Densitat de població

Tornar

Dades sobre la densitat de població classificada per municipis metropolitans.

Fitxa tècnica

Nombre d'habitants per quilòmetre quadrat (l'any 2012), per municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 • Data de creació:
  16.01.15
  Freqüència d'actualització:
  Variable
  Font de les dades:
  IERMB/IDESCAT
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
CSV Fitxer -- Descarregar
JSON Servei
 • Català
Accedir

Més informació