Convocatòria 2021 d'ajuts a noves activitats econòmiques i projectes en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària (ECSS)

Tornar

Des d'aquesta pàgina podeu sol·licitar ajuts econòmics per al desenvolupament de nous projectes i la creació de noves activitats econòmiques emmarcades en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Desenvolupament socioeconòmic
Subtema:
Activitat econòmica
Responsable AMB:
Agència de Desenvolupament Econòmic

Informació prèvia

Descripció

Avís

Aquesta informació és orientativa. Es recomana consultar les bases reguladores.


L'objecte d'aquesta línia d'ajuts és el foment de les activitats emmarcades en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària (en endavant, ECSS) a través d'ajuts econòmics per al desenvolupament de nous projectes i la creació de noves activitats econòmiques.

L'ajut econòmic consisteix en una subvenció del 80 % del cost de les despeses subvencionables, fins a un màxim de 6.000 € per beneficiari.

Aquests ajuts econòmics pretenen afavorir l'expansió d'unes pràctiques econòmiques que es consideren especialment beneficioses per l'economia i la cohesió social de la societat metropolitana i que sovint, tot i ser tècnicament i econòmicament viables, troben dificultats per accedir a finançament inicial per part de les entitats financeres. Unes pràctiques, en definitiva, que afavoreixen la innovació social i el desenvolupament d'activitats econòmiques amb perspectiva social i comunitària –tot mobilitzant els actius endògens existents en el mateix territori–, que generen llocs de treball especialment estables i que desenvolupen models de negoci orientats a la satisfacció de les necessitats socials del mateix territori.

Despeses subvencionables

Per als ens beneficiaris que han iniciat la seva activitat econòmica a partir de l'1 de gener de 2020

 • Despeses de constitució, modificació o transformació de la forma jurídica de l'ens beneficiari; despeses de notaria; consultoria tècnica o jurídica; despeses de difusió i comunicació; despeses de llicències i taxes derivades de la constitució de l'ens beneficiari o bé de la transformació d'una forma jurídica preexistent en una societat cooperativa o societat laboral.
 • Despeses de llicències, de projectes tècnics o de projectes d'obres i taxes relacionades amb l'inici i el desenvolupament de l'activitat econòmica.
Per a tots els sol·licitants i beneficiaris
 • Despeses de notaria, consultoria tècnica o jurídica; despeses de difusió i comunicació; despeses de llicències i taxes derivades del desenvolupament de noves línies de negoci (projectes orientats a l'oferiment d'un nou bé o servei).
 • Despeses de llicències, de projectes tècnics o de projectes d'obres i taxes per al desenvolupament de noves línies de negoci (projectes orientats a l'oferiment d'un nou bé o servei).
 • Despeses de seguretat social (Règim General de la Seguretat Social –RGSS–, Règim Especial de Treballadors Autònoms –RETA– o mutualitats professionals) de les persones treballadores de la nova activitat, o bé, en el cas d'entitats sol·licitants de l'ajut econòmic per al desenvolupament d'una nova línia de negoci, despeses de seguretat social del nou personal contractat per al desenvolupament de la mateixa.
 • Despeses de notaria, consultoria tècnica o jurídica; despeses de difusió i comunicació; despeses de llicències i taxes derivades del desenvolupament de projectes d'intercooperació.
 • Despeses de notaria, consultoria tècnica o jurídica; despeses de difusió i comunicació; despeses de llicències i taxes derivades del desenvolupament de projectes d'internacionalització de l'ECSS.
 • Material fungible d'oficina.
 • Accions educatives de promoció dels valors i finalitats de l'ECSS entre la ciutadania i de difusió i conscienciació sobre l'abast, conscienciació i potencialitat de les pràctiques de l'ECSS.
 • Despeses en aigua, electricitat, serveis de telecomunicacions i gas o combustibles.
 • Assegurances.
 • Despeses relacionades amb la constitució i formalització, així com amb el finançament
  dels interessos, de préstecs destinats exclusivament a l'inici de l'activitat de la nova empresa o al desenvolupament de noves línies de negoci, i que hagin estat formalitzats amb entitats de finances ètiques o solidàries.
 • Despeses en correu i missatgeria.
 • Arrendament de béns immobles i béns mobles.
 • Despeses de prevenció, protecció i seguretat sanitària originades per la Covid-19.
No podrà ser considerada com a despesa subvencionable cap tipus de despesa que no quedi recollida en la relació anterior.


A qui va dirigit

A totes les persones físiques o jurídiques que compleixin els objectius i requisits de les bases que regulen aquesta convocatòria:

 • Associacions i fundacions donades d'alta de l'IAE.
 • Societats cooperatives i societats laborals.
 • Mutualitats.
 • Empreses d'inserció i centres especials de treball.
 • Persones físiques o jurídiques en procés de constitució d'una cooperativa.
 • Activitats econòmiques que estiguin en procés de canvi de la seva forma jurídica a cooperativa o societat laboral.
 • Cooperatives que desenvolupin projectes d'intercooperació.


