Presentació i objectius

Auditori

La Taula Social Metropolitana vol facilitar un espai de trobada, de diàleg i d'intercanvi de coneixements sobre problemes i reptes socials compartits entre els municipis metropolitans. Està oberta als municipis que formen part de l'àmbit territorial de l'AMB.

Manifest i constitució

La Taula Social Metropolitana (TSM) és una iniciativa de l'Oficina de Polítiques Socials de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Es constitueix com un espai de diàleg i d'intercanvi de coneixements sobre les problemàtiques i els reptes socials que afecten els 36 municipis que formen part de l'AMB, i s'hi comparteixen realitats demogràfiques, socials i econòmiques.

La TSM pretén mobilitzar el coneixement municipal en matèria de polítiques socials i, per tant, el seu objectiu principal és constituir un espai de reflexió sobre les dinàmiques de treball municipals. Els municipis desenvolupen tot un seguit de plans, programes i accions en una àmplia varietat d'eixos de l'atenció social. Tot això representa un capital de coneixements, experiència i models de gestió que altres equips municipals poden aprofitar.

La funció de la TSM és facilitar l'intercanvi de coneixements, l'anàlisi crítica en el desenvolupament de projectes i l'assessorament mutu entre participants per tal de millorar col·lectivament les capacitats d'intervenció pública a escala metropolitana.

Així mateix, ha de servir per generar espais d'actualització i transmissió d'informació rellevant amb aportacions provinents dels àmbits públic, acadèmic i del sector associatiu. Aquestes informacions i el coneixement del territori han de facilitar la presa de decisions i plantejar posicionaments col·lectius sobre aspectes rellevants dels àmbits de treball que es constitueixin en el marc de la Taula.

La TSM s'organitza a partir de convocatòries de sessions trimestrals d'informació i exposició deliberativa de projectes locals. S'hi generarà una informació i uns resultats que confegiran una base documental, la qual estarà disponible per a consulta pública.

En aquests moments es constitueixen i es posen en marxa dos àmbits de treball: garantia alimentària i envelliment i solitud. El primer respon a la necessitat de donar resposta als dèficits d'alimentació propis de les situacions d'exclusió social (dignificació de la distribució d'aliments, vinculació dels usuaris al servei o connexió amb l'entorn comercial). El segon té com a denominador comú el conjunt de projectes locals que relacionen el procés d'envelliment i el risc de solitud a fi i efecte d'enfortir els vincles socials com a factor de prevenció de l'aïllament social.

Des de fa uns mesos, i fins a la constitució de la TSM al maig del 2022, hi ha hagut una feina prèvia de configuració de propostes d'àmbits sota el guiatge de dos grups impulsors formats per referents tècnics municipals i de l'Oficina de Polítiques Socials de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB. Aquests grups motor han treballat per elaborar el pla de treball, així com les bases d'acció social que es presenten. Els grups de treball, que són temporals, permeables i flexibles, responen a les necessitats detectades. Els municipis metropolitans que tinguin interès a participar-hi poden passar a formar-ne part.

A mitjà termini està previst que s'incorporin nous àmbits de treball en el marc de la TSM. Així, s'establiran grups de treball per a aquelles qüestions de l'àmbit social que tinguin afectació a escala metropolitana, sempre amb la mirada posada a compartir plantejaments i experiències com a mètode de treball per millorar les iniciatives i accions en el camp de la política social metropolitana.

Descarregar el manifest


Puja
Objectius, àmbits i municipis

Objectius

 • Formalitzar un àmbit de reflexió sobre les dinàmiques de treball municipals, amb el propòsit de mobilitzar el talent municipal en matèria de política social.
 • Facilitar la transmissió de coneixements, l'anàlisi crític del desenvolupament dels projectes i l'assessorament mutu entre participants.
 • Generar espais d'actualització d'informació rellevant amb aportacions provinents dels àmbits acadèmic, tècnic, institucional i social. 

 

Àmbits

 • Envelliment i soledat: projectes locals que relacionen el procés d'envelliment i el risc de solitud a fi i efecte d'enfortir els vincles socials.
 • Garantia alimentària: projectes locals que responen a la necessitat de millorar les deficiències alimentàries pròpies de les situacions de vulnerabilitat social. 
 • Igualtat de gènere: La principal particularitat d'aquest nou àmbit de treball és l'enfocament clarament transversal. L'àmbit de la igualtat de gènere agrupa representants de serveis socials, desenvolupament econòmic i mercat de treball. Aquesta transversalitat permet fer una anàlisi i treball més integrals. 

