Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
  • Article
    Sistema dotacional públic a les antigues escoles

Sistema dotacional públic a les antigues escoles


Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació d'un sistema dotacional públic a les antigues escoles, al terme municipal del Papiol.

Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 22 d'octubre de 2008 (DOGC núm. 5264 de 24/11/2008).

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA CREACIÓ D'UN SISTEMA DOTACIONAL PÚBLIC A LES ANTIGUES ESCOLES, DEL PAPIOL.

Normativa

Article 1: Disposicions generals

Per tot allò no regulat expressament en aquesta normativa regeixen les disposicions generals del PGM de Barcelona.

Article 2: Quadre de superfícies

Les superfícies resultants de la proposta d'ordenació a la parcel•a del carrer Àngel Guimerà, antigues escoles, son les següents:

Qualificació Superfície Sostre Núm. Hab.
10hdp (Habitatge Dotacional Públic) 1.323,25 m2 2.175 m2 35
6a (Parc urbà) 350 m2 - -

Article 3: Sistema d'habitatge dotacional públic. Clau 10hdp

1. Definició i classificació

El sistema urbanístic d'habitatge dotacional públic compren el sol que es destina a habitatges dotacionals públics. Inclou les actuacions públiques d'habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de collectius de persones amb necessitats d'assistència o d'emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides. S'identificarà als plànols amb la clau 10hdp.
S'inclouen en el sistema urbanístic d'habitatge dotacional públic les àrees que es grafien i s'identifiquen com a tal en els plànols del pla d'ordenació urbanística municipal i els que resultin del desenvolupament urbà que es produeixi segons les previsions d'aquest pla.
El sòl qualificat d'habitatge dotacional públic ha de ser de titularitat pública i, en conseqüència, ha de ser adquirit per l'administració per compra, expropiació, cessió gratuïta o qualsevol altre títol, en funció de les circumstàncies de l'actuació.
L'ús principal es el d'habitatge dotacional i s'admeten com a complementaris els usos regulats a l'art. 212 del PGM.
Condicions d'ordenació i edificació Les normes vigents son les establertes a les NNUU del Pla general metropolità , secció 1 i 2, del capítol 4 del títol 3.
L'edificació en aquestes àrees es condiciona en tot cas a les exigències funcionals dels diferents edificis, al respecte dels valors ambientals i paisatgístics, a no perjudicar als habitatges i altres usos veïns, i a la integració tipològica a les característiques del sector en que s'ubica.

Article 4: Regulació de l'Habitatge dotacional públic a l'emplaçament de les Antigues Escoles de El Papiol

Per al sòl qualificat d'habitatge dotacional públic que a continuació es relaciona, el Pla estableix les condicions d'ordenació següents:

Antigues escoles, carrer Àngel Guimerà:

Clau: 1hdp
Tipus d'ordenació: Ordenació per volumetria especifica
Sostre màxim: 2.175 m2st en un perímetre rectangular
Ocupació màxima: 55% (cinquanta-cinc per cent de la superficie de sòl) 920 m2
Alçada reguladora màxima: 10,60 metres, distribuïts en planta baixa i dos plantes pis.
La cota de referència de planta baixa segons l'Art. 240 del PGM es + 94,80
Alineacions d'edificació: Sobre rasant: la edificació s'ha d'ajustar a les línies no excedibles definides al plànol O.2 d'aquesta modificació puntual del PGM.

L'edifici s'ha de situar amb l'alineació obligatòria del carrer Àngel Guimerà i fent mitgera amb el casal d'avís situat al límit Est de la parcel·la.

Sota rasant: Els soterranis s'han d'ajustar a les línies no excedibles definides al plànol 0.2 d'aquesta modificació puntual del PGM.

Els soterranis segueixen la mateixa alineació de l'edifici sobre rasant, i assolint una profunditat màxima de 19,90 m.

Planta Baixa La cota de referència de la planta baixa de l'edifici serà +94,80 +1,15m. S'estableix l'alçada lliure mínima de 2,50m com a la resta de plantes degut a que es situen habitatges en aquesta planta.
Elements i cossos sortints S'admeten balconades no superant el vol establert a la normativa del PGM. Es realitza una excepció per la resolució de la trobada del edifici amb el casal d'avis solidant, permetent l'alineació amb el casal amb un cos sortint, resolent el sobrant de mitgera resultant.

Altres Els espais no inclosos en els gàlibs seran lliures i no s'hi permet cap tipus d'edificació ni sobre ni sota rasant, llevat de les rampes d'accés als soterranis d'aparcament.

La zona verda de nova creació serà d'accés públic lliure.

  • Municipis
    $introTextMod