PACTE

El Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE), dotat amb 100 milions d'euros, incorpora les actuacions pròpies de l'AMB, ja siguin directes o en cooperació amb ajuntaments. Inclou equipaments, espais públics i infraestructures.

Sobre el PACTE
El Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2020-2023 està dotat amb 100.000.000 d'euros i es desplegarà a trenta-cinc municipis de l'AMB, sense incloure-hi el de Barcelona, que disposa d'un programa específic d'inversions en l'espai públic.

L'assignació dels fons destinats a l'execució del Programa de cohesió territorial es caracteritza per voler ser proporcional i, al mateix temps, tendir a compensar les desigualtats entre els municipis metropolitans.

La voluntat de proporcionalitat es reflecteix assignant més recursos en funció del pes de la població de cada municipi sobre el total de població que integra l'AMB, sense incloure-hi la població de la ciutat de Barcelona. Les dades oficials de població que s'han utilitzat són les publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, en data 1 de gener de 2018.

D'altra banda, també s'equilibren les desigualtats assignant una part dels recursos de manera inversament proporcional al nivell socioeconòmic de cada municipi. Per fer-ho, es pren com a indicador la dada de la renda bruta familiar disponible per habitant de l'any 2018, es pondera per la xifra de població respectiva i s'aplica de manera inversa.

Finalment, per respectar al màxim els propòsits de proporcionalitat i aconseguir la cohesió territorial i socioeconòmica, s'han adoptat els criteris següents:
 • El 62 % dels recursos s'assigna de manera directament proporcional a la població.
 • El 30 % dels recursos es reparteix segons el nivel socioeconòmic de cada municipi, prenent com a indicador un índex invers elaborat sobre la base de la renda bruta familiar disponible per habitant, que es pondera també per la població, de manera que es compensi als municipis que estan per sota de la mitjana de l'àmbit metropolità. Així, s'efectua una redistribució que té en compte la situació socioeconòmica mitjana de cadascun dels municipis de l'àmbit.
 • Es distribueix linealment un 4 % dels recursos entre els 29 municipis de l'AMB inclosos en el règim general de participació en els ingressos de l'Estat (PIE); es tracta dels municipis de menys de 75.000 habitants. Això garanteix un fons mínim de 137.931 euros per a cadascun d'ells, fet que permet un llindar bàsic de magnitud de les actuacions, especialment important en el cas dels municipis més petits.
 • El 4 % restant dels recursos es reparteix entre els sis municipis de l'AMB que participen en l'assignació del Programa de cohesió territorial i formen part del règim de cessió de la participació en els ingressos de l'Estat. Aquest criteri afavoreix la millora de l'equilibri i la redistribució que pretén assolir la filosofia d'assignació d'aquest Programa. Les variables aplicades en aquest criteri són d'un 70 % per població i d'un 30 % per índex de renda.
Gràfic Distribució per criteris d'assignació

*El 70 % per població i el 30 % per índex de renda

L'índex de renda bruta familiar disponible s'obté utilitzant les xifres per habitant de l'any 2018 de cada municipi, extretes de la base de dades de la Diputació de Barcelona.

La relació d'actuacions s'haurà de determinar de comú acord amb cada ajuntament i comunicar-la a la Vicepresidència executiva de l'AMB a l'efecte d'acreditar-ne l'acceptació i donar-hi curs. La tipologia de les actuacions inclou actuacions de millora urbana, parcs, remodelació d'equipaments, equipaments de nova construcció o millores de carreteres, entre d'altres.

Els serveis tècnics de l'AMB duran a terme el projecte i la gestió de les actuacions en la majoria dels supòsits i, en qualsevol cas, prestaran el suport tècnic i gestor necessari perquè es materialitzin correctament. Totes les actuacions es programen per ser completades i finançades en el present mandat quadriennal.

Al Programa de cohesió territorial li són d'aplicació les característiques comunes de la resta del Pla d'inversions, pel que fa a la flexibilitat, transparència i agilitat de tràmit. Això es concreta en la seva compatibilitat i complementarietat amb el Programa de millora urbana i social i el Programa de projectes i assistència tècnica, aixi com amb qualsevol programa i recurs d'inversió local i supralocal extern a l'AMB; en l'elaboració de les dades econòmiques i de gestió en temps real; en la immediatesa de la correcció i adaptació de les destinacions i els imports, i en la posada a disposició en tot moment del conjunt de dades a tots els ajuntaments metropolitans.