 

Municipis participants

Badia del Vallès Barberà del Vallès Barcelona
Cervelló Cornellà de Llobregat Esplugues de Llobregat
Gavà L'Hospitalet de Llobregat El Prat de Llobregat
Montcada i Reixac Montgat Sant Boi de Llobregat
Santa Coloma de Gramenet Sant Feliu de Llobregat Sant Joan Despí
Sant Just Desvern Sant Vicenç dels Horts ViladecansAltres entitats

Consell Comarcal del Baix Llobregat

 


Puja
Línies d'actuació
 • Àmbit d'envelliment i soledat

  Objectius:

   

  • Preveure el risc d'aïllament relacional entre les persones grans com a factor de prevenció de la solitud.
  • Adaptar la prestació de serveis a la detecció i a l'atenció dels casos de solitud no desitjada.
  • Desenvolupar projectes i estratègies comunitàries a fi d'incrementar les xarxes relacionals en processos d'envelliment.

  Bases d'acció local en l'ambit de l'envelliment i solitud:

   

   

  • Adaptació dels serveis d'atenció a les persones
   • Adequació dels serveis públics d'atenció a les persones i dels cossos de seguretat per augmentar la seva capacitat en la detecció de casos de solitud.
   • Definició de protocols d'actuació davant les situacions d'aïllament relacional.
  • Capacitació dels serveis
   • Formació del personal tècnic en matèria aïllament relacional i debilitat en les relacions comunitàries.
   • Planificació dels serveis a les persones per tenir present aquest problema.
   • Disseny i desenvolupament de serveis específics en el tractament de la solitud.
   • Evolució en els serveis d'atenció domiciliària (SAD) i la teleassistència en la línia de prevenció de la solitud.
  • Reducció de la bretxa digital
   • Com a factor de risc d'aïllament, mitjançant la capacitació del col·lectiu de persones grans en l'ús de les tecnologies.
   • Promoció d'innovacions tecnològiques per acompanyar processos de revinculació social.
  • Desenvolupament d'estratègies comunitàries d'intensificació de vincles socials
   • Creació de vincles de caràcter solidari, intergeneracional i potenciadors de les xarxes d'ajuda mútua.
   • Col·laboració amb les entitats que treballen en projectes d'acompanyament a les persones grans i/o per fer-ne de nous planificant accions comunes entre els ajuntaments, les entitats i el voluntariat.
   • Promoció d'un treball comunitari que vinculi en una acció de conjunt al veïnat.
  • Promoció dels equipaments
   • En tant que enclavaments comunitaris territorials que incloguin espais específics de relació per superar casos d'aïllament.
   • Adequació dels espais i els casals per a persones grans per tal que vetllin per la intensificació de relacions socials i duguin a terme projectes relacionals amb el suport dels serveis públics d'atenció a les persones.
  • Impuls d'estratègies habitacionals cooperatives i ideades en el valor de la convivència
   • Com són els casos dels programes de compartició d'habitatge del tipus Viure i Conviure (intergeneracional).
   • Exploració de fórmules de cohabitatge, en tant que unitats de convivència comunitària autogestionades per persones grans.
  • Implementació d'estratègies d'intervenció urbana
   • Ideades per habilitar i/o recuperar espais de trobada i convivència en l'espai públic.
   • Rehabilitació de finques per millorar les condicions d'autonomia personal, i la millora de l'accessibilitat física i comunicativa en els equipaments i el transport públic.

   

 • Àmbit de garantia alimentària

  Objectius:

  • Promoure la normalització dels participants en projectes i serveis de caràcter alimentari. Vetllar per preservar i potenciar la seva autonomia en el marc de la comunitat.
  • Impulsar el treball col·laboratiu i en xarxa entre els diferents actors implicats en l'àmbit de la garantia alimentària.
  • Vetllar perquè els circuïts de garantia alimentària segueixin criteris d'adaptació a les diferents necessitats socials, d'hàbits saludables, de relacions de proximitat i de sostenibilitat.  

