MPGM Nucli Antic Sant Adrià

Església de Sant Adrià
Església de Sant Adrià

L’objecte d’aquest document és posar en valor i millorar el nucli antic de Sant Adrià de Besòs en relació amb el seu teixit històric, carrers, parcel·lari, paisatge, les arquitectures tradicionals, etc. Així mateix, aquesta MPPGM proposa reconèixer urbanísticament la realitat del nucli antic, amb una normativa urbanística específica i clara i, valorar la necessitat, funció i localització dels diferents sistemes com, per exemple, assegurar la continuïtat del parc lineal del marge esquerre del riu Besòs.

Superfície:
64.689 m2
Fases:
Aprovació inicial -
Direcció i coordinació:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño i Loles Herrero

Equip redactor:

Secció de Planejament i Tràmit de la CPU de l’ADPU: Joan Caba, Jordi Vila, Cristian Gómez, Raül Retuerta, Rhona Okafor, Mikel Berra i Núria Acosta.

Ajuntament: Rubén Carrera i Enric Padrós.

Municipis:
Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet

Descripció

Modificació puntual del Pla general metropolità al nucli antic de Sant Adrià de Besòs.

L’objectiu principal de la modificació és reconèixer, posar en valor i millorar el nucli antic de Sant Adrià de Besòs. Aquest objectiu es desplega en les dues estratègies següents:

1. Creació d’una regulació urbanística específica i clara pel nucli antic de Sant Adrià on es fomenti la seva preservació i regeneració.

Es proposa la creació d’una nova clau urbanística pròpia pel nucli antic de Sant Adrià (12sa) amb una normativa específica a la seva realitat i que es pot resumir en els tres punts següents:

  • Paràmetres: Es conservaran els mateixos paràmetres bàsics (edificabilitat, usos i densitat) així com també les condicions d’edificació (número de plantes, alçades i profunditat edificable) del planejament actual.
  • Conservació: Es protegeix l’estructura parcel·lària del nucli antic (en termes generals no es podran unificar parcel·les) i s’estableixen unes normes compositives per a les façanes (eixos compositius, separació i modificació d’obertures existents, acabats de façana i mitgeres).
  • Regeneració: Per tal de facilitar la comprensió, aplicació i adaptabilitat del planejament, es desenvolupa un plànol d’ordenació clar, també es possibilita el desenvolupament urbanístic mitjançant planejament derivat per tal de poder adaptar el planejament actual a les parcel·les i edificis singulars. Així mateix, es regulen les condicions urbanístiques aplicables als edificis que no compleixen amb les determinacions del planejament proposat, tot evitant la degradació del barri mentre no s’ajustin al nou planejament.

2. Redistribució dels sistemes d’equipaments i dotacions perquè responguin a la realitat i necessitats actuals.

S’han analitzat tots els sistemes de zones verdes, vials i equipaments i s’han redistribuït perquè responguin a la realitat actual. Les accions concretes es poden resumir en els quatre punts següents:

  • Reconèixer el caràcter dotacional de l’edifici de l’Ateneu Adrianenc i la seva condició d’edifici protegit (bé cultural d’interès local BCIL) mitjançant la seva qualificació com a sistema d’equipament.
  • Desafectar alguns habitatges existents on l’afectació actual ja no és imprescindible i, en canvi, hi ha una voluntat d’incentivar la seva rehabilitació i contribució en la reserva d’habitatge protegit en llocs urbans centrals. Concretament, els habitatges desafectats són: l’illa de l'Església, l’edifici de correus mantenint l’equipament en planta baixa i les parcel·les del carrer de les Monges nº 11-13.
  • Atorgar la condició de solar als fronts de façana de la Plaça de l’Església i de Rigoberta Menchú per a facilitar l’obtenció de llicències i així com també la seva rehabilitació.
  • Garantir la continuïtat del parc del marge esquerre del riu Besòs eliminant una antiga afectació per a la construcció d’una autopista, el projecte de la qual ha quedat obsolet.

Cal afegir que, tot i que la major part de l’àmbit pertany al terme municipal de Sant Adrià de Besòs, una petita part es troba al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Aquests terrenys són necessaris per tal d’afavorir la regeneració de dues illes situades a Sant Adrià.