Els serveis

Inventari de serveis públics de l'AMB a disposició dels ciutadans i persones jurídiques (empreses i entitats privades)

Espai públic

Manteniment i neteja de les platges metropolitanes (excepte les del municipi de Barcelona)
Què fem? Neteja de la sorra i manteniment i ampliació dels equipaments i del mobiliari de platges
Més informació sobre gestió i serveis
Àrea responsable Àrea d'Administració i Territori AMB. Direcció de Serveis d'Espai Públic
Canals de comunicació i participació Espai web Platges
App Infoplatges
Formulari de comunicació sobre platges
Enquesta ocupació i satisfacció dels usuaris de platges

Manteniment i gestió de la xarxa de parcs metropolitans
Què fem? Manteniment integral dels parcs, que inclou la vegetació, el mobiliari, les instal·lacions d'aigua i llum, els paviments i els elements construïts.
Més informació sobre gestió i serveis
Àrea responsable Àrea d'Administració i Territori AMB. Direcció de Serveis d'Espai Públic
Canals de comunicació i participació Espai web Parcs
App Infoparcs
Enquesta 2015 als usuaris dels parcs AMB

Habitatge

Promoció d'habitatges amb protecció oficial
Què fem? Promoció i edificació d'habitatges amb protecció oficial als municipis metropolitans.
Organisme responsable Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial
Canals de comunicació i participació IMPSOL
impsol@amb.cat

Residus

Serveis de prevenció i gestió de residus.

Mobilitat i transport públic

L'AMB és competent en planificació de la mobilitat metropolitana i de la xarxa de transport públic urbà amb autobús i metro, promoció de la mobilitat sostenible, gestió del sistema de tarifació social, servei Bicibox, etc.

Aigua

Subministrament domiciliari d'aigua potable
Què fem? L'AMB té competències del servei de distribució d'aigua potable fins al consumidor, les quals realitza mitjançant concessions amb 9 empreses subministradores.
Més informació
Àrea responsable Àrea de Medi Ambient AMB. Direcció de Serveis de Cicle de l'Aigua
Canals de comunicació i participació Directori de webs de les companyies subministradores

Bonificació en el rebut de l'aigua per raons socials i ecològiques
Què fem? Aprovació dels criteris de tarifació social i progressivitat ecològica, que tenen en compte la capacitat econòmica de les persones, aplicat en la factura de les companyies subministradores.
Àrea responsable Àrea de Medi Ambient AMB. Direcció de Serveis de Cicle de l'Aigua
Canals de comunicació i participació Sol·licitud de bonificació en el rebut de l'aigua per raons socials i ecològiques
Directori de webs de les companyies subministradores

Autoritat ambiental

Servei d'intervenció administrativa com a Autoritat ambiental
Què fem? Autoritzacions sobre el vector aigua
Informe integrat Ponència Metropolitana Avaluació Ambiental
Més informació
Àrea responsable Àrea de Medi Ambient AMB. Direcció de Serveis Ambientals
Canals de comunicació i participació Espai web
Cercador tràmits

Educació

Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat "Compartim un futur"
Què fem? Activitats educatives i visites a instal·lacions ambientals per a adults, gent gran, famílies i entitats de lleure com casals i esplais.
Activitats pedagògiques per a escoles.
Àrea responsable Àrea de Medi Ambient. Direcció de Serveis Ambientals
Canals de comunicació/participació Espai web Compartim un futur
Blog Compartim un futur
Butlletí
Guia didàctica
reserves.pmes@amb.cat
Tel. 93 238 93 51

Jugateca ambiental
Què fem? Espais d'aprenentatge mediambiental basats en el joc i activitats educatives als parcs, les platges i rius metropolitans.
Àrea responsable Àrea d'Administració i Territori AMB. Direcció de Serveis d'Espai Públic
Canals de comunicació i participació Jugatecambiental
App Infoparcs
Butlletí Parcs, platges i rius

Cartografia

Geoportal i geoserveis de cartografia 
Què fem? L'AMB elabora i actualitza una base topogràfica del territori metropolità i ofereix els següents serveis:
Geoportal de cartografia: consulta, visualització i descàrrega de mapes topogràfics, ortofotos, etc
Geoserveis: productes cartogràfics com a serveis web
Àrea responsable Àrea d'Administració i Territori AMB. Direcció de Serveis d'Urbanisme
Canals de comunicació i participació Espai web Cartografia
geoportalcartografia@amb.cat

Geoportal i geoserveis de planejament urbanístic del refós de l'AMB
Què fem? Geoportal de planejament 
Geoserveis de planejament: productes de planejament urbanístic com a serveis web
Àrea responsable  Àrea d'Administració i Territori AMB. Direcció de Serveis d'Urbanisme
Canals de comunicació i participació Espai web Urbanisme
geoportalcartografia@amb.cat

Laboratori

Laboratori ambiental de l'AMB
Què fem Servei d'anàlisi de paràmetres químics, físics i biològics d'aigües superficials, subterrànies, litorals i residuals; de paràmetres químics i físics de mostres de residus i sòl d'instal·lacions per a la gestió de residus, i anàlisi de contaminants atmosfèrics per a diverses xarxes de vigilància de la contaminació atmosfèrica.
Més informació
Àrea responsable Àrea de Medi Ambient AMB
Canals de comunicació i participació Espai web Laboratori
laboratori@amb.cat
Tel. 93 633 09 13
Prova: $provaURL