Títol IV

Relacions entre els municipis i l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Article 39

Altres òrgans de participació
  1. El Consell Metropolità pot crear òrgans de participació sectorial envers els àmbits d'actuació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona si llur naturalesa ho permet i ho fa convenient.
  2. En els òrgans de participació sectorial, a més a més de consellers metropolitans i regidors dels municipis, s'hi poden integrar els ciutadans interessats i llurs associacions representatives, personal especialitzat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i dels ajuntaments, representants de les universitats, altres experts externs i representants d'altres administracions.