REGESA i RASSA

REGESA pertany a l'àmbit de la promoció d'habitatge a preu assequible; i REGESA APARCAMENTS I SERVEIS s'ocupa prioritàriament de la promoció i gestió d'aparcaments, residencials i de rotació. Actualment presenta un projecte de cessió global dels actius, dels passius i del personal de les societats públiques REGESA i RASSA a l'IMPSOL

El 23 de març del 2023, va tenir lloc la reunió del CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT URBANÍSTICA METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ I GESTIÓ, SA (REGESA) i va tenir lloc també, la reunió del CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE REGESA APARCAMENTS I SERVEIS (RASSA).

Ordres del dia

Es consultable el Projecte de Cessió global d'actius, passius i personal de REGESA i RASSA A l'IMPSOL, així com l'Informe dels administradors al respecte, corresponent al punt número 3 dels ordres del dia.

 • REGESA
  1. Aprovació de l'Acta de la sessió anterior.
  2. Formulació dels Comptes Anuals abreujats, l’Informe de Gestió i l’Aplicació de Resultat corresponents a l’exercici 2022, que figuren en els documents lliurats als Consellers i que es corresponen exactament amb els lliurats al “Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría”, per tal de sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta General.
  3. Formulació del Projecte de Cessió global d'actius, passius i personal a l'IMPSOL, redactat pels administradors, conforme les determinacions de l'article 85 de la Llei 3/2009  -que consten en l'informe elaborat pels administradors en el que s'explica i justifica detalladament el projecte de cessió global- a fi i efecte de què el Projecte sigui sotmès a l'acord de la Junta General, en compliment del que estableix l'article 87 de l'esmentada Llei.
  4. Autorització a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a la urbanització provisional de les finques de REGESA de l'Av. Generalitat 208-216, segons el projecte del "Passeig Fluvial Safarejos Fase II: Acondiciament provisional dels espais lliures annexos". L'autorització resta condicionada al manteniment de l'aprofitament urbanístic de les finques i fins que s'executi el planejament vigent.
  5. Informe del Conseller delegat.
  6. Precs i preguntes.
 • RASSA
  1. Aprovació de l'Acta de la sessió anterior.
  2. Formulació dels Comptes Anuals abreujats, l’Informe de Gestió i l’Aplicació de Resultat corresponents a l’exercici 2022, que figuren en els documents lliurats als Consellers i que es corresponen exactament amb els lliurats al “Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría”, per tal de sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta General.
  3. Formulació del Projecte de Cessió global d'actius, passius i personal a l'IMPSOL, redactat pels administradors, conforme les determinacions de l'article 85 de la Llei 3/2009  -que consten en l'informe elaborat pels administradors en el que s'explica i justifica detalladament el projecte de cessió global- a fi i efecte de què el Projecte sigui sotmès a l'acord de la Junta General, en compliment del que estableix l'article 87 de l'esmentada Llei.
  4. Informe del Conseller delegat.
  5. Precs i preguntes.

Puja