Grups de treball

Grups
1. Governança

Governança
El principal objectiu d'aquest grup és la definició i coordinació d'un protocol d'actuació enfront a possibles episodis puntuals de contaminació atmosfèrica, consensuat amb els municipis metropolitans. També s'avaluaran els aspectes jurídics de la contaminació atmosfèrica i de la seva protecció per tal d'establir les competències i marc normatiu de cada administració. Finalment, es pretén definir i establir sistemes municipals de fiscalitat per a la protecció de l'atmosfera, així com valorar la possibilitat d'elaborar una eina de modelització de la contaminació atmosfèrica per a preveure i gestionar la qualitat de l'aire al territori metropolità.


2. Energia, sector industrial i infraestructures

Energia, sector industrial i infraestructures
Aquest grup de treball vol fomentar la reducció de l'ús de combustibles fòssils incrementant l'eficiència i l'estalvi energètic i, afavorint el canvi de model cap a les energies renovables. A més, es vol dur a terme un protocol guia per regular i controlar les emissions directes i difuses de les activitats.


3. Coneixement i sensibilització

Coneixement i sensibilització
Els objectius d'aquest grup de treball són elaborar una línia educativa vinculada a la qualitat de l'aire i incloure-la en el PMES, definir una guia per a l'ambientalització de plecs, projectes i obres públiques i privades, i fomentar les bones pràctiques ambientals relacionades amb la millora de la qualitat de l'aire i la prevenció de la contaminació atmosfèrica.


4. Modes no motoritzats

Modes no motoritzats
Aquest equip treballarà per a validar i executar una xarxa ciclable que englobi tot el territori metropolità a més d'ampliar la xarxa d'aparcaments segurs per a bicicletes (Bicibox i altres sistemes de major capacitat), i promoure l'ús dels modes no motoritzats mitjançant incentius, activitats en centres educatius, bonificacions a empreses i sistemes de préstec de bicicletes, entre d'altres accions.


5. Vehicles de baixes emissions

Vehicles de baixes emissions
Analitzar les diferents actuacions que es poden dur a terme per a contribuir a l'ambientalització del parc de vehicles del territori metropolità serà la tasca d'aquest grup.


6. Zones de baixes emissions

Zones de baixes emissions
L'objectiu d'aquest grup és definir els criteris sota els quals s'han de regir les Zones de Baixes Emissions (ZBE) de caràcter metropolità o supramunicipal i coordinar les iniciatives municipals d'implantació de Zones Urbanes d'Atmosfera Protegida (ZUAP). S'estudiaran les restriccions que s'han dut a terme a diverses ciutats i àrees metropolitanes d'Europa, analitzant els detalls de com s'han implantat, la legislació associada i els principals resultats. Caldrà conèixer les iniciatives legislatives i d'etiquetatge que es preveuen implantar en el nostre territori; i es preveu l'anàlisi de les afectacions i de l'estalvi d'emissions de les diferents alternatives que es plantegin.
Comunitat virtual
Documentació de les reunions de treball
Actes i documentació