Estudi dels torrents i de la conca de la riera de Rafamans

Perspectiva de la proposta
Perspectiva de la proposta

L’objectiu d’aquest estudi és garantir el manteniment dels recursos ambientals, ecològics, naturals i del patrimoni cultural de l’espai fluvial del municipi.

Superfície:
1,10 hectàrees
Fases:
Estudi -
Direcció i coordinació:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño i Loles Herrero. 

Equip redactor:

Servei de Planejament Urbanístic: Marcela Balliano, Lau Maluquer i Mario Cuevas.

Ajuntament: Xavier Carrascal, Meritxell Ibáñez 

Municipis:
La Palma de Cervelló

Descripció

Valorització dels torrents i reconeixement de la conca de la riera de Rafamans (revisió de MPOUM de l’àmbit del parc fluvial de la riera de Rafamans).

Els objectius generals són:

a) Delimitar una àrea de regulació més amplia amb la finalitat d’integrar aquest espai “d’elevat potencial ecològic i de connectivitat”, dins la xarxa general d’espais lliures de l’àrea metropolitana, com a element connector entre la serra de Collserola, el riu Llobregat i la serra d’Ordal.

b) Localment, possibilitar la recuperació i potenciació de l’ús ciutadà dels terrenys i fixar els recursos necessaris per fer-hi front.

Aquests objectius generals es concreten en les accions següents:  

  1. Incorporar, a la unitat funcional del Parc Fluvial, els diferents espais d’alt valor patrimonial i ambiental que conformen amb la riera un conjunt d’unitats paisatgístiques: al vessant nord, l’espai buffer (coixí) entre la riera i la carretera; al vesant sud, el torrent i les activitats de Can Via i el bosc del torrent de Can Coma Grua; al nucli urbà, el parc del torrent de Santa Rita; a la plana de Sant Joan, l’espai propietat de l’Ajuntament al voltant de l’ermita, el camí ral i la pineda mediterrània protegida al llarg del torrent del cementiri.
  2. Ajustar l’àmbit a l’estructura de la propietat (cadastre) i al límit del domini públic hidràulic.
  3. Ampliar i precisar l’article 98 del POUM_LPC, clau 27 parc fluvial, a la realitat física dels terrenys agrícoles i forestals i permetre’n la continuïtat.
  4. Qualificar de sistema de zones verdes i espais lliures (V) en sòl no urbanitzable l’espai de la plana de Sant Joan, propietat de l’Ajuntament, situat al voltant de l’ermita i el camí ral, i ajustar la peça d’equipament cultural religiós E4 a la realitat física.
  5. Habilitar el Pla especial urbanístic del Parc Fluvial per a la concreció del rang dels camins dintre l’àmbit per generar una xarxa jerarquitzada de camins rurals rodats i de vianants (senders i corriols), reconeguts o no pel POUM.
  6. Esmenar els errors materials al PMU Can Vidal a la fitxa urbanística “Taules dels polígons d’actuació urbanística i sectors” que desenvolupa el planejament derivat (correspondència text escrit/ dibuixos).