Ajuts, subvencions i bonificacions

Autoconsum, emmagatzematge i aerotèrmia
 • Incentius a l'autoconsum i l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables
  Objecte

  Existeixen 6 programes d'ajuts. Els que apliquen a la ciutadania són:
  • Programa d'incentius 4: Instal·lacions d'autoconsum, amb fotovoltaica o eòlica, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
  • Programa d'incentius 5: emmagatzematge (bateries) en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.
  • Programa d'incentius 6: instal·lacions de solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia i aerotèrmia (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.
  Beneficiaris

  Els que apliquen al sector residencial van destinats a:
  • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica.
  • Persones jurídiques que no realitzin activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
  • Comunitats de propietaris.
  • Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia (pels programes 5 i 6).
  Quantia

  Programa 4:
  • Fotovoltaica d'autoconsum: 300 - 600 €/kWp (fins a 775 €/kWp pel cas d'instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum col·lectiu).
  • Sistemes d'emmagatzematge (bateries): 140 - 490 €/kWh
  Programa 5:
  • Sistemes d'emmagatzematge (bateries): 140 - 490 €/kWh
  Programa 6:
  • Aerotèrmia aire-aigua per a climatització o ACS: 500 €/kW (3.000 €/habitatge)
  • Instal·lació solar tèrmica: 450 - 900 €/kW (550 - 1.800 €/habitatge)
  • Biomassa: 250 €/kW (2.500 - 3.000 €/habitatge)
  • Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques: 1.600 - 2.250 €/kW (9.000 - 13.500 €/habitatge)
  Més infiormació

Puja
Rehabilitació energètica
 • Programa d'ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis (PREE)
  Actualment dirigit únicament a municipis de menys de 5.000 habitants (PREE5000).

  Objecte

  Promoció d'actuacions de renovació del parc immobiliari existent, per millorar la seva eficiència energètica i reduir el seu consum d'energia. Concretament, les actuacions estan destinades a edificis d'habitatge unifamiliar, edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge i edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.), o a un o diversos habitatges o locals d‘un mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d'un edifici.

  Beneficiaris

  Amb relació al sector residencial:
  • Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d'edificis existents destinats a qualsevol ús.
  • Comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge.
  • Propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris i sense el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.
  • Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.
  Quantia

  Ajuts base
  • Per a actuacions en edificis complets, totes les tipologies d'actuació tenen ajuts del 35% sobre el cost elegible, excepte en el cas de les millores d'eficiència energètica en instal·lacions d'il·luminació, què és del 15%.
  • En cas que s'opti per rehabilitacions en habitatges o locals individuals dins d'edificis, el percentatge d'ajut serà del 25% i del 15%, respectivament.
  Ajuts addicionals

  Els ajuts base anteriors es poden incrementar amb una sèrie d'ajuts addicionals, en funció de l'ús de l'edifici i, si es compleixen els criteris d'eficiència energètica (15% addicional), criteris socials (15%) o criteris d'actuacions integrades (20%).

  Tindran dret a rebre ajuts addicionals:
  • Les actuacions que elevin la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe energètica "A" o "B" a l'escala de CO2, o bé, incrementin en dues lletres la qualificació energètica de partida.
  • Les actuacions que es facin en edificis d'habitatge que hagin estat qualificats definitivament sota algun règim de protecció pública i en edificis d'habitatges situats a les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals. També podran acollir-se a aquest criteri social aquells consumidors que tinguin concedit el bo social.
  • Les actuacions integrades; és a dir les que combinin simultàniament dues o més tipologies, una d'elles sobre l'envolupant tèrmica que impliqui una disminució de la demanda del 30% en climatització, combinada amb una altra actuació, bé sobre la instal·lació tèrmica que suposi, almenys, la substitució del 60% de la potència de la generació tèrmica existent; o bé sobre la il·luminació, en el cas dels edificis d'ús diferent a l'habitatge, que suposi la renovació de més d'un 25% de la superfície il·luminada.
  Igualment, tenen dret a ajut addicional integrat els edificis rehabilitats per les comunitats d'energies renovables o les comunitats ciutadanes d'energia.

  Més informació
 • Línia d'Ajuts per a la Rehabilitació Energètica Residencial
  L'Agència de l'Habitatge de Catalunya gestiona una Línia d'Ajuts per a la Rehabilitació Energètica Residencial, per rehabilitar energèticament els habitatges, destinada a comunitats de propietaris, particulars i agents rehabilitadors, i que es cobreix amb recursos procedents dels fons europeus. Els préstecs es destinaran a finançar les inversions que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya consideri elegibles.

