Programa de reducció de la contaminació

Tornar

Per a les activitats que necessiten excepcions temporals dels límits d'abocament als requeriments especificats a l'annex 2 del RMAAR.

Estat:
En termini
Tema:
Ecologia
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Programa de reducció de la contaminació
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Ambientals

Informació prèvia

Descripció

Per a activitats previstes als annexos I, II o III.

Qualsevol activitat prevista, dintre dels annexos I, II o III de la Llei 20/2009 que disposi, o sigui preceptiva l'autorització d'abocament d'aigües residuals, poden incloure excepcions temporals als requeriments especificats a l'annex 2 d'aquest Reglament. Sempre que s'aprovi un programa de reducció de la contaminació (PRC) tècnicament viable i temporalment possible en un termini màxim de 12 mesos, per tal de poder adequar les característiques dels abocaments a aquest Reglament i que garanteixi el compliments de les exigències.


A qui va dirigit

Activitats (usuaris no domèstics) que no poden obtenir l'autorització d'abocament perquè se supera el valor límit d'algun paràmetre de l'annex 2 del RMAAR i necessiten obtenir un permís excepcional amb un programa de reducció de la contaminació, per tal d'adequar els seus abocaments.  


Terminis

La sol·licitud de programa de reducció de la contaminació es pot sol·licitar en qualsevol moment.

El termini màxim de duració del programa és d'un any, prorrogable tres mesos.


Requisits

El titular de l'activitat, ho presentarà directament a l'AMB.

Els sol·licitants han de complir totes les especificacions del RMAAR i han de tenir especialment en compte totes les condicions de l'article 37 del Reglament esmentat.

Puja

Taxes

La sol·licitud d'aprovació d'un programa de reducció de la contaminació a la xarxa pública de sanejament està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La quota tributària és de 591,61€  segons l'Ordenança fiscal de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'AMB vigent.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.

El pagament es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja

Tràmits i formularis

En línia

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

El titular de l'activitat haurà de presentar una instancia, amb tota la documentació necessària del seu programa de reducció de la contaminació.

Documents que cal aportar:

  1. Memòria descriptiva de l'activitat causant de l'abocament.
  2. Els processos d'eliminació de la contaminació en origen.
  3. Les modificacions en el procés que siguin adients.
  4. El projecte de depuració o de les millores a realitzar, amb indicació del seu cost.
  5. El programa d'execució de l'esmentat projecte o millores on es detallin les fases i terminis per a la realització, que en cap cas pot excedir un any.
  6. El règim dels cabals i la caracterització de l'aigua residual abocada.
  7. Les revisions d'explotació i manteniment.
  8. Qualsevol altre aspecte que l'administració metropolitana consideri oportú en funció de les característiques de l'activitat.
  9. La declaració de veracitat de les dades anteriors.
  10. En el seu cas, la documentació que acrediti estar en possessió de l'autorització i la Llicència ambiental, o haver-la sol·licitat.
Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la Instància genèrica

Resposta de l'Administració

L'AMB ha de dictar resolució expressa sobre les sol·licituds d'autorització d'abocament en el termini màxim de tres mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix l'article 37 del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals.

Si per a la resolució de l'expedient s'ha de requerir a l'interessat l'esmena de deficiències i l'aportació de documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel temps comprès entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part del destinatari.

Puja

Prova: $provaURL