R10 PINETONS I - Ripollet

Rambla De les Vinyes 41-43
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
2113 14 copia 2-retoc.jpg

El Planejament fixa per la mansana del projecte una tipologia d’illa semitancada, que comportava per una banda excés de nuclis i males orientacions pels habitatges i per l’altra forma una barrera entre els carrers perimetrals. Per tal d’evitar aquests inconvenients s’ha treballat amb edificis exempts en forma de molinet. El resultat ha estat una illa volumètricament més suggerent i una millor qualitat pels habitatges.

S’ha tractat de no formar barreres entre l’Avinguda Catalunya i el Carrer Mediterrani entre el Carrer Puigmal i la Rambla de les Vinyes. Peces lliures dins els amplis espais oberts permeten establir vincles espacials i visuals amb altres edificis d’equipaments situats al costat del Parc dels Pinetons.

La totalitat del solar, i la zona verda intermèdia es pauten a través d’una doble parella d’edificis, formada cadascuna per una peça en forma d’hèlice de paraments trencats i el contrapunt d’un volum de planta quadrada lleugerament afuada. Edificacions aïllades, vigoroses, amb una volumetria i una escala que intenta respondre a les mides dels espais lliures.

Edifici 1: La forma trencada de la peça en hèlice permet redimensionar la llargària d’unes façanes de longitud considerable alhora que permet la interposició de patis centrals de grans dimensions que permeten un gran nombre d’habitatges passants.

El conjunt dels 100 habitatges d’aquesta edificació s’agrupa en quatre nuclis d’escala que donen a 6,5,4 i 7 habitatges per planta respectivament, amb un total de 22 habitatges per planta. Tipològicament, és de destacar la solució proposada pels habitatges passants, on es proposa una gran peça que aculli tot l’àmbit de dia, limitant-se al mínim les zones de pas.

La volumetria del conjunt es forma a partir d’un pla horitzontal situat a la cota de Pb + 4 i, donat que hi ha una diferència d’uns 7m entre l’Avinguda Catalunya i el carrer Mediterrània, sense excedir l’ARM, és possible introduir una planta intermèdia entre les plantes baixa i primera a la part més propera a l’Avinguda Catalunya, on es situen dotze habitatges.

A les plantes baixes es situen les superfícies comercials previstes al planejament i els cinc vestíbuls dels habitatges. Es situen zones porxades a cadascuna de les cantonades, obertes cap els espais exteriors.

Edifici 2: El bloc de planta quadrada lleugerament afuada es desenvolupa sobre un pati central i un nucli d’accessos verticals. A cada planta, es situen set habitatges, on totes les estances i dormitoris són exteriors.

Espais exteriors: Es proposa la unió de les zones verdes amb la zona de patis d’illa privats previst al Planejament. El fort pendent del solar entre el carrer Mediterrani i l’avinguda Catalunya queda resolta en un sol pla inclinat.

Oferta immobiliària R10 PINETONS I - Ripollet
Rambla De les Vinyes 41-43
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 168 codiOferta: EP-UP00-000049 nom: Pàrquing 49 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 55 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 40.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/168/b6162441-e04b-4c1c-adc1-5ec617543820.jpg nomOriginal: R10--Plaça_49 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/168/c7db98dd-1064-4a1d-b06a-3d3f3d1fba63.jpg nomOriginal: Foto_1 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/168/1ffbd5fe-9968-428d-8797-4d2b651087a0.jpg nomOriginal: Foto_2 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/168/ba781b1b-ae67-4a8c-b015-e8fbddfba698.jpg nomOriginal: Foto_3 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/168/2b99b3a6-6c27-4e5a-a6ff-12a86fef64a0.jpg nomOriginal: Foto_3 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/168/9ce608ab-1013-4b8f-8331-7784d8ff742e.jpg nomOriginal: Foto_4 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 476 nom: 49 codi: EP-UP00-000049 preu: 0.0 superficieUtil: 20.78 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 55 ofertaId: 168 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 67 nom: Edifici 1 promocioId: 55 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/168/b6162441-e04b-4c1c-adc1-5ec617543820.jpg nomOriginal: R10--Plaça_49 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/168/c7db98dd-1064-4a1d-b06a-3d3f3d1fba63.jpg nomOriginal: Foto_1 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/168/1ffbd5fe-9968-428d-8797-4d2b651087a0.jpg nomOriginal: Foto_2 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/168/ba781b1b-ae67-4a8c-b015-e8fbddfba698.jpg nomOriginal: Foto_3 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/168/2b99b3a6-6c27-4e5a-a6ff-12a86fef64a0.jpg nomOriginal: Foto_3 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/168/9ce608ab-1013-4b8f-8331-7784d8ff742e.jpg nomOriginal: Foto_4 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 49

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  6.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  40,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 49
  Superfície:
  20,78m2
  + Demanar informació Codi: EP-UP00-000049
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 172 codiOferta: EP-UP00-000057 nom: Pàrquing 57 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 55 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 40.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/172/7e198b50-17bf-4566-86f2-2666866287ac.jpg nomOriginal: R10--Plaça_57 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/172/33056994-3b45-4b78-85b5-cbbb7d05ca1f.jpg nomOriginal: Foto_1 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/172/6dcd19f5-15fc-41e1-b01e-200d2d4a9e97.jpg nomOriginal: Foto_2 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/172/22281205-2541-4524-b700-2fd208de8d4f.jpg nomOriginal: Foto_3 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/172/4b93fc24-8a9a-4642-a2f2-c80a1ad43ff9.jpg nomOriginal: Foto_4 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 480 nom: 57 codi: EP-UP00-000057 preu: 0.0 superficieUtil: 20.78 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 55 ofertaId: 172 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 67 nom: Edifici 1 promocioId: 55 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/172/7e198b50-17bf-4566-86f2-2666866287ac.jpg nomOriginal: R10--Plaça_57 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/172/33056994-3b45-4b78-85b5-cbbb7d05ca1f.jpg nomOriginal: Foto_1 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/172/6dcd19f5-15fc-41e1-b01e-200d2d4a9e97.jpg nomOriginal: Foto_2 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/172/22281205-2541-4524-b700-2fd208de8d4f.jpg nomOriginal: Foto_3 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/172/4b93fc24-8a9a-4642-a2f2-c80a1ad43ff9.jpg nomOriginal: Foto_4 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 57

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  6.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  40,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 57
  Superfície:
  20,78m2
  + Demanar informació Codi: EP-UP00-000057
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 177 codiOferta: EP-UP00-000100 nom: Pàrquing 100 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 55 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 8000.0 preuLloguerAmbCompra: 40.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 485 nom: 100 codi: EP-UP00-000100 preu: 0.0 superficieUtil: 20.78 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 55 ofertaId: 177 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 67 nom: Edifici 1 promocioId: 55 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 100

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  8.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  40,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 100
  Superfície:
  20,78m2
  + Demanar informació Codi: EP-UP00-000100
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  17.789,9m2
  Autor:
  Joan Pascual Argenté i Ramon Ausió Mateu
  Contractista:
  COMSA
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  De desembre 2002
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  De juliol 2004
 • Habitatges:
  128
  Locals:
  16
  Trasters:
  25
  Places d'aparcament:
  159
;