PAMUS

El Programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS) 2020-2023 està dotat amb 181,15 milions d'euros. Això permet una una inversió anual de 45.287.278,40 euros pel conjunt dels municipis que integren l'AMB (no inclou el municipi de Barcelona). El PAMUS finança les obres i intervencions dels ajuntaments, les accions de manteniment i finançament del funcionament ordinari dels serveis, equipaments i actuacions municipals adreçades directament als usuaris i ciutadans, incloses les d'interès i/o emergència social. També pot complementar tant les actuacions del Programa de cohesió territorial (PACTE) com les assistències tècniques als ajuntaments, lligades al PACTE,realitzades per l'AMB a cada municipi.

Assignacions
Les assignacions del programa per a cada municipi han estat calculades aplicant el 0,056% sobre les bases liquidables de l'IBI de l'exercici 2015.
 • Per municipis
  Programa d'actuacions municipals de millora urbana 2020-2023. Assignacions per municipis
  L'assignació es calcula sobre la base liquidable de l'IBI de cada municipi de l'any 2015
  Municipi Assignació anual Assignació 2020-2023
  Badalona 2.927.300,32  11.709.201,28
  Badia del Vallès 94.675,84 378.703,36
  Barberà del Vallès 947.769,76 3.791.079,04
  Begues 226.501,52  906.006,08
  Castellbisbal 630.840,00 2.523.360,00
  Castelldefels 2.685.308,64 10.741.234,56
  Cerdanyola del Vallès 2.645.186,32 10.580.745,28
  Cervelló 187.425,28 749.701,12
  Corbera de Llobregat 314.266,40 1.257.065,60
  Cornellà de Llobregat 2.807.123,20 11.228.492,80
  Esplugues de Llobregat 1.054.744,32 4.218.977,28
  Gavà 1.236.693,36 4.946.773,44
  L'Hospitalet de Llobregat 4.655.208,88 18.620.835,52
  Molins de Rei 1.132.615,12 4.530.460,48
  Montcada i Reixac 1.183.999,04 4.735.996,16
  Montgat 338.140,88 1.352.563,52
  Pallejà 489.963,04 1.959.852,16
  La Palma de Cervellò 87.016,72 348.066,88
  El Papiol 208.917,52 835.670,08
  El Prat de Llobregat 1.526.168,00 6.104.672,00
  Ripollet 564.364,08 2.257.456,32
  Sant Adrià de Besòs 582.990,24 2.331.960,96
  Sant Andreu de la Barca 433.231,12 1.732.924,48
  Sant Boi de Llobregat 3.156.825,28 12.627.301,12
  Sant Climent de Llobregat 115.938,48 463.753,92
  Sant Cugat del Vallès 5.585.076,00  22.340.304,00
  Sant Feliu de Llobregat 1.431.758,16 5 5.727.032,64
  Sant Joan Despí 1.256.054,80 5.024.219,20
  Sant Just Desvern 738.955,28 2.955.821,12
  Sant Vicenç dels Horts 1.074.820,88 4.299.283,52
  Santa Coloma de Cervelló 281.731,52  1.126.926,08
  Santa Coloma de Gramenet 1.570.638,72 6.282.554,88
  Tiana 432.748,96 1.730.995,84
  Torrelles de Llobregat 108.916,08 435.664,32
  Viladecans 2.573.364,64 10.293.458,56
  TOTAL 45.287.278,40 181.149.113,60
Seguiment
Evolució dels imports sol·licitats i aprovats de cada municipi, per anualitat, respecte a l'assignació total
Criteris reguladors
 1. El Programa d'actuacions municipals de millora urbana de l'AMB, (en endavant el PAMUS), es desplega a cadascun dels municipis, excepte Barcelona, amb els principis de solidaritat, lleialtat, cooperació institucional i corresponsabilització en el conjunt d'accions i inversions públiques a desenvolupar.
 2. L'import global del PAMUS es correspon amb l'agregació de les aportacions anuals dels ajuntaments, exceptuant Barcelona, resultants de l'aplicació d'un 0,056% sobre la base liquidable de l'IBI de l'exercici 2015 de cada municipi, segons acord aprovat pel Consell Metropolità. Per al quadrienni 2020-2023 es preveu que el programa disposi d'un total de  181.149.113,60 euros.
 3. Els objectius principals del PAMUS són els de millorar els barris i municipis metropolitans, neutralitzar els dèficits d'infraestructura dels conjunts urbans i augmentar les dotacions públiques, amb la concepció bàsica d'equilibrar el territori metropolità i millorar la qualitat de vida de la col·lectivitat.
 4. Les assignacions del PAMUS es destinaran a l'execució de les accions inversores corresponents als objectius del criteri regulador 3. La inclusió de les obres i/o adquisicions patrimonials en el PAMUS serà proposada pels òrgans escaients dels ajuntaments. Els canvis o modificacions de distribució d'imports que es produeixin en el decurs del quadrienni seran igualment comunicats a l'AMB.
