Font: IERMB a partir de l'Enquesta de victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB)

Font: IERMB a partir de l'Enquesta de victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB)