Títol V

Finançament

Article 40

Recursos de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

L'Àrea Metropolitana de Barcelona es pot finançar per mitjà dels recursos següents:
 1. Els ingressos procedents del patrimoni i altres ingressos de dret privat.
 2. El recàrrec sobre l'impost sobre béns immobles, establert per la legislació d'hisendes locals per a les àrees metropolitanes.
 3. Els altres recàrrecs sobre els impostos dels municipis o la Generalitat creats d'acord amb la legislació reguladora de les hisendes locals.
 4. Les taxes i els preus públics per prestar serveis i per dur a terme activitats de la seva competència.
 5. Els cànons i altres drets a favor seu per explotar serveis públics i utilitzar el domini públic metropolità.
 6. Les quotes urbanístiques i les contribucions especials per executar obres i per establir, millorar o ampliar serveis.
 7. El producte de les multes i les sancions.
 8. Les transferències de la Generalitat i d'altres ens supramunicipals pel que fa a les delegacions de competències que s'acordin.
 9. La participació en els tributs de l'Estat i de la Generalitat, en els termes establerts per la legislació reguladora de les hisendes locals.
 10. Les aportacions dels municipis que la integren.
 11. Les subvencions i altres ingressos de dret públic.
 12. El producte de les operacions de crèdit.
 13. Els recursos procedents de la Unió Europea i de programes comunitaris.
 14. Qualsevol altre recurs creat per finançar l'Àrea Metropolitana de Barcelona.