Laboratori

El laboratori dóna suport tècnic a l'AMB en l'anàlisi de mostres ambientals. És una eina fonamental per avaluar i millorar la qualitat mediambiental metropolitana. Les acreditacions de diversos organismes independents i les seves rigoroses polítiques de qualitat i medi ambient en garanteixen la competència tècnica.

Funcions i acreditació

El laboratori de l'AMB disposa d'un equip tècnic expert en l'anàlisi de mostres ambientals i està dotat amb les tècniques instrumentals més avançades. Està acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a la realització d'assaigs en els àmbits següents:

  • Aigües continentals, residuals i lixiviats i regenerades.
  • Suports de mostreig d'emissions i immissions atmosfèriques.

L'acreditació ENAC és un reconeixement de la competència tècnica del laboratori. Demostra que disposa d'un sistema de garantia de qualitat avaluat per un organisme independent. Aquesta marca garanteix l'acceptació internacional dels informes de resultats. El laboratori també està homologat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a l'anàlisi dels paràmetres químics, físics i biològics d'aigües superficials, subterrànies, litorals i residuals.

El laboratori aplica una rigorosa política de qualitat destinada a optimitzar-ne els serveis i a garantir la fiabilitat dels resultats. Ha implantat un sistema de gestió de qualitat d'acord amb la norma UNE-EN/ ISO 17025, de rang superior a la norma ISO 9000. El compliment d'aquesta norma és auditat anualment per l'ENAC, que controla l'aplicació dels programes de garantia de la qualitat i de manteniment i calibratge dels equips.

El comportament del laboratori és ambientalment sostenible en totes les tasques que desenvolupa. Fa ús de les millors tecnologies disponibles per dur a terme l'anàlisi de contaminants emprant el mínim de productes tòxics i gestionant els residus de la millor manera possible. Tant el laboratori com els seus proveïdors practiquen la compra verda.

El sistema de gestió mediambiental compleix la norma ISO 14000. A més, el laboratori s'ha adherit voluntàriament al registre EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), regulat pel Reglament (CE) 1221/2009. Això certifica el compromís de millora contínua i de fiscalització del sistema a través d'una declaració ambiental verificada per un organisme independent.