Terminis

El termini de presentació de les propostes començarà l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOPB i es perllongarà durant 30 dies hàbils.


Requisits

 1. La sol·licitud de la subvenció suposa l'acceptació específica de les presents bases.
 2. Els ens beneficiaris han de tenir seu en un dels municipis del territori de l'AMB.
 3. Els ens beneficiaris han d'estar legalment constituïts en el moment de la sol·licitud.
 4. En el cas de persones físiques o jurídiques en procés de constitució d'una cooperativa, la nova entitat haurà d'estar legalment constituïda abans de la data de la resolució de la present convocatòria, i haurà d'informar a l'AMB d'aquest fet.
 5. En el cas d'activitats econòmiques en procés de canvi de la seva forma jurídica a cooperativa o societat laboral, la nova entitat haurà d'estar legalment constituïda abans de la data de la resolució de la present convocatòria, i haurà d'informar a l'AMB d'aquest fet.
 6. Els beneficiaris han d'haver justificat adequadament qualsevol subvenció atorgada amb anterioritat per l'AMB, excepte en els casos en què encara no hagi transcorregut el termini de justificació.
 7. Els beneficiaris han de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'AMB, la resta d'administracions públiques i la Seguretat Social.
 8. Els beneficiaris han d'haver iniciat la nova activitat econòmica o la nova línia de negoci a partir de l'1 de gener de 2020 i no haver resultat subvencionats en el marc de l'anterior convocatòria impulsada per l'AMB.
 9. Estar donats d'alta a l'Agència Tributària com a activitat econòmica (model 036).
 10. Els beneficiaris han d'haver fet el dipòsit dels comptes anuals al registre corresponent en el darrer exercici fiscal (si escau).


Avisos

Període subvencionable

El termini d'execució de les actuacions subvencionables s'inicia el l'1 de gener de 2020 i finalitza el 10 de desembre de 2021, data límit per a la justificació de la despesa subvencionable.

Puja

Tràmits i formularis

En línia
La tramitació de la sol·licitud d'ajuts a noves activitats econòmiques i projectes en l'àmbit de l'economia cooperativa, social i solidària es fa exclusivament en línia.

Aquesta via de presentació electrònica requereix que us identifiqueu digitalment, mitjançant un número de mòbil a través de l'idCAT Mòbil, o bé mitjançant altres sistemes d'identificació digital.

Llegiu atentament les instruccions abans d'iniciar el tràmit, així com les bases de la convocatòria corresponent, i prepareu la documentació, en format pdf, que caldrà que adjunteu a la vostra sol·licitud.

Es recomana descarregar el document "Checklist" per assegurar-vos que lliureu tota la documentació requerida i evitar posteriors inconvenients.

Documentació requerida:
 1. Instància d'entrada al registre en línia (document genèric a disposició de l'usuari).
 2. Formulari de sol·licitud de la subvenció (plantilla del document a disposició de la persona/entitat usuària, recollida a les bases reguladores de l'ajut).
 3. Declaració responsable (plantilla del document a disposició de la persona/entitat usuària, recollida a les bases reguladores de l'ajut).
 4. Identificació de la persona que subscriu la sol·licitud (DNI/NIE/NIF).
 5. Document acreditatiu del caràcter de la persona que subscriu la sol·licitud (certificat del registre corresponent, escriptures notarials, de representació legal, estatuts).
 6. Documentació acreditativa de la representació, en el cas que el sol·licitant actuï en nom d'una altra persona física o jurídica.
 7. Identificació de la persona o entitat beneficiària (targeta fiscal d'hisenda (CIF o NIF), escriptures notarials, certificat del registre corresponent, estatuts).
 8. Relació de les despeses subvencionables realitzades a partir de l'1 de gener de 2020 (document en format lliure però amb el títol "Relació de les despeses subvencionables/pla de despeses justificables").
 9. Memòria o pla de viabilitat tècnica i econòmica del projecte, i que permeti també valorar el grau d'innovació i la capacitat de generació d'ocupació així com la resta dels criteris indicats al punt 12c de les bases reguladores (document en format lliure però amb el títol "Pla de viabilitat tècnica i econòmica del projecte").
 10. Factures proforma o pla de despesa justificable.
 11. Qüestionari per a entitats de l'ECSS (enllaç que dirigeix directament al qüestionari, que s'ha d'omplir de manera completa. Es recomana, primer, lliurar tota la documentació que es demana per fer el registre i omplir el qüestionari posteriorment).

Resposta de l'Administració

La convocatòria serà resolta per la Junta de Govern de l'AMB a proposta de la Comissió de Seguiment. L'acord o acords de Junta incorporaran una llista d'admesos i exclosos, una altra llista amb els ajuts atorgats, i una última llista amb els sol·licitants que queden en reserva.

Contra els actes i les resolucions dictats que es produeixin en l'exercici d'aquesta convocatòria, que són definitius en via administrativa, els interessats podran interposar recursos de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació corresponent.

Puja

Prova: $provaURL