  Bases d'acció local en l'àmbit de la garantia del dret a una alimentació adequada:

  • Promoure taules d'alimentació local
   • Els ajuntaments han de liderar taules d'alimentació local.
   • Això implica el treball en xarxa entre tots els agents implicats directament o indirectament en l'àmbit de l'alimentació. 
  • Alinear els sistemes i els criteris d'atenció
   • Establir circuïts integrals d'atenció, depenent de les necessitats, normatives, competències municipals i eines tecnològiques del municipi.
  • Vetllar per una alimentació completa i equilibrada
   • S'han de poder cobrir les necessitats de l'individu:
    • Les que obeeixen a raons culturals.
    • Les pròpies del cicle d'edat.
    • Determinades intoleràncies alimentàries.
    • La possibilitat de rebre alimentació a domicili per a persones amb mobilitat reduïda. 
  • Desenvolupar projectes comunitaris vinculats a l'alimentació
   • Amb determinats serveis que acompleixin altres funcions a part de la cobertura alimentària:
    • Treballar els vincles socials.
    • Oferir formacions en capacitació sociolaboral.
  • Introduir formats de supermercat o botiga que afavoreixin el marge d'elecció de les persones
   • Afavorir processos de cogestió de serveis amb els usuaris.
  • Promoure circuïts d'alimentació i sessions formatives
   • Les accions han de ser obertes a tothom. D'acord amb la referència de la qualitat alimentària integral en termes de salut, producció i consum de proximitat i sostenibilitat mediambiental.
  • Facilitar l'articulació de projectes d'activitat econòmica local en clau comunitària
   • En tots els casos hi han de poder participar les persones que reben atenció alimentària.
   • Possibilitat de generar llocs de treball i facilitar l'activitat del voluntariat. 
  • Disposar d'un mitjà de pagament que permeti continuar comprant en els establiments habituals
   • Fomentar la col·laboració i la implicació dels establiments comercials de proximitat.
  • Introduir un sistema d'avaluació dels projectes
   • Per tal de conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris pel que fa als serveis prestats.
 • Àmbit d'igualtat de gènere

  Objectius:  

  • Ajustar les actuacions de l'AMB a les necessitats dels ajuntaments en igualtat de gènere, en les polítiques socials i de desenvolupament econòmic. 
  • Formalitzar un àmbit de reflexió sobre les dinàmiques de treball municipals, per posar en comú el talent municipal en matèria de política social i de desenvolupament econòmic. 
  • Facilitar la transmissió de coneixements, l'anàlisi crítica del desenvolupament dels projectes i l'assessorament mutu entre participants. 
  • Generar espais d'actualització d'informació rellevant amb aportacions provinents dels àmbits acadèmic, tècnic, institucional i social. 

  Bases: 

  Aquest àmbit de treball neix arran d'una demanda plantejada per diferents ajuntaments metropolitans, amb l'objectiu de poder articular des de l'AMB respostes més ajustades a les seves expectatives i necessitats en l'àmbit de la igualtat de gènere, tant en les polítiques socials com en les de desenvolupament econòmic.

  Es tracta d'un espai de trobada, de diàleg i d'intercanvi d'experiències entre els municipis metropolitans, que es reuneixen periòdicament per debatre temes relacionats, impulsar noves iniciatives o proposar noves actuacions. 

  A més, un dels objectius principals és  fer propostes sobre serveis, plans i actuacions que ofereix l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic en aquesta temàtica, plantejar temes d'estudi i fer propostes pròpies per treballar des d'aquest àmbit. 


Puja
Pla de treball

La finalitat és reflexionar col·lectivament i establir assessoraments mutus a partir de les diferents experiències que conformen els projectes locals amb:

 • Convocatòries de reunions trimestrals d'informació i exposició deliberativa de projectes locals.
 • Recull i exposició d'informació rellevant dels principals agents implicats en les temàtiques tractades.
 • Posicionament respecte els plantejaments i les pràctiques en les polítiques públiques tractades en cadascuna dels àmbits.
 • Estructura de les sessions

  PRIMER bloc: darreres informacions d'interès relatives a projectes, recerques i posicionaments sobre l'àmbit de treball concret.

  SEGON bloc: exposició pautada i presentació d'experiències municipals,  en funció de la resposta a aquestes quatre qüestions:

  1. Descripció de les característiques més significatives del projecte.
  2. Quins són els resultats obtinguts en el moment actual.
  3. Com es gestiona i quin sistema de coordinació es disposa en les entitats.
  4. Quins han estat els obstacles?.

  TERCER bloc: debat estructurat al voltant de les exposicions.

  Finalment s'elabora un informe conclusiu de cada sessió que es distribuirà als participants de les Taules, juntament amb el material gràfic de les exposicions realitzades.

 • Propers passos
  • Incorporar nous municipis participants en aquests dos àmbits.
  • Convocar municipis participants a les properes sessions de treball.
  • Valorar nous àmbits de treball per ser incorporats a la Taula Social Metropolitana a mig termini.

Puja