Ajornament i/o fraccionament d'un deute amb l'AMB per raó d'ingressos públics en període voluntari

Tornar

Aquest tràmit permet el fraccionament i el pagament ajornat d'un deute amb l'AMB en període voluntari de cobrament, quan la situació econòmica financera de les persones físiques o jurídiques els impedeixi transitòriament fer-ne el pagament.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Ajornament i/o fraccionament d'un deute
Responsable AMB:
Servei de Tresoreria

Informació prèvia

Descripció

Avís

Aplicable únicament per al pagament del Tribut metropolità, la Taxa metropolitana de tractament i disposició de residus i per a les sancions per la utilització indeguda dels serveis de transport públic, competència de l'AMB.

Per poder omplir correctament el formulari s'ha de descarregar en local i disposar del programa Adobe Acrobat Reader 8 o superior.


Mitjançant aquest sistema de gestió simplificada, les persones físiques o jurídiques poden determinar i quantificar les fraccions a pagar i el seus venciments respecte les seves obligacions fiscals amb l'AMB. Els ingressos corresponents s'efectuen a les entitats bancàries col·laboradores.

L'obtenció del fraccionament i el pagament ajornat del deute per raó d'ingressos públics de l'AMB comporta:

a) La conformitat amb la liquidació del deute practicada i la renúncia a formular-ne cap recurs i/o reclamació contra la mateixa.
En cas d'interposar-se qualsevol recurs i/o reclamació per l'interessat que hagués demanat acollir-se a aquest sistema, s'entendrà que no li és d'aplicació.

b) El pagament addicional de l'interès de demora des del final del període voluntari de pagament fins a la nova data de de venciment a la que s'ajorna cada pagament fraccionat. L'import a pagar en el venciment de cada fracció serà la suma de la part de quota líquidada més els interessos meritats corresponents.

c) L'import mínim a pagar de cada fracció ajornada no pot ser inferior a 50,00 EUROS.

d) El venciment del pagament de cada fracció ha de ser mensual i com a màxim l'ajornament serà de 6 mensualitats.

e) L'incompliment de qualsevol dels terminis de pagament comportarà el venciment automàtic de la resta de fraccions, l'inici del període executiu amb exigència dels recàrrecs sobre el principal del deute i el meritament dels interessos moratoris corresponents.

L'ajornament i/o fraccionament s'ha d'efectuar per deute individualitzat, és a dir, per rebut o document de pagament i que no hagi vençut el termini per fer-lo efectiu.

No es pot fraccionar ni ajornar mitjançant el formulari d'aquest tràmit:

a) El deute inferior a 100,00 EUR, ni superior a 3.000,00 EUR.

b) Els rebuts domiciliats.

c) Les sancions en període d'incoació, o que estiguin pendents de resoldre, cas d'haver-ne formulat al·legacions.

d) Els deutes en procediment executiu.

Ajornament i fraccionament en període executiu

En finalitzar el període de cobrament voluntari, la sol·licitud del fraccionament s'efectuarà mitjançant instància electrònica dirigida a la Tresoreria de l'AMB i caldrà aportar la següent documentació:

a. Còpia del DNI/CIF
b. Justificant de titularitat bancària del compte bancari on s'efectuarà el càrrec de l'ajornament/fraccionament. El/la titular del compte bancari ha de coincidir amb el/la titular del rebut.
c. Còpia del document de pagament del que es fa la sol·licitud

Cada fracció comprendrà el principal, el recàrrec del període executiu corresponent i els interessos de demora calculats des del final del període voluntari de pagament fins a la nova data de venciment a la que s'ajorna cada pagament fraccionat d'acord amb la normativa vigent.

Les condicions per la concessió d'ajornaments i/o fraccionaments són les següents:
  • No es podran sol·licitar nous fraccionaments i/o ajornaments si existeixin deutes pendents vençuts.
  • No es concediran fraccionaments i/o ajornaments per deutes inferiors a 100,00 euros excepte en casos que s'acompanyi d'un informe social de vulnerabilitat econòmica del deutor.
  • Es dispensa la constitució de garantia a l'obligat/da quan el deute a ajornar/fraccionar sigui inferior a 30.000,00 euros i sempre que la situació econòmica financera de l'obligat/da al pagament ho justifiqui.
  • Per imports superiors a 30.000,00 euros, cal constituir-hi garantia i presentar documentació justificativa de la situació econòmica i financera en els termes previstos a la llei.
  • Els terminis i l'ajornament s'estableixen d'acord amb l'import del deute, i llevat de casos excepcionals acreditats pel deutor, són com a màxim:
Fins a 4.000 EUR: màxim 6 mensualitats;
Deute de 4.000,01 fins a 10.000 EUR: màxim 12 mensualitats;
Deute de 10.000,01 fins a 20.000 EUR: màxim 18 mensualitats;
Deute de 20.000,01 fins a 30.000 EUR: màxim 24 mensualitats;
  • De forma excepcional i per situacions de vulnerabilitat econòmica valorades amb l'informe social corresponent i sempre que la sol·licitud sigui de l'anualitat vigent, la persona interessada pot sol·licitar un període de carència o "manca" de com a màxim 3 mesos. Aquesta carència o "manca" computarà des de l'acord de concessió de l'ajornament o fraccionament, segons les previsions de la Instrucció 1/17 de l'AEAT. 


A qui va dirigit

A les persones físiques o jurídiques obligades al pagament de liquidacions d'ingressos públics practicades per aquesta Administració que a causa de la seva situació financera, i de manera transitòria, no poden fer front al pagament en els terminis establerts.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Els interessats han de descarregar el formulari d'aquest tràmit. Un cop llegides i acceptades les instruccions i les condicions del mateix cal emplenar les dades de la persona física o jurídica, les dades referents al deute i a l'ajornament i/o fraccionament, el lloc i la data.

En confirmar les dades es generen les cartes de pagament de les fraccions i/o ajornament, les quals caldrà fer efectives abans del seu venciment. És necessari i imprescindible remetre el formulari al correu electrònic que indica el document (informaciotributaria@amb.cat) per al coneixement del Servei de Tresoreria de l'AMB.

L'enviament també es podrà fer mitjançant qualsevol dels procediments previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 20 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Puja

Resposta de l'Administració

Aquest sistema no comporta resposta explícita de l'Administració, sempre que s'acompleixin les condicions establertes en la seva regulació.

Puja