  L'import de la subvenció variarà en funció de la reducció del consum energètic que s'obtingui un cop feta la rehabilitació. Així, si la reducció del consum EPNR és superior al 30%, la subvenció serà del 40%. Si la reducció és del 45%, la subvenció arribarà fins al 65% de la inversió. I si la reducció és superior al 60%, la subvenció assolirà el 80%. Finalment, també hi podrà haver subvencions del 100% en casos de persones vulnerables.

  Més informació
 • Deduccions sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  Les persones que realitzin una rehabilitació energètica en el seu habitatge es podran deduir fins a un 60% de la inversió. Concretament:
  • Deduccions del 60% (un màxim de 15.000 €/any): per obres de rehabilitació que millorin l'eficiència energètica en edificis d'ús predominant residencial. L'indicador de consum d'energia primària no renovable s'ha de reduir com a mínim un 30% o la qualificació energètica de l'edifici ha de ser A o B.
  • Deduccions del 40% (un màxim de 7.500 €/any): per millores en l'habitatge de residència habitual o que es prevegi llogar abans del desembre de 2023. L'indicador de consum d'energia primària no renovable s'ha de reduir com a mínim un 30% o la qualificació energètica de l'edifici ha de ser A o B.
  • Deduccions del 20% (un màxim de 5.000 €/any): per millores en l'habitatge de residència habitual o que es prevegi llogar abans del desembre de 2023. La reducció de la demanda de calefacció i refrigeració ha de ser, d'almenys, el 7%.
  Més informació

Puja
Bonificacions a l'IBI i a l'ICIO per a instal·lacions d'autoconsum
La major part dels ajuntaments ofereixen bonificacions a l'Impost sobre béns immobles (IBI) i a l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a la implementació de sistemes d'autoconsum. 

Bonificacions existents alas municipis metropolitans

Municipi Bonificacions a l'IBI Bonificacions a l'ICIO
Badalona 50% durant 4 anys 50 %
Badia del Vallès 50% durant 3 anys 95 %
Barberà del Vallès 50% durant 5 anys 95 %
Barcelona 50% durant 3 anys 95 %
Begues 50% durant 3 anys -
Castellbisbal 50% (unifamiliar) i 10% (plurifamiliar) durant 3 anys 95 % (màxim)
Castelldefels 50% durant 5 anys 95 %
Cerdanyola del Vallès 50% durant 3 anys 95 %
Cervelló 20% durant 10 anys -
Corbera de Llobregat 50% durant 12 anys 50 %
Cornellà de Llobregat 10% durant 3 anys 35 %
Esplugues de Llobregat - 95 %
Gavà 50% el primer any; 40% el segon; 30% el tercer, 20% el quart i 10% el cinquè 90 %
L'Hospitalet de Llobregat Fins a 50% durant 5 anys 95 %
Molins de Rei 35% (unifamiliar) i 5% (plurifamiliar) durant 5 anys 25 %
Montcada i Reixac 50% durant 5 anys 95 %
Montgat - 95 %
Pallejà 50% durant 5 anys 95 %
La Palma de Cervellò 25% (unifamiliar) i 5% (plurifamiliar) durant 5 anys 95 %
El Papiol - -
El Prat de Llobregat 50% durant 3 anys 95 %
Ripollet 50% durant 5 anys 95 %
Sant Adrià de Besòs - 95 %
Sant Andreu de la Barca 30% durant 3 anys ND
Sant Boi de Llobregat 50% durant 1 anys 95 % (màxim)
Sant Climent de Llobregat 50% durant 10 anys ND
Sant Cugat del Vallès 50% (màxim) durant 5 anys 95 %
Sant Feliu de Llobregat 50% durant 3 anys 95 %
Sant Joan Despí 50% durant 3 anys -
Sant Just Desvern 50% durant un màxim de 10 anys per habitatges i 3 per altres edificacions amb el límit del 33% del cost de la instal·lació. 95 %
Sant Vicenç dels Horts 25% durant 5 anys 95 %
Santa Coloma de Cervelló 50% durant 3 anys (unifamiliar) 95 %
Santa Coloma de Gramenet 50% durant 3 anys 95 %
Tiana 30% durant un període indefinit 95 %
Torrelles de Llobregat 25% durant 5 anys 95 % (màxim)
Viladecans 50% durant 3 anys ND

Puja