MPOUM de l’àmbit de Can Pongem - les Roquetes

Imatge proposada de l’entorn del torrent de Roquetes
Imatge proposada de l’entorn del torrent de Roquetes

L’objectiu principal d’aquest document, és desenvolupar el sector residencial de Can Pongem - les Roquetes en coherència amb les característiques del lloc i l’estructura de la Palma de Cervelló.

Superfície:
170.719 m²
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño i Loles Herrero. 

Equip redactor:

Coordinació de Planejament Urbanístic: Marcela Balliano, Mario Cuevas.

Ajuntament: Xavier Carrascal, Meritxell Ibáñez 

Municipis:
La Palma de Cervelló

Descripció

Modificació puntual del POUM a l’àmbit de Can Pongem - les Roquetes.

La MPOUM determinarà les bases de la transformació urbana de l’àmbit tenint en compte els criteris següents: 

  • L’estructura viària s’ajusta als pendents i les dificultats de l’àmbit. Amb una ronda urbana que estructura la circulació rodada però també els espais cívics del lloc, que per la topografia tenen unes aptituds visuals úniques, ja que actuen com a balcons i miradors sobre el territori i els espais fluvials.
  • Per a l’estructura urbana i social es proposa relligar l’estructura verda, els torrents, els elements patrimonials i els equipaments. A més, es millora la connectivitat ecològica dels cursos fluvials i la protecció de la conca dels torrents de Can Pongem, Santa Margarida, les Roquetes i del cementiri. També s’estableix una sèrie de recorreguts i continuïtats amb parcs lineals per millorar la connectivitat transversal. Finalment, es posa en valor el patrimoni històric i es localitzen els equipaments de manera equilibrada.  
  • Per als patrons residencials es proposa un teixit residencial coherent amb les característiques de la Palma, mantenint continuïtats, el gra de les edificacions, les alçades i tipologies de l’entorn. A més, els teixits amb un grau d’intensitat més elevat se situen sobre la ronda urbana, amb tipologies unifamiliars de caràcter intensiu.