Presentació

Aquest Catàleg ha de servir als ciutadans i entitats per conèixer les característiques bàsiques i essencials dels serveis que rep de l'AMB. També li ha de permetre saber quins són els seus drets i obligacions com a usuari dels serveis, tant si els rep individualment com de forma col·lectiva.

Per la seva part, amb aquest Catàleg de carta de serveis, l'AMB es compromet a mantenir i millorar la qualitat dels serveis exposats, d'acord amb les descripcions que es fan d'aquests en el web corporatiu.

Finalment, el Catàleg de serveis ha de facilitar la relació de les persones usuàries dels serveis amb l'Administració, identificant les unitats administratives responsables i els canals de comunicació al seu abast per dirigir-se a aquestes en relació als serveis prestats.

Data de publicació del Catàleg: Desembre de 2016
Responsable: Àrea d'Administració i Territori. Direcció de Serveis Generals.
Missió i valors
Missió: Garantir la cohesió social metropolitana i millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Visió i valors: l'AMB vol assolir la seva missió mitjançant la gestió integrada i eficient de serveis públics per optimitzar les estratègies i objectius comuns dels municipis, de forma solidària i cooperativa, tot respectant les identitats de les ciutats i viles que conformen l'AMB.

Més informació sobre la Institució
Prova: $provaURL