Arrenca a l'Hospitalet de Llobregat l'acció especial de l'AMB per multiplicar el reciclatge en el sector de l'hostaleria i l'oci

| Tema: Residus

Aquesta acció afavorirà un augment de la recollida selectiva a l'Hospitalet, un dels municipis metropolitans que necessita augmentar el seu índex de reciclatge: la seva mitjana se situa al 24,4 %, mentre que la mitjana metropolitana es troba estancada en un 37,5 %.

La nova campanya, dissenyada per l'AMB, finançada per Ecoembes i Ecovidrio, executada en el context del PREMET25 i dirigida als 36 municipis metropolitans, permetrà conèixer els hàbits de separació de residus dels hotels, bars, restaurants, càmpings, discoteques i empreses de càtering, i millorar encara més els seus resultats.

L'objectiu és oferir al sector horeca, responsable de la generació del 50 % dels residus comercials a la metròpolis, informació i eines de millora de la recollida selectiva, així com conèixer l'impacte de la crisi econòmica de la covid‑19 en la seva activitat.

L'Hospitalet de Llobregat és un dels municipis metropolitans que necessita augmentar el seu índex de recollida de residus. Segons dades del 2019, que durant el 2020 han seguit amb la mateixa tendència, amb un 24,4 %, el municipi ha de millorar la recollida per poder complir amb mandat de la Unió Europea, que insta tots els seus estats membres a arribar al 55 % de reciclatge el 2025.

Pel que fa a la generació de residus de la fracció resta, aquesta suposa 301 kg/habitant/any, davant dels 296 kg/habitant/any que, de mitjana, es generen a la metròpolis.

El sector horeca a l'Hospitalet

Dins de la categoria de productors de residus comercials, un dels àmbits que més residus genera en el conjunt de la societat metropolitana és el sector horeca (hotels, bars, restaurants, càmpings, discoteques i empreses de càtering), amb un 50 %.

A L'Hospitalet, s'han identificat fins a 1.427 establiments que entren dins d'aquesta tipologia.

Gràcies a l'experiència d'accions especials dutes a terme en el passat, com l'enviament d'informadors als supermercats i a peu de contenidor per avaluar i corregir els hàbits de reciclatge, l'AMB ha comprovat que les campanyes de conscienciació i de suport als recicladors són una eina molt eficaç per complementar el canvi profund de sistema de recollida.

Per aquest motiu, l'AMB ha posat en marxa una campanya especial amb l'objectiu d'informar els propietaris dels establiments de l'obligatorietat de la recollida selectiva i ajudar-los en la seva tasca. El treball de camp que es durà a terme per a la campanya també permetrà identificar els que encara no fan la separació dels residus i fer una diagnosi, mitjançant un qüestionari específic, sobre l'estat de la recollida selectiva de residus.

La campanya posada en marxa per l'AMB servirà, també, per avaluar l'estat de salut del sector horeca, un dels més afectats per la crisi sanitària i econòmica provocada per la covid-19.

Més informació, més reciclatge

Una vegada identificats tots els negocis del sector que hi ha als 36 municipis metropolitans, s'ha planificat l'acció principal de la campanya, que a l'Hospitalet tindrà lloc entre el 26 d'abril i finals de juliol. Aquesta consisteix a enviar informadors amb una formació específica a cadascun d'aquests establiments. La feina d'aquests informadors, que en total formen un equip de 16 persones, consisteix a fer una enquesta als propietaris dels negocis, per obtenir-ne un seguit de dades:

• Identificació de les fraccions de residus que separen i les que no.
• Càlcul del volum de residus que genera el negoci en qüestió.
• Dificultats amb què es troba l'establiment a l'hora de separar els residus.
• Valoració del sistema actual i propostes de punts de millora.

Les dades recollides pels informadors seran introduïdes en una aplicació web dissenyada específicament per a aquesta campanya, que permetrà, una vegada realitzades totes les entrevistes, disposar d'uns indicadors acurats de la situació actual de la recollida selectiva en el sector.

La següent tasca dels informadors consistirà a entregar als establiments material informatiu especialment dissenyat per a la campanya, en forma de cartells, opuscles i adhesius identificadors per als bujols de cada fracció de residus.

A partir de les entrevistes que facin els informadors, cada establiment es catalogarà com a separador o no separador. Per ajudar els negocis a adaptar les seves dinàmiques i canviar els seus hàbits de reciclatge, es preveuen fins a 3 visites a cada establiment, en què s'actualitzarà, en cadascuna, la informació sobre els seus índexs de recollida i el seu grau de separació. D'aquesta manera, l'AMB detectarà en cada cas els punts de millora i podrà donar consells per seguir avançant en el canvi de model.

Aquesta acció suposarà, a escala metropolitana, una inversió de 750.000 €, aportats íntegrament pels sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor Ecoembes i Ecovidrio.

Gràcies a aquest estudi sobre la recollida de residus al sector de l'hostaleria i l'oci, l'AMB i els ajuntaments metropolitans disposaran d'una important font de dades, com són:

• Volum de generació de residus per establiment segons el tipus de negoci, i per fraccions.
• Percentatge d'establiments que separen correctament els residus.
• Percentatge d'establiments que no separaven correctament, però gràcies a la campanya han passat a fer-ho.
• Percentatge d'establiments que continuen sense separar correctament, i que requereixen més atenció i l'aplicació dels protocols corresponents.
• Èxit de la recollida selectiva per fraccions.
• Millors sistemes de recollida a l'hora de planificar canvis de model: porta a porta, contenidors al carrer, gestió privada, etc.
• Efectes de la crisi econòmica actual sobre el sector horeca, per tal de planificar mesures futures.

Una vegada reunides totes les dades a partir del treball de camp, l'AMB disposarà dels  resultats ja processats. S'elaborarà un informe de dades per a cadascun dels 36 municipis metropolitans, un per a cada districte de la ciutat de Barcelona, i un de general per a tot el territori metropolità.

PREMET 25: el futur de la recollida selectiva a la metròpolis

El PREMET25, el gran "pla de plans" de l'AMB per organitzar el futur de la recollida i gestió dels residus al territori metropolità, estableix una sèrie de mesures per elevar els índexs de recollida dels municipis menys recicladors i millorar encara més el dels municipis capdavanters. Així, El PREMET25 conclou que els models vigents fins ara, de recollida en contenidors oberts al carrer, han arribat al límit de la seva efectivitat.

Amb l'objectiu de fer el salt d'escala necessari, l'AMB està liderant un canvi de model arreu del territori metropolità i implantant nous sistemes de recollida, com ara el porta a porta i els contenidors intel·ligents, en col·laboració amb els ajuntaments. Aquests nous models també abasten la recollida de residus generats en el sector comercial.

Per gestionar la recollida dels seus residus, l'Hospitalet de Llobregat fa servir el model de 5 contenidors, que consisteix en la separació dels residus en 5 fraccions: orgànica, envasos, paper/cartró, vidre i resta. De cara al futur, però, l'AMB i l'Ajuntament treballen conjuntament per estudiar la implantació de futures millores en la recollida de residus.

Documents relacionats