 5. Les assignacions del PAMUS també podran destinar-se al finançament de les despeses corrents del pressupost dels Ajuntaments relatives a les accions municipals destinades al manteniment i finançament del funcionament ordinari dels serveis, equipaments i actuacions municipals adreçades directament als usuaris i ciutadans dels municipis, incloses les d'especial interès que determinin els Ajuntaments en els àmbit de la intervenció o emergència social, la promoció de l'ocupació local, els plans de reinserció laboral o els ajuts en les polítiques d'habitatge social, per exemple. En aquest sentit, rebran la consideració de despeses corrents les comptabilitzades en els següents capítols econòmics del pressupost: capítol 1 "despeses de personal"; capítol 2 "despeses corrents en béns i serveis" i capítol 4 "transferències corrents", que formin part dels pressupostos dels municipis vigents per a cada exercici. L'import màxim que es pot destinar a despesa corrent, coincidirà amb l'assignació anual del Programa d'Actuacions Municipals de Millora Urbana i Social, aprovada per a cada municipi en el Pla d'Inversions 2020-2023. Per al cas de la inclusió de despeses corrents, s'estableix una convocatòria única anual amb el següent detall:
  1. Data límit per a la presentació de sol•licituds i documentació: 30 d'abrl de cada exercici.
  2. Sessió del Consell Metropolità d'aprovació de la modificació de crèdit derivada de les sol·licituds presentades: maig o juny de l'exercici corresponent.
  3. Sessions de la Junta de Govern d'aprovació de la despesa: a partir de l'entrada en vigor de la modificació de crèdit.
 6. En el quadre corresponent al PAMUS del Pla d'Inversions 2020-2023 de l'AMB, es detalla l'assignació anual i l'assignació definitiva quadriennal dels recursos per a cada municipi.
 7. Les assignacions efectives del PAMUS als municipis resten vinculades i supeditades a l'efectiu compliment, per part dels ajuntaments, de llurs obligacions econòmiques respecte de l'AMB. Podran reduir-se les assignacions del PAMUS en qualsevol estadi de gestió i execució en les quantitats equivalents a aquelles que hagin estat objecte d'incompliment.
 8. La contractació i execució de les obres incorporades al PAMUS seran realitzades, normalment, per cadascun dels propis ajuntaments.
 9. Les assignacions de l'AMB a les actuacions del PAMUS seran compatibles amb d'altres aportacions de finançament públic i privat (programes inversors d'altres administracions, quotes d'urbanització, contribucions especials, convenis específics...) amb el límit que el finançament total no excedeixi el 100% del cost de l'actuació.
 10. Els fons corresponents al PAMUS de cada municipi podran complementar tant les actuacions del Programa de cohesió territorial com les assistències tècniques lligades a aquest programa i realitzades per l'AMB a cada municipi. Aquesta circumstància es recollirà en un conveni que regularà els aspectes econòmics del flux de fons entre els programes i suposarà l'ingrés a l'AMB de l'aportació municipal basada en l'IBI afectada per l'actuació corresponent.
 11. El control i seguiment del PAMUS s'efectuarà sobre la relació d'actuacions, la distribució dels recursos financers entre aquestes i sobre els diferents exercicis pressupostaris a càrrec dels quals es finançarà cadascuna d'elles.
 12. La documentació a trametre i incorporar al PAMUS per part dels ajuntaments serà fonamentalment:
  1. Sol·licitud per part de l'òrgan competent de la inclusió de les actuacions a finançar amb càrrec a l'assignació aprovada en el Programa.
  2. Les fitxes creades per l'AMB a tal efecte, és a dir, per a la inclusió d'actuacions dins el Programa.
  3. En el cas de despeses d'inversió serà necessari l'acord municipal d'adjudicació de les obres i les certificacions d'obra o documents de pagament escaients.
  4. En el cas de despeses corrents, s'hauran d'aportar els documents justificatius adients en cada cas de les despeses generades en el manteniment dels equipaments i serveis objecte de l'actuació.
  5. En tots els casos, un certificat de la Intervenció municipal amb la relació de factures que justifiquin l'actuació i en el qual figurin, com a mínim, les dades següents: número de factura, data d'emissió, interessat, concepte, import i data d'aprovació/pagament per part de l'ajuntament.
 13. Tractant-se d'actuacions finançades amb ingressos afectats, corresponents a les aportacions calculades sobre l'IBI, els saldos no executats dins d'un exercici seran d'incorporació obligatòria al següent o següents, fins a la seva total execució i/o compensació .