Pel que fa als aspectes d'administració del programa, el Consell Metropolità iniciarà el procés mitjançant l'acord d'aprovació de la distribució municipal de les assignacions econòmiques i les seves directrius de gestió. Formalitzat l'acord, l'AMB comunicarà als ajuntaments metropolitans els continguts, les bases i les directrius del Pla aprovat i gestionaran conjuntament la definició dels continguts fins que la Vicepresidència executiva de l'AMB rebi la llista d'actuacions municipals.
Seguiment
Evolució dels imports aprovats per a cada municipi, per anualitats, respecte a l'import previst.
Distribució
Càlcul de variables, assignació de recursos i distribució de les inversions del Programa d'actuacions de cohesió territorial.
 • Quadre 1: Càlcul de variables d'assignació de recursos
  Càlcul de les variables per a l'assignació de recursos del Programa d'actuacions de cohesió territorial 2020-2023
  Població 2018
  font: INE
  Renda bruta familiar disponible 2018
  font: Diputació de Barcelona
  Municipi Habitants Índex d'assignació per població Euros per habitant Índex invers
  AMB-BCN=100
  Índex invers ponderat per població Índex d'assignació per renda ponderada per població
  Badalona 217.741 13,277 16.722 102,670 22.355.468 13,333
  Badia del Vallès 13.417 0,818 10.914 157,300 2.110.494 1,259
  Barberà del Vallès 32.839 2,002 14.429 118,987 3.907.414  2,330
  Begues 6.961 0,424 20.309 84,535 588.448 0,351
  Castellbisbal 12.332 0,752 16.391 104,740 1.291.654 0,770
  Castelldefels 66.375 4,047 19.412 88,442 5.870.338 3,501
  Cerdanyola del Vallès 57.740 3,521 16.381 104,806 6.051.498 3,609
  Cervelló 8.970 0,547 19.952 86,047 771.842 0,460
  Corbera de Llobregat 14.643 0,893 21.525 79,758 1.167.896 0,697
  Cornellà de Llobregat 87.173 5,316 15.536 110,506 9.633.140 5,745
  Esplugues de Llobregat 46.355 2,827 19.159 89,609 4.153.825 2,477
  Gavà 46.705 2,848 17.404 98,643 4.607.121 2,748
  L'Hospitalet de Llobregat 261.068 15,920 16.999 100,996 26.366.824 15,726
  Molins de Rei 25.687 1,566 19.858  86,456 2.220.795 1,325
  Montcada i Reixac 35.599 2,171 14.362 119,543 4.255.611 2,538
  Montgat 11.819 0,721 16.385 104,783 1.238.430  0,739
  Pallejà 11.486  0,700 20.948 81,956 941.347 0,561
  La Palma de Cervellò 2.982 0,182 20.309 84,535 252.083  0,150
  El Papiol 4.103  0,250 20.309 84,534 346.843  0,207
  El Prat de Llobregat 64.132 3,911 15.382 111,615 7.158.093 4,269
  Ripollet 38.347 2,338 13.969 122,899 4.712.808 2,811
  Sant Adrià de Besòs 36.669 2,236 15.538  110,494 4.051.704 2,417
  Sant Andreu de la Barca 27.332 1,667 15.559 110,341 3.015.840 1,799
  Sant Boi de Llobregat 82.904 5,055 15.113 113,597 9.417.646 5,617
  Sant Climent de Llobregat 4.107 0,250 20.309 84,534 347.181 0,207
  Sant Cugat del Vallès 90.664 5,529 25.023 68,610 6.220.457 3,710
  Sant Feliu de Llobregat 44.474 2,712 17.769 96,618 4.296.989 2,563
  Sant Joan Despí 34.084 2,078 18.219 94,233 3.211.838 1,916
