Informe ambiental en relació a les condicions i prescripcions de l'abocament d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament per a les activitats classificades en l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Tornar

Per a les activitats previstes en l'annex I sotmeses a autorització ambiental, aquesta s'atorga a través de l'emissió d'un informe ambiental del vector d'aigües, que s'integra en l'autorització ambiental atorgada pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Estat:
En termini
Tema:
Ecologia
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Autoritzacions d'abocament a la xarxa de sanejament
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Ambientals

Informació prèvia

Descripció

Avís

Les activitats (usuaris no domèstics) que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries no són objecte de autorització prèvia. Aquesta se substituirà per una declaració responsable que es tramitarà d'acord amb el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) vigent. L'AMB podrà efectuar, si ho considera necessari, les comprovacions i actuacions adients per verificar les dades presentades.


Totes les activitats previstes a l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, han de sol·licitar la corresponent autorització ambiental de la seva activitat, així com els canvis i revisions futures d'aquesta, a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat de Catalunya (en endavant OGAU) que integra tots els vectors ambientals.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) és l'administració competent per a emetre l'informe ambiental del vector aigües (autorització d'abocament de les aigües residuals) que s'ha d'integrar en l'autorització ambiental que atorga la Generalitat de Catalunya.

L'OGAU o la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya (DGQA) han de sol·licitar a l'AMB, a través de la plataforma EACAT, l'esmentat informe ambiental del vector aigües residuals per a la seva integració en l'autorització ambiental.

Així, els titulars d'activitats de l'annex I de la Llei 20/2009 que, segons el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) vigent, hagin d'obtenir autorització per a abocar les seves aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (mitjançant connexió a xarxa o vehicles cisterna), en el moment que sol·licitin l'atorgament de l'autorització ambiental a l'OGAU, han d'incloure la documentació corresponent a la sol·licitud a l'AMB de l'informe ambiental del vector aigües. Això, seguint les instruccions que s'indiquen a "Tràmit".

Per generar aquesta sol·licitud, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud.  

La resolució d'aquesta sol·licitud a l'interessat l'efectuarà el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat.

D'altra banda, les activitats (usuaris no domèstics) que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries han de presentar una declaració responsable.

El titular, en la declaració, manifestarà que les aigües residuals que aboca estan constituïdes únicament per aigües residuals procedents dels serveis sanitaris de l'empresa i de les neteges habituals de les instal·lacions, sense incloure en cap moment les neteges de procés, les aigües de refrigeració ni de cap altre ús de caràcter industrial.

Per generar aquesta declaració responsable, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud.

Trobarà el procediment i documentació necessària per realitzar el tràmit en l'article 30 de l'RMAAR.


A qui va dirigit

Als titulars de les activitats previstes a l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, sotmeses a règim d'autorització ambiental, que aboquen les aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (mitjançant connexió a xarxa o vehicles cisterna) i que tenen obligació d'obtenir autorització d'abocament segons el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) vigent.

D'altra banda, la declaració responsable va dirigida a totes les activitats (usuaris no domèstics) que aboquen a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries.


Terminis

L'informe del vector d'aigües o, en el seu cas, el pronunciament sobre la declaració responsable, s'ha de sol·licitar a través de l'OGAU o la DGQA a l'AMB abans del tràmit d'informació pública establert pel procediment d'autorització ambiental de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.


Requisits

L'OGAU o la DGQA han de sol·licitar a l'AMB l'informe ambiental del vector d'aigües residuals (autorització d'abocament de les aigües residuals de les indústries a xarxa pública) o, en el seu cas, el pronunciament sobre la declaració responsable d'abocament d'aigües residuals sanitàries, a través de la plataforma EACAT. Per a això, el titular de l'activitat haurà de seguir les instruccions indicades a "Tràmit".

Plataforma EACAT


Avisos

Nova sol·licitud:
Es considera nova sol·licitud d'emissió d'informe ambiental del vector d'aigua residual la que es demana per a la nova implantació d'una activitat, o bé per activitats ja iniciades però que no havien sol·licitat abans l'autorització d'abocament o informe ambiental, o les sol·licituds que es presentin una vegada finalitzada la vigència de l'autorització anterior.

Renovacions:
Totes les determinacions i condicions ambientals en relació amb l'abocament d'aigües residuals establertes a l'autorització ambiental tenen el termini de vigència en concordança amb el de la pròpia autorització ambiental de l'activitat, que l'estableix la Llei 20/2009, del 4 de desembre, sempre que compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment.

Així, els titulars de l'activitat, en el moment de presentar a l'OGAU la documentació corresponent al tràmit de revisió de l'autorització ambiental per finalització del seu termini de vigència, han d'incloure la sol·licitud a l'AMB de l'informe ambiental corresponent a la renovació de l'autorització d'abocament de les aigües residuals, seguint les instruccions indicades a "Tràmit".

Per generar aquesta sol·licitud, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari on-line marcant l'opció "Renovació" a tipus de sol·licitud.

