Estructura de la població

Informació anual de la població classificada per sexe i segons lloc de naixement, nacionalitat, edat i estat civil.

Font: Idescat

Font: Idescat

Font: Idescat

Font: Idescat

Font: Idescat

Dades relacionades

Població segons lloc de naixement, 1991-2015Format PDF
Dades de la població segons el lloc de naixement per municipis.
Freqüència d'actualització: anual

Població segons nacionalitat per grans grups, 1991-2015Format PDF
Dades de la població segons la nacionalitat per grans grups per municipis.
Freqüència d'actualització: anual

Població segons edat quinquennal, 1991-2015Format PDF
Dades de la població segons edats quinquennals i sexe així com evolució de l'índex d'envelliment per municipis.
Freqüència d'actualització: anual

Població segons edats any a any, 1991-2015Format PDF
Dades de la població segons any a any i sexe per municipis.
Freqüència d'actualització: anual

Població segons estat civil i sexeFormat PDF
Dades de la població segons estat civil i sexe per municipis.
Freqüència d'actualització: anual

Evolució de l'índex d'envelliment de la població, 1991-2015Format PDF
Dades de la població segons l'índex d'envelliment de la població, 1991-2015
Freqüència d'actualització: anual