  Sant Just Desvern 17.494 1,067 28.339 60,582 1.059.822 0,632
  Sant Vicenç dels Horts 27.901 1,701 15.287 112,306 3.133.450 1,869
  Santa Coloma de Cervelló 8.179 0,499 18.507 92,768 758.749 0,453
  Santa Coloma de Gramenet 118.821 7,246 15.171 113,166 13.446.497 8,020
  Tiana 8.709 0,531 23.507 73,035 636.062 0,379
  Torrelles de Llobregat 5.945 0,363 20.309 84,535 502.561 0,300
  Viladecans 66.168 4,035 15.015 114,342 7.565.781 4,512
  AMB sense Barcelona 1.639.925 100,000 17.168 100,000 167.666.549 100,000
 • Quadre 2: Càlcul de variables d'assignació de recursos als municipis en règim de cessió de la participació en els ingressos de l'Estat (PIE)
  Càlcul de les variables per a l'assignació de recursos del Programa d'actuacions de cohesió territorial 2020-2023 entre municipis en règim de cessió de la participació en els ingressos de l'Estat (PIE)
  Variables de repartiment del 4 % dels recursos
  Municipi Població 2018
  font: INE
  Renda familiar bruta disponible 2018
  font: Diputació de Barcelona
  Habitants Índex d'assignació per població Euros per habitant Índex invers
  Índex invers ponderat per població Índex d'assignació per renda ponderada per població
  Badalona 217.741 25,367 16.722 102,815 22.387.041 25,567
  Cornellà de Llobregat 87.173 10,156 15.536 110,662 9.646.739 11,017
  L'Hospitalet de Llobregat 261.068 30,414 16.999 101,138 26.403.895 30,154
  Sant Boi de Llobregat 82.904 9,658 15.113 113,757 9.430.910 10,770
  Sant Cugat del Vallès 90.664 10,562 25.023 68,706 6.229.161 7,114
  Santa Coloma de Gramenet 118.821 13,843 15.171 113,325 13.465.390 15,378
  Total 858.371 100,000 17.192 100,000 87.563.136 100,000
 • Quadre 3: Assignació de recursos als municipis en règim de cessió de la PIE
  Assignació de recursos del Programa d'actuacions de cohesió territorial 2020-2023 entre els municipis en règim de cessió de la PIE
  Assignació 4 % del programa
  Municipi Distribució 70 % de la població Distribució 30 % renda disponible Suma
  Badalona 710.276,00 306.804,00 1.017.080,00
  Cornellà de Llobregat 284.368,00 132.204,00 416.572,00
  L'Hospitalet de Llobregat 851.592,00 361.848,00 361.848,00
  Sant Boi de Llobregat 270.424,00 129.240,00 399.664,00
  Sant Cugat del Vallès 295.736,00 85.368,00 381.104,00
  Santa Coloma de Gramenet 387.604,00 184.536,00 572.140,00
  TOTAL 2.800.000,00 1.200.000,00 4.000.000,00
 • Quadre 4: Distribució per municipis
  Distribució del Programa d'actuacions de cohesió territorial PACTE 2020-2023 en €
  Municipi Índex  població 2018 Índex de renda bruta familiar disponible 2018 62 % per població 30 % renda familiar disponible 4 % sistema general 4 % sistema de cessió Assignació PACTE 2020-2023
  Badalona 13,277 13,333 8.231.740,00 3.999.900,00 ---- 1.017.080,00 13.248.720,00
  Badia del Vallès 0,818 1,259 507.160,00 377.700,00 137.931,04 1.022.791,04
  Barberà del Vallès 2,002  2,330 1.241.240,00 699.000,00 137.931,04 2.078.171,04
