Eix de salut ambiental

Descripció general de l'eix "Salut ambiental"

Aquest eix pretén donar a conèixer, per una banda, la gestió dels residus municipals a l'àrea metropolitana de Barcelona oferint visites guiades a les diferents instal·lacions de tractament de residus que es troben dins del territori metropolità: ecoparcs, plantes de compostatge, deixalleries municipals, planta de valorització energètica de Sant Adrià del Besòs i el dipòsit controlat de la Vall d'en Joan. Aquestes visites permeten que els alumnes prenguin consciència de la quantitat de residus que es generen cada dia, de la necessitat de tractar-los en instal·lacions especialitzades i de la importància d'aplicar les 3R (reduir, reciclar i reutilitzar) i la recollida selectiva per optimitzar els processos de valorització. Per altra banda, l'eix incorpora una sèrie d'activitats a l'aula que tenen per objectiu difondre una visió circular en l'ús dels béns de consum potenciant la reutilització i el consum responsable per reduir la generació de residus.