Formulari de sol·licitud

Les Declaracions Responsables presentades pels titulars de les activitats (usuaris no domèstics) que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries i que no són objecte de prèvia autorització, seran vigents mentre no es produeixi cap variació de la tipologia de l'aigua abocada. En cas contrari hauran de notificar aquest fet a l'AMB i demanar les autoritzacions que corresponguin d'acord amb tot allò que especifica el Reglament.

Revisions:
Es considera necessària la revisió de l'autorització d'abocament d'aigües residuals sempre que es doni algunes de les circumstàncies següents:

Per les activitats de l'Annex I.1 es considerarà que es produeix una modificació substancial objecte de ser revisada, quan:

 1. Un increment de l'emissió màssica superior al 25% o del 25% de la concentració d'abocaments de qualsevol de les substàncies prioritàries d'acord amb la normativa d'aigües o del 25% del cabal d'abocament que figuri a l'autorització ambiental integrada, així com la introducció de noves substàncies prioritàries d'acord amb la normativa d'aigües, quan el seu destí no és el domini públic hidràulic.
Per a totes les activitats (Inclòs annex I.1 ), es considerarà modificació substancial, objecte de ser revisada, en els següents supòsits:
 1. Increment del cabal d'abocament superior a 50m³/dia.
 2. La presència en un abocament de substàncies prioritàries i substàncies perilloses prioritàries que es trobin recollides en la normativa en matèria de protecció d'aigües.
 3. L'increment de substàncies prioritàries i substàncies perilloses prioritàries regulades per la normativa en matèria de protecció d'aigües sempre que l'increment de càrrega sigui superior a 100mg/h.
 4. L'increment de càrrega contaminant d'altres substàncies diferents de les descrites anteriorment, sempre que l'increment de càrrega màssica sigui superior a 100g/h.
 5. L'aparició de nous focus emissors, llevat si es tracta d'aigües sanitàries. Aquests criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, poden veure's modificats en funció dels canvis produïts en la normativa de l'àmbit ambiental.
La sol·licitud de revisió en relació amb l'abocament d'aigües residuals, prèvia petició del titular de l'activitat, l'ha de realitzar l'OGAU o la Direcció General de Qualitat Ambiental.

En aquest cas, els titulars de l'activitat han de presentar en l'OGAU la sol·licitud a l'AMB de l'Informe Ambiental corresponen a la revisió de l'autorització d'abocament de les aigües residuals, seguint les instruccions indicades a "Tràmit".

Per a generar aquesta sol·licitud, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari on-line marcant l'opció "Revisió" en tipus de sol·licitud.

Formulari de sol·licitud

Vigència:
Les determinacions i condicions establertes en relació a l'abocament d'aigües residuals tindran un a vigència màxima de cinc anys, renovables automàticament en cas que no hi hagin modificacions substancials d'acord amb l'article 33 d'aquest Reglament. En cas que no es compleixin les condicions per les quals es va atorgar la corresponent autorització podran ser modificades o revocades d'acord amb el que s'estableixen els articles 33 i 34 d'aquest Reglament.

Puja

Taxes

El procediment d'emissió d'informe ambiental del vector d'aigües residuals que cal integrar en l'autorització ambiental de l'activitat està subjecte al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Informe ambiental o de revisió:

 • Emissió: 500,74€
 • Renovació 250,37€
Procediment simplificat (aigües residuals sanitàries)
 • Emissió: 228,54€
 • Renovació: 112,49€:
Com es paga?
L'obligat al pagament és el titular de l'activitat que ha sol·licitat l'autorització ambiental davant de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat de Catalunya (OGAU).

El pagament es fa mitjançant liquidació en el moment de l'aprovació del corresponent informe per l'òrgan competent de l'AMB, acord que serà notificat a l'interessat.

L'ingrés es pot fer a les oficines de les entitats bancàries que figuren en el document de liquidació, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa, o també a través de la pàgina web de les entitats bancàries.

El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Els titulars de l'activitat, en el moment de presentar a l'OGAU la documentació corresponent al tràmit d'autorització ambiental que requereixi un informe ambiental del vector aigües (atorgament o revisió de l'autorització, així com canvi de la mateixa que afecti al vector aigües de forma substancial), han d'incloure els documents següents:

 • El formulari de sol·licitud d'informe ambiental amb relació al vector aigües residuals.
 • El certificat de coincidència entre la documentació presentada en suport digital i tota la documentació que acompanya el formulari de sol·licitud facilitada a través d'aquest web.
Cal presentar aquesta documentació a l'OGAU en suport digital. Tant l'esmentada sol·licitud d'informe ambiental com el certificat de coincidència han d'estar degudament signats en suport digital (escanejat dels originals corresponents, en format pdf ).