  Begues 0,424 0,351 262.880,00 105.300,00 137.931,03 506.111,03
  Castellbisbal 0,752 0,770 466.240,00 231.000,00 137.931,04 835.171,04
  Castelldefels 4,047 3,501 2.509.140,00 1.050.300,00 137.931,03 3.697.371,03
  Cerdanyola del Vallès 3,521 3,609 2.183.020,00 1.082.700,00 137.931,04 3.403.651,04
  Cervelló 0,547 0,460 339.140,00 138.000,00 137.931,03 615.071,03
  Corbera de Llobregat 0,893 0,697 553.660,00 209.100,00 137.931,03 900.691,03
  Cornellà de Llobregat 5,316 5,745 3.295.920,00 1.723.500,00 ---- 416.572,00 5.435.992,00
  Esplugues de Llobregat 2,827 2,477 1.752.740,00 743.100,00 137.931,03 2.633.771,03
  Gavà 2,848 2,748 1.765.760,00 824.400,00 137.931,04 2.728.091,04
  L'Hospitalet de Llobregat 15,920 15,726 9.870.400,00 4.717.800,00 ---- 1.213.440,00 15.801.640,00
  Molins de Rei 1,566 1,325 970.920,00 397.500,00 137.931,03 1.506.351,03
  Montcada i Reixac 2,171 2,538 1.346.020,00 761.400,00 137.931,04 2.245.351,04
  Montgat 0,721 0,739 447.020,00 221.700,00 137.931,04 806.651,04
  Pallejà 0,700 0,561 434.000,00 168.300,00 137.931,03 740.231,03
  La Palma de Cervellò 0,182 0,150 112.840,00 45.000,00 137.931,03 295.771,03
  El Papiol 0,250 0,207 155.000,00 62.100,00  137.931,03 355.031,03
  El Prat de Llobregat 3,911 4,269 2.424.820,00 1.280.700,00 137.931,04 3.843.451,04
  Ripollet 2,338 2,811 1.449.560,00 843.300,00 137.931,04 2.430.791,04
  Sant Adrià de Besòs 2,236 2,417 1.386.320,00 725.100,00 137.931,04 2.249.351,04
  Sant Andreu de la Barca 1,667 1,799 1.033.540,00 539.700,00 137.931,04 1.711.171,04
  Sant Boi de Llobregat 5,055 5,617 3.134.100,00 1.685.100,00 ---- 399.664,00 5.218.864,00
  Sant Climent de Llobregat 0,250 0,207 155.000,00 62.100,00 137.931,03 355.031,03
  Sant Cugat del Vallès 5,529 3,710 3.427.980,00  1.113.000,00 ---- 381.104,00 4.922.084,00
  Sant Feliu de Llobregat 2,712 2,563 1.681.440,00 768.900,00 137.931,03 2.588.271,03
  Sant Joan Despí 2,078 1,916 1.288.360,00 574.800,00 137.931,03 2.001.091,03
  Sant Just Desvern 1,067 0,632 661.540,00 189.600,00 137.931,03 989.071,03
  Sant Vicenç dels Horts 1,701 1,869 1.054.620,00  560.700,00 137.931,04 1.753.251,04
  Santa Coloma de Cervelló 0,499 0,453 309.380,00 135.900,00 137.931,03 583.211,03
  Santa Coloma de Gramenet 7,246 8,020 4.492.520,00 2.406.000,00 ---- 572.140,00 7.470.660,00
  Tiana 0,531 0,379 329.220,00 113.700,00 137.931,03 580.851,03
  Torrelles de Llobregat 0,363 0,300 225.060,00 90.000,00 137.931,03 452.991,03
  Viladecans 4,035 4,512  2.501.700,00 2.501.700,00 137.931,04 3.993.231,04
  TOTAL 100,000 100,000 62.000.000,00 30.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100.000.000,00
  Total programa (milions €) 100
  1. Assignació per població 62 %
  2. Assignació per nivell de RBFDph(1) 30 %
  3. Assignació PIE municipi variable 4 %
  4. Assignació PIE municipi cessió:
  4.1: 70 % població
  4.1: 30 % renda familiar disponible
  4 %

