitgera.
Per aquest motiu, el projecte opta per reconèixer aquesta situació i, tot reculant l’edifici en la franja afectada d’una distància de 1 metre necessària per tal d’evitar servituds posteriors, remarcar físicament mitjançant un canvi en els materials de façana aquesta circumstància.

Respecte als habitatges, i partint de principis programàtics convencionals, l’aprofitament de les dimensions normatives del solar, i l’atenció a les vistes principals, la distribució en planta ofereix unes tipologies clares, alhora que una certa diversitat atenent a demandes diferenciades.

Majoritàriament es tracta d’unitats de 4 dormitoris( dos d’ells poden ser dobles) que creuen de façana a façana l’edifici. Al tester sud, la planta es desdobla i dona lloc a dues unitats (de dos i tres dormitoris respectivament). El tester nord es resol amb una única unitat. A planta baixa, i aprofitant la possibilitat de patis privats, es plantegen unes unitats de tres dormitoris.
L’edifici fa ús de la possibilitat de compatibilitzar els usos residencial de tipus habitatge plurifamiliar i planta baixa comercial o d’oficines.
Per això, es disposa a la façana principal, carrer Antonio Machado, una planta baixa d’ús terciari, distribuïts en 7 grans espais.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  8.286,52m2
  Autor:
  MAP Arquitectes
  Contractista:
  Corsan-Corviam construcción, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  De desembre 2004
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  D’octubre 2002
 • Habitatges:
  57
  Locals:
  13
  Trasters:
  31
  Places d'aparcament:
  57
;