En el cas de declaració responsable, els titulars de l'activitat, en el moment de presentar a l'OGAU la documentació corresponent al tràmit d'autorització ambiental, han d'incloure els següents documents:
 • La declaració responsable.
 • El certificat de coincidència entre la documentació presentada en suport digital i tota la documentació que acompanya el formulari de sol·licitud facilitada a través d'aquest web.
Cal presentar aquesta documentació a l'OGAU en suport digital. Tant l'esmentada declaració responsable com el Certificat de coincidència han d'estar degudament signats en suport digital (escanejat dels originals corresponents en format pdf).

Documents per preparar:


A l'hora de generar una declaració responsable d'abocament d'aigües residuals sanitàries o una sol·licitud d'informe ambiental del vector aigües, s'ha de tenir en compte que s'hauran d'introduir documents en suport digital, motiu pel qual, abans d'iniciar el procés, s'hauran de tenir preparades les còpies digitals (escanejat dels originals corresponents, en format pdf) dels documents que s'indiquen a continuació:

DECLARACIÓ RESPONSABLE

IDENTIFICACIONS:
- Document d'identificació de l'empresa (NIF, CIF, NIE, Passaport)
- Document d'identificació del sol·licitant, representant de l'empresa (NIF, CIF, NIE, Passaport)

SOL·LICITUD D'INFORME AMBIENTAL DEL VECTOR AIGÜES

1. IDENTIFICACIONS: 
- Document d'identificació de l'empresa (NIF, CIF, NIE, Passaport); 
- Document d'identificació del sol·licitant, representant de l'empresa (NIF, CIF, NIE, Passaport).

2. PROJECTE TÈCNIC DE LEGALITZACIÓ I ANTECEDENTS:

EN EL CAS D'ACTIVITATS NOVES: 
- Projecte Tècnic de legalització, visat o signat per tècnic competent

EN EL CAS D'ACTIVITATS JA INICIADES:
- Memòria descriptiva de les instal·lacions, visada o signada per un tècnic competent
- En renovacions o revisions, l'autorització d'abocament de què es disposi

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA, amb els següents documents per separat: 
- Memòria tècnica de les instal·lacions de tractament de l'aigua d'entrada i de tractament previ a l'abocament aigües residuals (si en disposen), incloent-hi el diagrama del sistema de tractament
- Diagrama de balanç d'aigua de l'establiment [Nota important: S'han d'identificar els punts d'abocament [Ai] o de càrrega [Ci], amb una lletra A o C, segons correspongui, seguida d'un número [i] correlatiu, començant pel zero (A0, A1, A2...; C0, C1, C2...)]; 
- Descripció del procés industrial
- Diagrama de flux del procés industrial
- Períodes de manteniment (indicar mes/mesos de l'any i els dies de durada)

EN EL CAS D'ACTIVITATS JA INICIADES, afegir una analítica representativa de les aigües residuals generades a l'emplaçament, per a cada punt d'abocament o de càrrega (cas dels vehicles cisterna).

4. PLÀNOLS a escala adequada per a la seva interpretació:
- Plànols de situació general de l'establiment a escala 1:5.000
- Plànols de detall de l'establiment a escala 1:1.000
- Plànol de la xarxa interior de sanejament a escala 1:100, diferenciant la tipologia de les aigües abocades, amb ubicació i croquis de les arquetes, els dispositius de seguretat (si n'hi ha), les instal·lacions de tractament de les aigües residuals i els punts de connexió al sistema de sanejament o de càrrega (cas dels vehicles cisterna) amb la numeració d'identificació establerta. De la mateixa manera, si es disposa de depuradora d'aigües residuals, planta i alçat del sistema de depuració a escala adequada per a poder-lo analitzar.

5. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS, en cas de que evacuï com a residu algun ús de l'aigua:

EN EL CAS D'ACTIVITATS NOVES:
- Documentació acreditativa conforme s'ha iniciat el tràmit corresponent i previsió dels residus generats i de la seva evacuació

EN EL CAS D'ACTIVITATS JA INICIADES: 
- Última declaració anual
- Fitxa/es d'acceptació
- Últim full de seguiment de cada residu generat
- Qualsevol altra documentació que acrediti el control dels residus generats

6. FITXES DE SEGURETAT dels productes químics afegits als vehicles cisterna, en el seu cas.

7. ALTRES:

EN EL CAS D'ACTIVITATS NOVES:
- Altra documentació que es consideri oportuna (Autorització ACA, Ministeri, etc.)

EN EL CAS D'ACTIVITATS JA INICIADES:
- Factura de l'aigua
- Memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades, si s'escau (obligatòriament, en cas que, en els últims dos anys, l'Àrea Metropolitana de Barcelona li hagi notificat incompliments dels seus abocaments)
- Documentació acreditativa de canvi de titular de l'empresa, si s'escau
- Altra documentació que es consideri oportuna (Autorització ACA, Ministeri, etc.).

Puja

Resposta de l'Administració

L'AMB ha d'emetre un informe preceptiu en un termini màxim de 30 dies.

Si per a la resolució de l'expedient s'ha de requerir que l'interessat esmeni deficiències i aporti documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i el compliment efectiu part del destinatari.

Puja

Prova: $provaURL