PSG

El programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG) és un programa inversor, dotat amb 8,4 milions d'euros en el període 2020-2023. La finalitat és realitzar inversions en espais fluvials metropolitans, recuperació de zones degradades, integració d'infraestructures viàries, energètiques i de serveis dins del paisatge metropolità i millores de la connectivitat entre espais urbans i naturals i aplicació de solucions basades en la natura (SBN) a les ciutats.

Sobre el programa

La tradició metropolitana en el planejament i la gestió dels espais oberts ha estat pionera i exemplar. Partim d'una situació en la que, a més d'una infraestructura verda metropolitana diversa i valuosa, també disposem d'una experiència considerable en la seva gestió que ha estat àmpliament reconeguda.

L'àmbit territorial són tots els municips metropolitans, excepte Barcelona.

 • Presentació

  Els espais fluvials metropolitans del Llobregat i el Besòs són, per la seva singularitat, uns elements territorials intensament utilitzats per la població metropolitana i conformen els principals connectors ecològics i paisatgístics de la metròpolis. L'AMB ha fet grans esforços en els darrers anys per recuperar el tram metropolità del Llobregat, de manera coordinada amb els municipis i altres administracions competents. També s'han finançat actuacions amb convocatòries anteriors del PSG.

  Malgrat això, manca encara per completar el procés de recuperació: hi ha una sèrie d'actuacions pendents per resoldre alguns trams del tronc central i de conques secundàries. El cas del Besòs és un dels exemples paradigmàtics de recuperació fluvial, però també queden per completar les inversions iniciades per tal de consolidar l'organització de tot el tram metropolità i assegurar la funcionalitat ecològica, cultural i social de tota la part de la conca metropolitana del riu.

  Pel que fa a la recuperació de zones degradades i a la resolució de problemes d'encaix entre zones urbanes i l'entorn natural, es planteja l'execució de projectes específics per als espais naturals que han estat ocupats per assentaments o activitats irregulars i que estan destinats a ser recuperats i encaixats dins la infraestructura verda metropolitana. Entre aquestes activitats s'hi inclouen operacions per restaurar sòls alterats i posar en valor elements del patrimoni natural, històric i cultural.

  Un altre objectiu important és aconseguir l'harmonia entre els espais urbans i periurbans amb el seu entorn natural, buscant sinergies i complementarietat des dels punts de vista social, ecològic i paisatgístic. Per aconseguir-ho, les actuacions urbanes han d'encaixar amb els espais naturals del voltant i s'han d'enriquir mitjançant la introducció dels valors paisatgístics d'aquest entorn.

  Per integrar les infraestructures viàries, energètiques i de serveis dins del paisatge metropolità, cal entendre que aquests elements no poden ser concebuts separadament de l'entorn urbanístic i social de la ciutat metropolitana on s'inscriuen. Per aconseguir aquest objectiu és indispensable el consens i la negociació amb les diferents administracions i empreses de serveis que interactuen en el territori. Es preveu, doncs, la subscripció de convenis i acords per tal que les infraestructures viàries siguin multifuncionals, amb la introducció d'elements socials, com els carrils bici, i altres elements d'integració dins de l'entorn paisatgístic, com per exemple millorar la instal·lació de les línies elèctriques dins les ciutats perquè no provoquin pèrdues de qualitat visual ni ambiental.

  Finalment, es preveuen millores de connectivitat entre espais urbans i naturals i l'aplicació de solucions basades en la natura (SBN) a les ciutats, que s'emmarquen en un context de ciutat verda, de resiliència urbana i d'urbanització sostenible. Les SBN s'apliquen en el marc dels anomenats «serveis ecosistèmics», en referència al paper fonamental que tenen els ecosistemes en el benestar de les persones. I les persones no només són subjectes passius en relació amb els beneficis de la natura, sinó que també poden protegir, gestionar i restaurar activament els ecosistemes de manera que contribueixin a abordar els principals reptes als quals s'enfronta la societat, com el canvi climàtic.

  Per refermar tot el que s'ha exposat en els paràgrafs anteriors, la base conceptual del PSG se sustenta en la creença que els paisatges natural i urbà no s'han de considerar com dues realitats separades, sinó com dos àmbits complementaris que es retroalimenten.

  Es tracta d'uns actius que han d'interaccionar per tal que el territori metropolità es consolidi com un espai d'ús social i un centre econòmic, i alhora mantingui una qualitat paisatgística i ambiental que sigui (subministrament de béns i serveis, regulació ecològica, serveis culturals, serveis de suport a la biodiversitat i manteniment dels processos naturals dels ecosistemes) té una gran importància per al desenvolupament social i econòmic de l'àrea metropolitana de Barcelona.

  Així doncs, per tal de conservar, millorar i recuperar aquests espais oberts metropolitans i incrementar-ne la resiliència davant del canvi climàtic i de les activitats metropolitanes, l'AMB està redactant una proposta per gestionar-los, dins de la qual s'emmarca el PSG. capaç d'aprofitar les oportunitats. Un centre d'activitat que permeti conservar i augmentar els espais públics que fomenten la qualitat de vida de les persones, la salut i l'equitat social. En aquest sentit, un sistema d'espais oberts metropolitans de qualitat s'ha de considerar com un actiu territorial que, a més dels serveis ecosistèmics que ofereix.

