MPGM a l'àmbit de la porta sud

Imatge de l'ordenació proposada
Imatge de l'ordenació proposada

Ordenació dels sòls situats al sud del municipi amb usos de sistemes públics formats per equipaments esportius i educatius, parcs i vialitat, completant el teixit urbà segons les necessitats ciutadanes.

Superfície:
26,19 Ha
Fases:
Aprovació definitiva -
Direcció i coordinació:
Victor Ténez (Coordinador Ordenació Urbanística AMB)
Equip redactor:
Gema Mur, Rhona Okafor i Ma.Dolors Ubalde (arquitectes - AMB) / TRAÇA Estudi de serveis ambientals
Municipis:
Molins de Rei

Descripció

La proposta de Modificació Puntual del PGM a la "Porta Sud" de Molins de Rei,  confluència del c/ del Pla, c/ Felip Canalies i laterals AP-2, té com a objectiu resoldre la vora urbana del límit sud de la ciutat donant una solució concreta a les reserves de sistemes del planejament vigent, fent compatible el requeriment social d'un nou equipament docent  amb el pas d'infraestructures que milloraran la mobilitat global del territori.

Per assolir aquest objectiu  es reformula  la xarxa viària del planejament vigent  per definir un límit clar entre la ciutat i el Parc agrari del Baix Llobregat i es reserven nous equipaments públics i zones verdes amb criteris d'ordenació congruents amb la ciutat metropolitana i amb el desenvolupament urbanístic sostenible, configurant la "Porta Sud" de la ciutat.