MPGO a l'entorn de l'església

MPGO a l'entorn de l'església
Imatge proposada de la plaça de l'església

Aquesta modificació del Pla general d'ordenació (MPGO) se centra a garantir la conservació i millora del nucli de la Rectoria. Posa especial atenció en la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals i estableix unes condicions de desenvolupament respectuoses amb els valors presents a l'àmbit.

Superfície:
17.061 m²
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:

Josep Maria Carreras, Loles Herrero.

Equip redactor:

Isabel Tomé, Cristian Gómez i Joan Caba, Elsa Mampel (estudiant d'arquitectura/ Aprèn, serveis ambientals

Municipis:
Begues
Suport jurídic:
Gema Mur, Yolanda Larrubia i Núria Moras

Descripció

Títol oficial del pla
Modificació puntual del Pla general d'ordenació número 25, a l'entorn de l'església de Sant Cristòfol de la Rectoria.

Estudi del nucli històric del barri de la Rectoria per tal de garantir-ne la preservació i millora-lo, amb una resposta integral a l'entorn de l'església de Sant Cristòfol.

La situació urbana actual del nucli antic de la Rectoria és el producte de l'addició d'edificacions al voltant de l'església antiga de Sant Cristòfol. Aquesta circumstància i el fet que durant molts anys ha estat aïllada del nucli central de Begues ha permès que tingui un caràcter propi, que cal preservar. Les principals estratègies per aconseguir conservar-la i millora-la seran:

  • Aspectes relacionats amb l'espai públic: la MPGO aposta per millorar la urbanització mitjançant una normativa i unes recomanacions per uniformitzar la imatge del conjunt, emfatitzar-ne el valor paisatgístic i arquitectònic, aprofundir en la seva sostenibilitat i millorar-ne els serveis. Les principals accions són: protegir la vegetació existent autòctona i els arbres fruiters, protegir els canals de drenatge, assegurar un percentatge mínim de permeabilitat del sòl, pacificar el trànsit rodat i establir mesures contra la contaminació acústica i lumínica.
  • Aspectes relacionats amb l'edificació i la parcel·lació: gran part del valor històric i arquitectònic del barri el donen les edificacions existents. Entre elles, destaquen l'església i la rectoria com a originadors de l'assentament inicial, masies i cases relacionades amb el camí antic de l'església (avui carrer de la Rectoria), les casetes del carrer de Sant Cristòfol i noves cases que han aparegut a posteriori fruit de la divisió de les cases originàries. El document reitera la protecció a les edificacions d'interès i estableix unes normes per aconseguir que qualsevol intervenció futura mantingui el caràcter actual del barri.

El Pla general d'ordenació (PGO) i les posteriors modificacions que s'hi han anat produint han generat incoherències urbanístiques i inseguretat jurídica en l'àmbit, que podrien conduir a un bloqueig del desenvolupament natural del barri, el qual portés a un posterior deteriorament i decaïment. És en aquest sentit que, amb l'objectiu de clarificar el marc legal urbanístic del barri de la Rectoria, la MPGO proposa partir de la realitat historicofuncional que ha dut el barri al seu estat actual per establir una normativa urbanística coherent amb aquesta realitat.