Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
  • Article
    Substitució del sistema d'equipament

Substitució del sistema d'equipament


Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la substitució del sistema d'equipament comunitari pel sistema d'habitatges dotacionals per a joves a diferents àmbits del terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 21 de febrer de 2008. (DOGC núm. 5155 de 18/06/2008)

MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA D'EQUIPAMENT COMUNITARI PEL SISTEMA D'HABITATGES DOTACIONALS PÚBLICS PER A JOVES A DIFERENTS ÀMBITS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

NORMATIVA

Per tal d'articular les propostes que recull aquest document es procedeix a la següent Modificació de del PGM en l'àmbit dels emplaçaments que integren aquest document al municipi de Sant Cugat del Vallés.

A. Incorporar en els articles 9, 56 i 57 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità un nou sistema en el sòl urbà anomenada: Sistema de dotació d'habitatges per a joves (clau 10hj).
B. Crear en el Títol IV una nova secció amb la següent denominació i contingut:
Sistema de dotació d'habitatges per a joves (clau 10hj)

Art.1. Definició

Es qualifica com a sistema de dotació d'habitatges per a joves, el sòl urbà dels emplaçament que integren aquest document al municipi de Sant Cugat del Vallés, que es destina a la construcció d'habitatges en règim de l10guer assequible destinat expressament a la gent jove, per facilitar a aquest col.lectiu l'accés a l'habitatge dins la ciutat. Els sòls que s'afecten a aquest destí són els que consten a les fitxes urbanístiques d'aquesta Modificació del PGM. Aquestes fitxes tenen caràcter normatiu. Incorporen les qualificacions proposades, les condicions d'ordenació i les de desenvolupament i gestió de cadascun dels àmbits d'actuació.

Art.2. Destí dels sistemes de dotació d'habitatges per a joves

1) Els sòls qualificats de sistemes de dotació d'habitatges per a joves es destinaran a la construcció d'habitatges en les condicions establertes a l'article 4. Els usos dotacionals definits a l'article 212 de les Normes urbanístiques del PGM, compatibles amb l'habitatge, s'admeten com a ús no principal.

2) En planta baixa s'admeten també els serveis complementaris de l'habitatge, i l'ús comercial en establiments de superfície màxima de venda de 700 m2, corresponent al petit comerç d'acord amb la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials i el seu desenvolupament pel Decret 378/2006, de 10 d'octubre.

3) Els usos complementaris i dotacionals admesos en el règim d'usos previst, en tant que complementaris, resten subjectes al mateix règim de concessió i dret de superfície que el habitatges per a joves.

Art.3. Condicions d'edificació

1) L'edificació en els sòls qualificats de sistema de dotació d'habitatges per a joves s'ajustarà al tipus d'ordenació, intensitat edificatória i condicions d'edificació, definits a la fitxa urbanística de cadascun dels sòls amb aquesta qualificació, d'acord amb les condicions de l'entorn.

2) L'edificació podrà desenvolupar-se per llicència directa, en les condicions establertes a l'apartat anterior.

3) La modificació de les condicions d'edificació definides en les fitxes normatives requerirà la tramitació d'un estudi de detall o d'un pla especial.

4) Per tot allò no regulat expressament en aquesta Normativa regeixen les disposicions de les NNUU per al tipus d'ordenació assignat al corresponent sòl.

5) Els habitatges s'adaptaran, pel que fa a les seves condicions d'habitabilitat i en especial a la seva superfície mínima, a allò que determinin les ordenances d'edificació i disposicions legals vigents en matèria d'habitatge d'aplicació simultània.

Art.4. Desenvolupament i gestió dels sistemes clau 10hj

1) Els habitatges es promouran en règim de lloguer i en les condicions que permetin acollir-se a les mesures de finançament d'actuacions protegides en matèria d'habitatge (establertes al Decret 244/05, de 8 de novembre, d'actualització del Pla d'habitatge del període 2004-2007 i els que en el seu cas els desenvolupin o substitueixin).

2) El desenvolupament i gestió de les dotacions d'habitatges per a joves s'acollirà a algun dels següents règims:

2.1. En els sòls de titularitat pública municipal, la construcció dels habitatges i la seva gestió, podrà realitzar-se per l'Ajuntament directament a través de Promusa, amb conveni amb una altra Administració o bé amb participació de la iniciativa privada, mitjançant l'atorgament d'un dret de superfície o concessió administrativa.
2.2. Un cop atorgat el dret de superfície, l'incompliment de les condicions establertes en el corresponent Plec es regiran pel que aquest disposi.
2.3 L'Ajuntament podrà establir convenis amb altres Administracions Públiques, o entitats dependents d'elles, per tal de desenvolupar en sòls de que siguin titulars, dotacions d'habitatges per a joves.

Art.5. Legitimació expropiatòria

La qualificació amb clau 10hj legitima l'expropiació dels sòls qualificats amb aquest destí, sense perjudici del que es preveu en l'apartat 2.2. de l'article anterior.

  • Municipis
    $introTextMod