MPGM del Molí i el Terraplè

MPGM el Molí i el Terraplè

Aquesta modificació del Pla general metropolità (MPGM) desenvolupa una nova ordenació de volums que millora notablement la qualitat de l'espai públic, garanteix més accessibilitat a l'equipament del Molí i alhora li atorga la singularitat urbana que requereix un equipament amb aquestes característiques.

Superfície:
18.673 m²
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:
Josep Maria Carreras (director dels Serveis d'Urbanisme, AMB), Loles Herrero (cap del Servei de Planejament Urbanístic, AMB)
Equip redactor:
Isabel Tomé, Cristian Gómez i Joan Caba (arquitectes, AMB), Elsa Mampel i Pablo González (estudiants d'arquitectura, AMB)
Municipis:
Molins de Rei

Descripció

Títol oficial del pla
Modificació puntual del Pla general metropolità en els sectors del Molí i el Terraplè

Busca assolir una sèrie d'objectius vinculats a diferents aspectes urbanístics, que comporten millores significatives en l'àmbit respecte al planejament vigent i que es poden sintetitzar en els aspectes següents:

  • Resoldre l'ordenació en coherència amb l'àrea central qualificada d'equipaments i permetre la conservació de l'edifici del Molí, tot millorant la funcionalitat, l'accessibilitat i la connexió dels espais lliures públics. Així mateix, vol garantir un correcte acabament del nucli urbà central.
  • Incrementar les dotacions d'habitatge protegit al municipi i destinar tot el sostre amb ús d'habitatge a aquesta finalitat. La nova edificació atendrà criteris d'eficiència constructiva i garantirà condicions d'insolació òptimes.
  • Incrementar la densitat d'habitatges per cobrir una necessitat existent al municipi, en coherència amb el que preveu el Pla Local d'Habitatge de Molins de Rei 2012-2017.
Per assolir aquests objectius, es proposa reposicionar a altres zones de l'àmbit la major part de l'aprofitament associat pel planejament vigent a la zona destinada a habitatge i sector terciari situada en la confluència del passeig del Terraplè amb el carrer de Pere Calders. 

La disposició de l'edificació en relació amb els espais lliures permet mantenir l'àrea destinada en l'actualitat a aquest ús, part de la qual està qualificada com a zona en el planejament vigent, i millorar l'entorn urbà. Així mateix, la disposició de la nova plaça del Molí servirà per, al marge de reforçar l'equipament, generar nous itineraris de vianants i garantir, així, la continuïtat dels diferents espais públics lliures i entre diferents àrees del municipi, fet que millorarà la qualitat urbana i la qualitat de vida de la població.