Emprenedoria social tecnològica

Tornar

Convocatòria 2021 de beques i aportacions destinades al desenvolupament d'iniciatives i reptes d'innovació per a nova emprenedoria i empreses ja consolidades que desenvolupin projectes i activitats d'innovació tecnològica amb retorn social.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Desenvolupament socioeconòmic
Subtema:
Activitat econòmica
Responsable AMB:
Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Informació prèvia

Descripció

La finalitat d' aquestes beques és l'impuls de l'emprenedoria social- tecnològica dirigida a enfortir el teixit econòmic per potenciar la capacitat d' innovació, facilitant l'acompanyament d'una manera tutelada a 15 projectes per a la seva posta en marxa.

Es proposa connectar el talent emprenedor metropolità, la seva activitat i les seves idees amb la realitat i necessitats de les persones i dels seus serveis públics, facilitant la cohesió i inclusió social mitjançant la creació de llocs de treball en activitats estratègiques en l´àmbit de la innovació tecnològica i social com a motor de creixement econòmic.

Les aplicacions podran estar relacionades amb tres àrees de projectes:

 • Pràctiques d'innovació social.
 • Solucions smarts en l'àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida.
 • Tendències tecnològiques emergents en economia circular.
A títol d'exemple orientatiu es relacionen algunes de les temàtiques possibles de projectes:
 • Pràctiques d'innovació social
  • Projectes que donin resposta a reptes i valors socials: projectes de serveis socials, ocupació i auto–ocupació, educatius, infància, jovent, gent gran, polítiques de gènere i discapacitats, que fomentin la igualtat d'oportunitats i/o la reducció de desigualtats.
  • Dinamització i participació ciutadana.
  • Moneda complementària.
 • Solucions smart en l'àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida
  • Solucions smart de millora en medi ambient, mobilitat, governança, economia, persones i habitatge.
  • Internet de les coses i/o objectes intel·ligents.
  • Sistemes de consum responsable (llum, gas, aigua, alimentació,...).
 • Tendències tecnològiques emergents en economia circular:
  • Aplicacions per la eco-innovació.
  • Gestió energètica eficient i circular.
  • Servitització de producte.


A qui va dirigit

Podran participar i ser beneficiaris de les beques que regulen aquestes Bases i Convocatòria, qualsevol persona física o jurídica, que estigui empadronat o amb domicili fiscal en qualsevol municipi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que presentin la sol·licitud i documentació en temps i forma, i una proposta de projecte d'emprenedoria social tecnològica dirigida a la millora de les persones i dels seus serveis públics.

Es podrà utilitzar qualsevol suport tecnològic.


Terminis

La presentació de projectes està previst que es tanqui el dia 18 d'octubre de 2021


Requisits

Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'AMB, fent constar en el material imprès o altres mitjans de difusió la frase "amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona", conjuntament amb el logotip de la Institució del qual se'ls farà entrega d'un arxiu digital.

Les beques seran compatibles amb qualsevol altre finançament concedit per altres administracions o ens públics o privats.

L'assignació de qualsevol altre subvenció d'altres finançadors anterior o posterior a la concedida per l'AMB, haurà de ser comunicada formalment a l'AMB, en cas de detectar-se un incompliment en aquest sentit, serà causa de revocació de la beca.

En cap cas les beques podran superar el cost de l'actuació o del projecte pel que s'obté la beca.


Avisos

A l'atorgament de les beques es farà un pagament anticipat del 10 % de l'import mínim de la beca.

Puja

Tràmits i formularis

En línia

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

La sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la instància genèrica degudament emplenada, durant el termini de presentació establert.

Instància genèrica

Les sol·licituds per concórrer a la Convocatòria d'aquestes Bases, s'han de formular mitjançant la presentació per part dels sol·licitants de la següent documentació:

1. Memòria  tècnica  del  projecte , que inclourà la  presentació de la idea, descripció del producte o servei, oportunitat, valor afegit, així com la planificació, el  cronograma i recursos necessaris que es sol·liciten,seguint l'index que s'adjunta al ANEX V, i amb una limitació de 500 caràcters per apartat. També s'inclourà una breu descripció del Currículum del o dels participants (persona física o jurídica, equip de persones, startup).

2. Formulari de sol·licitud.

3. Declaracio signada pel representant legal

4. Pressupost total d'ingressos i despeses previstos.

5. Declaració de les subvencions obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, amb el compromís de comunicar a l'AMB qualsevol altra que sol·liciti o obtingui amb posterioritat a la data de presentació de la seva sol·licitud.

6. Declaració de compromís de complir les condicions de la beca.

7. Registre de dades bancaries .

8. Certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o autorització a l'òrgan gestor de les beques per obtenir el document acreditatiu corresponent. Les bases reguladores admetran la substitució d'aquesta documentació per declaració responsable, en els casos previstos en l'article 24 del RLGS.

9. Declaració responsable de no trobar-se en cap de les prohibicions establertes en l'article 13 de la LGS per obtenir la condició del beneficiari.

Resposta de l'Administració

La convocatòria serà resolta per la Junta de Govern de l'AMB per delegació del Consell Metropolità, a proposta de l'òrgan col·legiat de selecció, dins del termini màxim d' un mes de de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Contra l´aprovació definitiva de les presents bases i convocatòria es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de la publicació de l'anunci sobre l'aprovació definitiva de les presents Bases. Això sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi adient.

Contra els actes i les resolucions dictats que es produeixin en exercici de la corresponent convocatòria de les beques, que són definitives en via administrativa, els beneficiaris podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació corresponent.

Els beneficiaris de les beques resten sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que estableix la Llei General de Subvencions sobre infraccions administratives en la matèria.

Puja