  (1) Població 2018 / Renda bruta familiar disponible per habitant 2018
Directrius
 1. El Programa d'actuacions de cohesió territorial (en endavant, PACTE) és un programa inversor adreçat al conjunt del territori metropolità i executat en els municipis que formen part de l'AMB, excepte Barcelona, amb els principis de solidaritat, lleialtat, cooperació institucional i corresponsabilització en el ventall d'accions públiques que s'han de desenvolupar.
 2. La dotació global de recursos del PACTE per al mandat 2020-2023 és de 100.000.000 d'euros.
 3. La finalitat principal del PACTE és avançar en l'estructuració, cohesió i dotació de l'espai metropolità, i millorar, alhora, la qualitat ambiental i l'habitabilitat de l'entorn.
 4. Les accions del PACTE es correspondran amb els objectius de millorar la connectivitat entre les parts del territori, unir els indrets intermunicipals, condiciar els components d'espai públic dels àmbits de referència principals, recuperar i agençar els espais lliures naturals i seminaturals, millorar la qualitat dels conjunts urbans i completar el sistema d'equipaments comunitaris.
 5. De cara a distribuir equilibradament les inversions, s'assignen unes magnituds d'inversió per municipis basades en dades del 2018  dels índexs de població i de la renda bruta familiar disponible per habitant ponderada en funció de la població. 
 6. El conjunt d'inversions del PACTE es materialitzarà segons la relació d'actuacions de cohesió territorial que quedi determinada de comú acord amb cada ajuntament. Correspon a la Vicepresidència executiva de l'AMB fer recepció formal de la relació d'actuacions acordada, a l'efecte d'acreditar-ne l'acceptació i donar-hi curs respecte dels procediments interns i els municipals. Els canvis o modificacions en les actuacions o en la distribució d'imports que es produeixin en el decurs del quadrienni, es portaran a terme mitjançant el mateix procediment i en funció de les necessitats o condicions que puguin sorgir en l'execució del programa quadriennal o pla inversor concret de cada municipi. Aquests canvis es podran dur a terme, òbviament, sense alterar l'import global assignat a cada municipi per al període 2020-2023.
 7. Les assignacions efectives del PACTE als municipis resten vinculades i supeditades al compliment efectiu, per part dels ajuntaments, de llurs obligacions econòmiques respecte de l'AMB. Podran reduir-se les assignacions del PACTE en qualsevol estadi de gestió i execució en les quantitats equivalents a les que hagin estat objecte d'incompliment.
 8. Els serveis de l'AMB duran a terme, normalment i d'acord amb les prescripcions dels ajuntaments, la concepció, projectació, adjudicació i gestió de les obres del Programa d'actuacions de cohesió territorial.
 9. Els recursos del PACTE podran complementar o nodrir les actuacions d'abast municipal, ja siguin les pròpies d'aquest programa o les cofinançades amb fons municipals, d'altres administracions o fons específics. En aquests supòsits, les obres podran ser adjudicades pels ajuntaments o per l'administració corresponent en cada cas. L'AMB formalitzarà un acord per al finançament o, si escau, es formularà un protocol particularitzat per regular els aspectes tècnics i econòmics que requereixi l'actuació. En aquests casos, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la fitxa creada per l'AMB a aquest efecte.
 10. En els casos d'actuacions concretes en què es cregui oportú ampliar l'abast de l'actuació o en què, per les circumstàncies en l'execució de les obres, hi hagi increments respecte del cost inicial pressupostat, el finançament que el PACTE assigni a aquestes actuacions podrà complementar-se amb fons provinents d'ajuntaments, d'altres administracions o del Programa d'actuacions municipals de millora urbana i social corresponent al municipi en què s'executa l'actuació. Aquestes actuacions que l'AMB adjudicarà i gestionarà, es regularan mitjançant un conveni, prèviament aprovat per ambdues parts, que consideri els aspectes tècnics i econòmics del cofinançament.
 11. El control i seguiment del PACTE s'efectuarà sobre la relació d'actuacions i sobre el seu estat tècnic i administratiu de gestió i execució, la distribució dels recursos financers entre les diferents actuacions i exercicis, el procés de certificació i l'encaix de la tresoreria.
 12. La realització d'actuacions de condiciament de l'espai públic o de parcs mitjançant el PACTE no comportarà necessàriament l'adscripció als processos o programes ulteriors de conservació i manteniment que du a terme l'AMB. En el decurs del quadrienni es decidirà de manera expressa la possible inclusió de cada actuació susceptible d'adscripció en els esmentats programes de conservació i manteniment, en el marc de l'estudi, prognosi i regulació de les línies d'acció metropolitanes generadores de despesa corrent.
 13. El PACTE té vigència per al present període quadriennal i el seu desplegament pressupostari es concreta en els successius exercicis de 2020 a 2023. Les dotacions no executades d'aquest Pla es donaran de baixa el 31 de desembre de 2024.
 14. La identificació de les operacions del PACTE es farà segons les prescripcions del Manual d'identitat corporativa de l'AMB pel que fa a la senyalització i retolació, en el lloc de les diferents obres i actuacions. L'AMB i els ajuntaments podran comunicar i difondre, a través dels mitjans a l'abast, la naturalesa, objectius, característiques i circumstàncies de les accions del PACTE, tenint en compte les normes i costums d'imatge respectius. Els actes formals de signatura de convenis, primera pedra, posada en marxa o inauguració es faran de manera conjunta i coordinada.