Mobilitat quotidiana

Informació anual sobre l'evolució i el repartiment modal de la mobilitat

Font: Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF), ATM, AMB Aj. de Barcelona, AMTU i IDESCAT.

Font: Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF), ATM, AMB Aj. de Barcelona, AMTU i IDESCAT.

Font: Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF), ATM, AMB Aj. de Barcelona, AMTU i IDESCAT.