Eix de cicle de l'aigua

Descripció general de l'eix "Cicle de l'aigua"

Aquest eix presenta una visió global del cicle urbà de l'aigua des de la seva captació fins al seu retorn al medi natural, passant pels diferents tractaments de sanejament als quals se sotmet. L'AMB té la competència de gestionar les aigües residuals provinents dels 36 municipis que configuren el territori metropolità i d'abastir a tots els seus habitants. Per això disposa de múltiples instal·lacions especialitzades: pous, potabilitzadores, xarxa de canonades i de clavegueram, estacions de depuració i de regeneració i emissaris submarins. L'objectiu principal de l'eix és donar a conèixer la gestió metropolitana de les aigües residuals mitjançant visites guiades a diferents instal·lacions per veure de primera mà com es realitzen els processos de tractament de l'aigua. Tanmateix però, es vol fomentar l'adopció d'hàbits sostenibles que permetin minimitzar l'impacte de la contaminació aquàtica sobre la salut del nostre entorn proper per garantir la conservació de la biodiversitat que alberga. En aquest sentit us recomanem participar a les visites combinades que inclouen una visita guiada a una depuradora seguida d'una activitat a l'entorn.