 • Objectius

  Atès el que s'estableix en el Pla d'inversions metropolità 2020-2023, aquest Programa vol impulsar, dins l'àmbit territorial de l'AMB, un conjunt d'actuacions relacionades amb la millora dels espais fluvials metropolitans, la millora de les zones de contacte entre els medis natural i urbà, la integració territorial de les infraestructures, la millora de la connectivitat entre espais urbans i naturals i l'aplicació de solucions basades en la natura a les ciutats. De manera més general, es pretén consolidar, recuperar i millorar la infraestructura verda metropolitana, entesa en sentit ampli, per protegir la biodiversitat i la connectivitat biològica metropolitana, dissenyar l'aprofitament sostenible dels serveis ambientals i promoure la resiliència d'aquests serveis.

  El PSG és un programa d'inversió metropolità que té l'objectiu de finançar actuacions executades o en fase d'execució a comptar des de l'aprovació del Programa, o que tinguin un grau de maduresa suficient perquè es puguin executar dins del període 2020-2023, que siguin projectes on hi hagi una forta implicació dels ajuntaments expressada en convenis de cofinançament i compromisos de gestió que n'assegurin la viabilitat a mitjà i llarg termini. A més d'aquestes condicions, les actuacions s'han d'integrar dins de la filosofia de l'AMB per al tractament del sistema metropolità d'espais oberts i d'acord amb els documents estratègics i de planejament elaborats per l'AMB, els quals tenen un consens ampli amb les diferents administracions estatals, autonòmiques i locals que concorren dins del territori metropolità.

  De fet, es tracta de la continuació de la metodologia aplicada a una sèrie d'actuacions exemplars dutes a terme per l'AMB amb una forta implicació municipal, entre les quals destaquen les que s'han dut a terme al corredor del Llobregat. En aquest corredor, d'acord amb el Projecte marc de recuperació mediambiental de l'espai fluvial del Llobregat a la comarca del Baix Llobregat del maig del 2003 i la declaració del Consell d'Alcaldes del Baix Llobregat del setembre del 2004, s'han executat, en els darrers 10 anys, projectes de recuperació ecològica i social del riu per valor de més de 30 milions d'euros.

  L'AMB ha projectat, licitat i executat totes aquestes actuacions, i moltes s'han portat a terme amb cofinançament municipal i europeu i amb la implicació decidida dels ajuntaments en la gestió. Això ha possibilitat una evolució de millora continuada d'aquestes actuacions al llarg del temps i una gran rendibilitat en termes ecològic  i socials. Entre d'altres esmentarem:

  • L'entorn fluvial al Prat de Llobregat; l'accés des de Bellvitge al marge esquerre del riu a l'Hospitalet de Llobregat.
  • El bosc de la UPC a Cornellà de Llobregat.
  • Els accessos, el parc fluvial i la reconstrucció del meandre a Sant Boi de Llobregat.
  • El gual de connexió entre els dos marges del riu als termes de Sant Boi de Llobregat i Sant Joan Despí.
  • L'accés des de Sant Feliu de Llobregat per la riera de la Salut; actuacions a la riera de Vallvidrera a Molins de Rei, i la façana fluvial i els accessos al nucli urbà a Sant Vicenç dels Horts.
  • Els treballs d'habilitació dels dos passejos longitudinals que transcorren des del Pont del Diable, a Castellbisbal, fins a les platges i els espais naturals del Delta, al Prat de Llobregat.

  D'altra banda i pel que fa a l'àmbit del Besòs, l'any 2016 ha fet setze anys de la inauguració de la primera fase del Parc Fluvial. Durant aquest període, el parc s'ha convertit en el principal espai de cohesió i d'esbarjo de la població dels municipis del seu entorn: Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac, i en menor mesura els districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris de Barcelona i la ciutat de Badalona.

  La governança d'aquest espai és complexa atès que hi intervenen diverses administracions (ACA, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i ajuntaments). L'AMB està executant actualment l'arranjament del marge dret del riu en el terme municipal de Montcada i Reixac, complementant altres actuacions ja efectuades des dels Serveis de l'Espai Públic en la zona de confluència amb el riu Ripoll i les actuacions efectuades en el parc metropolità de les Aigües. L'actuació es preveu que finalitzi el gener del 2021 i està en estudi l'arranjament del marge dret. Simultàniament, l'AMB participa en una taula de treball juntament amb el Consorci del Besòs, la Diputació de Barcelona, l'ACA, el Servei de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i diversos ajuntaments, per a la implantació d'un nou pla de seguretat, ús i gestió global de tot l'espai fluvial metropolità del Besòs.

  A més a més, cal esmentar totes les actuacions portades a terme en les dues convocatòries del PSG 2016-2019.


