El salari de referència metropolità queda estancat i se situa en 1.320 € mensuals

En aquest estudi fet per l'AMB es calcula el salari de referència de l'àrea metropolitana basat en la definició d'un pressupost de necessitats bàsiques. Tot i que la diferència amb l'any anterior és gairebé inapreciable, en comparació amb el salari de referència del 2016 l'increment és del 26%

Infografia


L'AMB publica l'actualització del salari de referència metropolità (SRM) corresponent a l'any 2020, així com el pressupost necessari per fer front a les necessitats bàsiques en funció dels diversos tipus de llar. Les dades mostren que el salari de referència mitjà per a l'any 2019 se situava en 1.321,53 € mensuals, mentre que aquest indicador de referència durant el 2020 ha estat de 1.322,52 €/mes, és a dir, que ha experimentat un increment gairebé inapreciable. En canvi, si es compara el salari de referència del 2020 amb el del 2016, l'increment és del 26 %, ja que el 2016 era de 1.048,87 €.

El salari de referència o "salari de vida" té com a objectiu principal determinar la remuneració que es considera suficient perquè una persona que treballi i la seva família puguin viure dignament. Es tracta d'un indicador per donar visibilitat a les persones que, tot i tenir feina, no ingressen prou diners per mantenir el nucli familiar. Són els anomenats "treballadors pobres".

El càlcul del salari de referència consisteix en l'elaboració d'un pressupost de necessitats bàsiques per a diferents tipus de llars, que permeti als membres de cada llar tenir una vida digna considerant l'habitatge, el transport, l'educació, el vestuari, l'oci, etc. Aquest càlcul de despesa es divideix entre els adults de la llar i, així, s'obté el salari de referència.

Els càlculs s'han efectuat per a tres àmbits territorials: per al conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona, per a l'àrea metropolitana de Barcelona excloent-ne la capital comtal i per a Barcelona ciutat.

2016 2017 2018 2019 2020 Evolució 2016-2020
Barcelona ciutat 1.088,56 € 1.206,91 € 1.347,09 € 1.417,78 € 1.420,63 € 30,5 %
AMB sense Barcelona 1.032,53 € 1.102,62 € 1.219,14 € 1.271,72 € 1.268,42 € 22,8 %
Tota l'AMB 1.048,87 € 1.139,17 € 1.263,03 € 1.321,53 € 1.322,52 € 26,0 %

Cal tenir en compte que aquest càlcul es fa per a diversos tipus de llars existents al conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Llar unipersonal 1.508,71 €
Persona sola amb fills/es 2.168,08 €
Dos adults 1.014,83 €
Parella sense fills/es 1.039,71 €
Parella amb un fill/a 1.298,59 €
Parella amb dos o més fills/es 1.584,91 €
Llars de tres adults sense fills/es 818,47 €
Llars de tres adults amb fills/es 1.113,12 €
Total ponderat 1.322,52 €

Per al conjunt de llars metropolitanes, les despeses relacionades amb el lloguer o la hipoteca suposen el 34 % del total del pressupost de necessitats bàsiques. El total de despeses associades a la llar puja fins al 45 % si s'hi afegeixen els subministraments (aigua, llum, gas i telèfon). El pressupost per a la compra d'aliments i begudes és del 20 % i el destinat a les despeses extraordinàries, com ara millores a l'interior de l'habitatge o compra d'electrodomèstics, es pondera en el 15 %.

Respecte a l'any 2019, el pressupost en habitatge s'ha incrementat el 3 %

En canvi, el pressupost en transport s'ha reduït el 25 % gràcies als canvis tarifaris que es van fer des de l'ATM, amb la substitució de la T-mes per la T-usual, que té un preu més econòmic. En la mateixa línia, els ciutadans metropolitans han gastat menys en neteja i higiene, amb una disminució del 6 % respecte al 2019.

Pressupost habitatge infografia
La metodologia de càlcul utilitzada en aquest projecte s'anomena càlcul de les necessitats vitals bàsiques (basic living costs approach), i es basa en l'adaptació de la metodologia emprada per l'àrea metropolitana de Londres (Greater London) i la desenvolupada per investigadors del Massachussetts Institute of Technology (MIT).

Aquest estudi s'ha portat a terme amb l'objectiu de posar sobre la taula la qüestió dels salaris mínims, que s'haurien d'actualitzar en funció de l'àmbit geogràfic, i per posar en evidència l'esforç de la ciutadania per pagar l'habitatge.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
Estudis relacionats