Catàleg de dades obertes (2)

Cercador de datasets
  • Fitxer/Servei
  • Formats
  • Visualització
    • Despeses de personal Informació sobre el pressupost destinat a retribucions dels treballadors públics de l'AMB.
    • Excel CSV