Puja
Desenvolupament i metodologia

Gestió del programa.

 • Tipologia de projectes

  El tema dels projectes i les pautes per a la gestió del programa s'expressen en el Pla d'inversions aprovat pel Consell Metropolità i es concreten en quatre línies d'actuació:

  • Inversions en els espais fluvials metropolitans del Llobregat i el Besòs.
  • Recuperació de zones degradades i resolució de problemes d'encaix entre les zones urbanes i l'entorn natural.
  • Integració de les infraestructures viàries, energètiques i de serveis dins del paisatge metropolità.
  • Millores de la connectivitat entre espais urbans i naturals i aplicació de solucions basades en la natura a les ciutats.

  Tal com s'ha exposat anteriorment és pretén que els projectes continguts en el PSG tinguin una forta implicació dels municipis. Per tant, es tracta de projectes que s'originen a partir de les necessitats dels municipis que encaixin funcionalment i morfològicament dins del marc de la infraestructura verda metropolitana. Així mateix, es potenciarà el desenvolupament de projectes plurimunicipals.

 • Desenvolupament

  La metodologia per a la implantació del Programa es basa en el procés operatiu següent:

  • Obertura d'un procés de participació municipal on els ajuntaments plantegin les seves propostes d'acord amb la idea i els objectius del Programa.
  • Anàlisi de les propostes per part d'una Comissió Directora que seleccionarà els que encaixin més bé dins de la lògica metropolitana per a la gestió del sistema d'espais oberts metropolitans, d'acord amb els criteris establerts per aquesta Comissió Directora.
  • Selecció de les propostes que seran objecte de projectes executius redactats, aprovats, licitats i executats per part de l'AMB, amb convenis de cofinançament amb els ajuntaments i l'AMB i amb aportació del 50% de cada part.
  • Redacció dels projectes executius, licitació i gestió de les obres per part de l'AMB i recepció per part dels municipis on s'ubiquin.
 • Procés de participació municipal

  S'obrirà un procés de participació municipal perquè els diferents ajuntaments presentin propostes en què, a part d'obeir a la idea exposada al PSG i atendre als objectius exposats en el punt 3, s'acreditin els següents punts:

  • Disponibilitat dels terrenys on es volen implantar els projectes, compatibilitat urbanística i compatibilitat amb els possibles serveis afectats.
  • Proposta de conveni de cofinançament en què la part aportada per l'AMB se situarà en el 50% del valor total de l'actuació. L'aportació de l'AMB en cada projecte en cap cas pot ser superior al 15% del valor total del Programa (8,4 milions d'euros). Dins d'aquest conveni els ajuntaments també es comprometen a la recepció de les obres i a assumir-ne el manteniment posterior. 
 • Constitució de la Comissió Directora per a l'anàlisi dels projectes sorgits de la participació municipal

  La Comissió Directora serà presidida pel gerent de l'AMB i estarà formada pel director de l'Àrea de Presidència, pel director de Serveis de l'Espai Públic, pel director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques i per la directora de l'Àrea d'Ecologia.

  El coordinador general de l'Oficina Tècnica de Gerència rebrà les proposicions municipals i actuarà com a secretari de la Comissió.

 • Anàlisi de les propostes municipals i criteris per decidir quins projectes s'executaran

  La Comissió Directora analitzarà els projectes i decidirà quines propostes municipals passaran a executar-se dins del marc del Programa, considerant de manera aproximada i en la mesura del possible una distribució proporcional entre els corredors verds. Per a aquest procés de decisió es tindran en compte els criteris següents:

  • Que els projectes siguin viables a mitjà i llarg termini.
  • Que tinguin un àmbit plurimunicipal i un clar interès metropolità.
  • Que aportin valor des d'un punt de vista multifuncional, de caràcter ambiental, social i d'ordenació territorial.
  • Que completin actuacions metropolitanes estratègiques ja iniciades.
  • El grau de maduresa tècnica i administrativa dels projectes i un percentatge elevat de cofinançament per part dels municipis.
  • Es prioritzaran les actuacions en espais fluvials metropolitans, de recuperació de zones degradades i de resolució de problemes d'encaix d'infraestructures en l'entorn, sense perjudici que un mateix projecte pugui presentar actuacions connexes.
 • Redacció dels projectes executius, aprovació, licitació, adjudicació, direcció i execució de les obres

  Una vegada la Comissió Directora hagi decidit quines actuacions es duran a terme, els serveis tècnics de l'AMB s'ocuparan de la gestió dels projectes, que inclourà:

  • La redacció dels projectes executius.
  • La licitació i execució de les obres.
  • Els treballs corresponents a la direcció de les obres i tasques de seguretat i salut.
 • Formalització del conveni entre l'Ajuntament i l'AMB

  El conveni expressarà les obligacions tècniques i econòmiques de les parts, tant pel que fa a l'execució de la inversió com al compromís de la recepció de les obres un cop finalitzades i l'assumpció del seu manteniment posterior per part de l'Ajuntament.


Puja