MPGM en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

Encaix territorial
Encaix territorial

L’objecte de la MPGM és la protecció, conservació i millora del patrimoni natural i dels valors geològics, biològics, ecològics, ecosistèmics, paisatgístics, etnològics, agrícoles, socials i culturals de la Serra de Collserola.

Superfície:
8.345,71 hectàrees
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:

Oficina Tècnica de Gerència: Antoni Farrero.

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Josep Maria Carreras i Loles Herrero  

Equip redactor:

Secció de Planejament i Tràmit de la CPU de l’ADPU: Jordi Vila, Ton Padullés, Raül Retuerta i Núria Acosta amb amb l’assessorament legal d’Oriol Monclús.  

Amb la col·laboració de: l’equip redactor del PEPNat; Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA; Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola; Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntaments afectats. 

Municipis:
Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern

Descripció

Les propostes de la MPGM tenen com objectiu:

  • potenciar el mosaic agroforestal i la biodiversitat, afavorint el desenvolupament d’usos ramaders, agrícoles i forestals que afegeixen valor al territori i ajuden a preservar els valors ecològics;
  • minimitzar l’ocupació i la fragmentació dels espais lliures de la Serra de Collserola, reconeixent els sòls i els cursos fluvials necessaris per assegurar la connectivitat interior i exterior de la mateixa;
  • possibilitar la rehabilitació del patrimoni construït que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques i culturals, afavorint la presència i l’activitat humana que garanteixi la gestió i custòdia del territori;
  • assegurar un ús social del Parc natural compatible amb la preservació dels valors ecològics;   
  • i evitar el desenvolupament de processos d’implantació urbana a l’interior del Parc.

Així mateix, les propostes de la MPGM permetran preservar i millorar els serveis ecosistèmics que presta la Serra de Collserola: d’aprovisionament (fusta, aliments); de regulació (del clima i del cicle de l’aigua, control de l’erosió del sòl, pol·linització, etc.); culturals (relacionats amb el lleure); i de suport (per a la biodiversitat i els processos naturals.

També permetran identificar els sòls que s’han de qualificar com a sistema hidrogràfic d’acord amb la legislació d’aigües vigent, reduint el risc d’inundació, així com afavorir el desenvolupament d’usos i la gestió de les finques forestals, minimitzant el risc d’incendi.

La MPGM proposa la creació d’una nova qualificació urbanística, anomenada sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co), en la qual s’admeten els usos i les actuacions que aporten qualitat i valor afegit al medi natural, agrari i paisatgístic.  

Aquesta nova qualificació agrupa les diverses qualificacions del sistema de parc forestal (claus 27, 28 i 29); els sòls rústics protegits de valor agrícola (clau 24) i lliure permanent (clau 26); alguns sòls qualificats com a zona de verd privat protegit i verd privat d’interès tradicional (claus 8a i 8b); i els sòls del sistema de parcs i jardins urbans (clau 6) classificats com a sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable. D’aquesta manera, s’atorgarà el mateix grau de protecció a tots els espais oberts de la Serra.