Inspecció ambiental de l'aigua

El Servei de Sanejament i Inspecció (SSI) de l'AMB desenvolupa des del 1988 actuacions de control dels abocaments d'aigües residuals efectuats pels establiments industrials ubicats a l'àmbit de l'AMB.

Abocament d'aigües residuals
L'AMB té implantat des de l'any 2011 un sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2008 que defineix tres processos generals per garantir una gestió de qualitat en el control dels abocaments d'aigües residuals:
  • Inspecció a indústries.
  • Control de la xarxa de sanejament.
  • Control d'episodis de contaminació.
Aquests processos es gestionen de manera centralitzada per garantir el control de la contaminació de les aigües residuals.

Pel que fa a la normativa, el procés d'abocament d'aigües residuals està regulat a través d'un reglament i és necessària una tramitació concreta per autoritzar els abocaments.

Reglament metropolità d'abocaments d'aigües residuals

L'any 2012 es va abordar l'ordenació i la gestió d'aigües procedents de les fosses sèptiques domèstiques, assimilables o industrials mitjançant un camió cisterna a les depuradores metropolitanes, a través de l'acreditació dels transportistes i el control de l'origen de les aigües transportades.

Tramitacions relacionades amb les aigües residuals

Autoritat ambiental

Inspecció a indústries

Una de les mesures més eficaces per minimitzar l'impacte dels abocaments és reduir la contaminació en origen, és a dir, des de les mateixes indústries del territori.

TAULA:  Nombre d'indústries que aboquen a les EDAR per tipus d'activitat* (dades de 2015)

Indústries Gavà Viladecans Besós El Prat de Llobregat Moncada i Reixac Begues Sant Feliu de Llobregat Total
Gestió de residus 28 69 72 36 0 51 256
Alimentària 38 108 107 52 48 355
Altres productes minerals no metàl·lics 13 19 31 41 1 47 152
Plàstica i del cautxú 32 37 50 69 0 58 246
Fusta i suro 14 16 26 19 1 19 95
Reparació vehicles i benzineres 186 475 373 142 1 147 1.324
Metal·lúrgica 196 241 302 324 0 262 1.325
Paper 7 7 14 9 0 11 48
Química 27 61 77 49 1 69 284
Textil  23 88 50 35 10 27 233
Altres 149 348 487 245 0 260 1.489
Total 713 1.469 1.589 1.021 16 999 5.807
*Hi ha 45 indústries que no estan connectades al sistema de sanejament metropolità.

Per fer-ho, l'AMB porta a terme una actualització continuada del cens d'aquestes indústries i realitza inspeccions de manera periòdica.

L'any 2015 hi havia censades 8.248 activitats industrials. D'aquestes, 5.852 són efectuades per establiments actius, dels quals el 40 % es consideren potencialment contaminants.

Per dur a terme els controls, el servei d'inspecció disposa de les millors tecnologies disponibles. En aquest sentit, es treballa de manera telemàtica i així es poden prendre dades d'inspecció i emmagatzemar-les a les bases de dades en temps real, des del lloc que s'han pres.

Alhora, també es disposa d'una unitat mòbil de mostreig capaç de mesurar diferents paràmetres en les indústries que s'inspeccionen. L'aparell, que s'alimenta amb energia solar i permet acumular informació, avalua paràmetres com ara el pH, la conductivitat, la matèria orgànica, els sòlids en suspensió, el cabal, el potencial redox i la terbolesa de la mostra.

Al llarg de l'any 2015 s'han realitzat 1.105 inspeccions sobre 783 indústries considerades potencialment contaminants.

En les inspeccions efectuades s'han pres 592 mostres, en un 35,81 % de les quals s'han detectat incompliments en un o més dels paràmetres analitzats.

En total, s'han analitzat 16.433 paràmetres i el grau d'incompliment ha estat només d'un 3,12%.

Control de la xarxa de sanejament i episodis de contaminació

El control de la xarxa de sanejament es realitza a través d'estacions de control de la contaminació que estan equipades amb sensors de conductivitat i captadors automàtics refrigerats.

Les estacions treballen 24 hores al dia i prenen mostres d'aigua de manera automàtica o per indicació del centre de control ubicat a l'AMB. Aquestes estacions també fan anàlisis automàtiques i produeixen alarmes en funció dels resultats, de manera que es pot registrar un episodi de contaminació continuadament.

Fins ara hi ha implantats tres sistemes de control telemàtic: dos fixes, un dels quals amb caràcter general a l'EDAR de Sant Feliu de Llobregat i un altre amb caràcter industrial al polígon Santa Rita de Castellbisbal. D'altra banda, el sistema de control mòbil es troba al Sistema Prat. 

Durant el 2015 es van planificar mostrejos mensuals en un total de 401 punts on s'han pres 522 mostres i s'han analitzat 19.517 paràmetres, que han permès caracteritzar la contaminació de cada sistema de sanejament.  

L'anàlisi de tota aquesta informació permet gestionar més eficientment els episodis de contaminació.