Ajuts per tributs i taxes

Els aclariments o la documentació addicionals se sol·liciten mitjançant un requeriment. Els sol·licitants rebran aquest requeriment per la via de comunicació indicada a la sol·licitud de l'ajut per al tribut metropolità o la taxa metropolitana de tractament de residus. Cal respondre a través de la instància Resposta-Requeriment que trobareu al web o a les oficines d'atenció ciutadana de l'AMB.

La Junta de Govern de l'AMB ha d'aprovar la proposta d'atorgament, que s'ha de publicar al BOPB. Una vegada notificada la subvenció als beneficiaris mitjançant la publicació de l'acord al BOPB, si en el termini de 10 dies hàbils no hi manifesten cap disconformitat, es considerarà que els beneficiaris accepten la subvenció, que es comprometen complir les condicions fixades per l'AMB i que accepten la normativa vigent respecte de les subvencions que atorga l'AMB.