MPGM pel Parc del Pi Gros

Imatge de la proposta d'ordenació
Imatge de la proposta d'ordenació | Equip redactor

L'objecte és reequilibrar la distribució dels espais lliures del municipi, tot consolidant el parc central del Pi Gros, i millorar les condicions de funcionalitat i d'accessibilitat d'espais lliures i equipaments.

Superfície:
169.135 m²
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic - AMB)
Equip redactor:
Francesc Tobella, Cristian Gómez (arquitectes - AMB), Eva Blay (geògrafa - AMB), Núria Jiménez, Irene Puig (estudiants d'arquitectura - AMB) / Gemma Segura (assessorament jurídic) / Bymyeco (sostenibilitat ambiental) / Jordi Duatis (avaluació econòmica i financera)
Municipis:
Sant Vicenç dels Horts

Descripció

Modificació puntual del Pla general metropolità per a la consolidació del Parc del Pi Gros.

La millora en l'equilibri de la distribució de l'espai lliure públic dins del municipi s'obté mitjançant actuacions de trasllat de reserves d'espais lliures des d'una situació perifèrica, que gaudeix de més dotacions, a una posició central, més densa en quant a població i menys dotada.

A més, les reserves traslladades es situen completant i consolidant el Parc del Pi gros. Aquest parc té una doble funció: com a gran "parc central" a escala de ciutat per a tota la població del municipi, i com a parc de proximitat als barris més propers, que són els més densos i menys equipats.

El conjunt d'ajustos, modificacions i actuacions urbanístiques de la proposta manté i incrementa la superfície total dels espais lliures del municipi.

La modificació puntual proposa també actuacions per la millora de la funcionalitat i l'accessibilitat a diferents espais lliures i equipaments previstos pel planejament. Aquestes actuacions faciliten la relació dels barris més perifèrics amb el nucli urbà central.