 14. El PAMUS té vigència per al present mandat quadriennal i el seu desplegament pressupostari es materialitzarà en els successius exercicis 2020 a 2023.
 15. L'AMB podrà seguir, en el decurs del PAMUS, l'estat de les obres i actuacions que es duguin a terme, mitjançant els seus serveis propis, a l'efecte de verificar l'eficàcia del programa i dels seus criteris reguladors i col·laborar amb els ajuntaments en la resolució de les incidències que puguin esdevenir.
 16. Els serveis tècnics de l'AMB podran prestar assistència, "per se" o mitjançant encàrrecs externs tutelats, quant a l'estudi, projectació i gestió de les inversions del PAMUS, a partir de les necessitats dels ajuntaments.
 17. La identificació de les actuacions de millora urbana es realitzarà segons les prescripcions del Manual d'Imatge de l'AMB pel que fa a la senyalització i retolació a l'indret de localització de les distintes obres i actuacions, apareixent els logotips o símbols de l'AMB al costat dels respectius ajuntaments.
 18. L'AMB i els ajuntaments podran comunicar i difondre, a través dels mitjans a l'abast, la naturalesa, objectius, característiques i circumstàncies de les obres i actuacions del PAMUS, prenent en consideració les normes i costums d'imatge de cada institució. Pel que fa als actes formals de signatures de convenis, primera pedra, posada en marxa o inauguració, s'organitzaran en forma conjunta i coordinada
 19. En cas de dificultat en la concreció o justificació del Programa, en els ajuntaments que no hagin formalitzat la liquidació es podrà tenir en compte la possibilitat de donar de baixa les assignacions pendents d'aprovar o les actuacions ja aprovades però no justificades. 
Documentació
Documents de consulta, normatives i formularis.
 • Documentació necessària per a la tramitació del PAMUS
  1. Sol·licitud, per part de l'òrgan competent, de la inclusió de les actuacions a finançar amb càrrec a l'assignació aprovada en el Programa.
  2. Les fitxes creades per l'AMB a tal efecte, és a dir, per a la inclusió d'actuacions dins el Programa:
   1. L'Annex 1 corresponent a la "Fitxa resum de la sol•licitud" en la que es recull la relació d'actuacions a incloure i les anualitats amb càrrec a les quals es volen finançar.
   2. L'Annex 2 corresponent a la "Fitxa de sol•licitud" específica per a cadascuna de les actuacions i en la que es certifica el percentatge de finançament procedent del PAMUS 2020-2023 així com l'existència d'altres fonts de finançament.
  3. Els canvis o modificacions que es produeixin en el decurs del quadrienni de la distribució dels imports seran igualment comunicats a l'AMB, mitjançant la documentació esmentada en els punts 2 i 3.
  4. En el cas de despeses d'inversió, serà necessari l'acord d'adjudicació de l'obra per l'òrgan competent. En el cas que es vulgui destinar a adquisició de sòl, s'haurà de remetre els documents de pagament escaients.
  5. S'haurà de trametre un exemplar de cadascuna de les certificacions d'obra i/o dels documents justificatius de la despesa, així com l'acreditació de la seva aprovació/pagament per l'òrgan competent.
  6. En el cas que hi hagi obres complementàries o qualsevol altres despeses addicionals relacionades amb  les obres ja incloses dins el PAMUS 2020-2023, i que suposin un increment o disminució de l'aportació de l'AMB, s'haurà de sol·licitar també la seva inclusió (o disminució de la subvenció ja atorgada) dins l'esmentat Programa.
  7. En totes les obres a realitzar es col•locarà un cartell anunciador de l'obra segons el manual de disseny aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquests cartells restaran col·locats des de l'inici de l'obra fins a la seva recepció definitiva.
  8. En el cas de despeses corrents, s'haurà d'aportar els documents justificatius adients en cada cas, de les despeses generades en el manteniment dels equipaments i serveis objecte de l'actuació.
 • Fitxes i formularis
  Corresponents al PAMUS Pla d'inversions 2020-2023:
  Fitxa relació d'obres 20-23 (Annex 1)
  Fitxa de sol·licitud (Annex 2)

  Corresponents al PAMUS Pla d'inversions 2016-2019:
  Fitxa relació d'obres 16-19 (Annex 1)
  Fitxa de sol·licitud (Annex 2)

  Corresponents al PAMMU Pla d'inversions 2012-2015:
  Fitxa relació d'obres 12-15 (Annex 1)
  Fitxa de sol·licitud (Annex 2)
 • Cartells d'obres
  Manual d'identitat coerporativa per a obres

  Simulació gràfica del cartell d'obra
  Simulació gràfica del cartell d'obra