Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
  • Article
    Implantació del sistema urbanístic d'habitatge dotacional públic

Implantació del sistema urbanístic d'habitatge dotacional públic


Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la implantació del sistema urbanístic d'habitatge dotacional públic, al terme municipal de Cornellà de Llobregat.

Aprovada i donada conformitat al text refós, en data 13 de febrer i 27 d'abril de 2007 pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques. (DOGC núm. 4893 de 29/05/2007).

NORMATIVA URBANÍSTICA

Text refós de la Modificació puntual del Pla general metropolità per a la implantació del sistema urbanístic d'habitatge dotacional públic, de Cornellà de Llobregat

Article 1 (NB).- La present Normativa distingeix entre aquelles determinacions bàsiques (NB) i aquelles que són reajustaments a concretar mitjançant planejament derivat.

Article 2 (NB).- La interpretació d'aquesta Normativa s'efectuarà d'acord amb allò que estableixen la legislació vigent i les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, en aquells preceptes que aquesta Normativa no concreta.

Article 3 (NB).- El sòl comprès a l'àmbit del Pla es classifica com a sòl urbà consolidat i no consolidat, i sòl urbanitzable delimitat.

Article 4 (NB).- Sistema d'habitatge dotacional públic (10hp)

4.1.- Definició:

El sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics comprèn les actuacions públiques d'habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de col•lectius de persones amb necessitats d'assistència o d'emancipació justificades en polítiques socials prèviament definides.
Aquest sistema, definit en la legislació vigent, constitueix un sistema diferent i independent del de l'equipament. L'assignació d'un terreny a aquesta destinació només es podrà produir mitjançant la redacció d'una modificació del PGM que en justifiqui la proposta des d'una anàlisi detallada, sobre la base dels estàndards establerts en aquest document de modificació.

4.2.- Titularitat:

Pública, només se n'admetrà la gestió privada en cas de concessió administrativa o similar.

4.3.- Paràmetres:

Es fixen per a cada zona l'edificabilitat i els paràmetres assignables en funció de les condicions d'ordenació de l'entorn i del model de ciutat.

4.3.1.- Joan Fernández - Ignasi Iglesias

- Definició: el terreny se situa a la cruïlla dels carrers Joan Fernández i Ignasi Iglesias, al barri del Pedró.
- Sistema d'ordenació: les condicions de l'edificació corresponen a les de la zona de l'entorn immediat. A través d'un pla de millora urbana es podrà reordenar en coherència amb l'illa d'equipaments.
- Superfície de parcel.la: 604 m2
- Ocupació: 441 m2
- Edificabilitat d'habitatges: 2.646 m2 de sostre
- Edificabilitat de serveis comuns/equipaments: 441 m2 de sostre
- Nombre d'habitatges: 38 hab. (70 m2/hab.)
- Nombre de plantes: PB+6 (22,80 m)

4.3.2a.- Destraleta (est)

- Definició: els terrenys se situen al sud-est de la masia de Can Tirel a l'avinguda de Can Cors del barri del Fatjó.
- Sistema d'ordenació: volumetria específica, per tal de facilitar una implantació més precisa sobre la topografia i relació amb la masia existent.
L'edifici resultant preveurà la limitació de proximitat a la línia fèrria a 20 m, d'acord amb l'Edicte 12033 de l'Ordre del Ministeri de Foment 2230/2005.
- Superfície de parcel.la: 1.100 m2
- Ocupació: 700 m2
- Edificabilitat d'habitatges: 2.100 m2 de sostre
- Edificabilitat de serveis comuns/equipaments: 0 m2 de sostre
- Nombre d'habitatges: 30 hab. (70 m2/hab.)
- Nombre de plantes: PB+2 (11,60 m)4.3.2b.- Destraleta 10hp (oest)

- Definició: els terrenys se situen al sud de la masia de Can Tirel a l'avinguda de Can Cors del barri del Fatjó.
- Sistema d'ordenació: volumetria específica, per tal de facilitar una implantació més precisa sobre la topografia i relació amb la masia existent.
L'edifici resultant preveurà la limitació de proximitat a la línia fèrria a 20 m, d'acord amb l'Edicte 12033 de l'Ordre del Ministeri de Foment 2230/2005.
- Superfície de parcel.la: 1.404 m2
- Ocupació: 900 m2
- Edificabilitat d'habitatges: 2.700 m2 de sostre
- Edificabilitat de serveis comuns/equipaments: 0 m2 de sostre
- Nombre d'habitatges: 39 hab. (70 m2/hab.)
- Nombre de plantes: PB+2 (11,60 m)4.3.3.- Suris

- Definició: els terrenys, que estan delimitats per la carretera de Sant Joan Despí i els carrers Tarragonès, Gironès i Barcelonès, fan front a la masia de Can Suris del barri del Fatjó.
- Sistema d'ordenació: les determinacions del document tenen caràcter d'estàndards de sistema dotacional a concretar en el planejament que es desenvolupi supeditat al compliment de la sentència.
Orientativament, se n'indiquen els paràmetres per tal d'incorporar-los al planejament que es desenvolupi.
- Superfície de parcel.la: 1.662 m2
- Ocupació: 708 m2
- Edificabilitat d'habitatges: 1.416 m2 de sostre
- Edificabilitat de serveis comuns/equipaments: 0 m2 de sostre
- Nombre d'habitatges: 20 hab. (70 m2/hab.)
- Nombre de plantes: PB+2 (11,60 m)4.3.4.- Empordanès ferrocarril

- Definició: l'àmbit se situa al sector Tintes Especiales o Empordanès a l'extrem sud dels barris de Centre i Riera. En concret, els terrenys abasten els sòls de la cantonada de l'avinguda del Baix Llobregat i el passatge dels Horts.
- Sistema d'ordenació: les determinacions del document tenen caràcter d'estàndards de sistema dotacional a concretar en el planejament que es desenvolupi.
Així mateix, i tenint en compte la possibilitat de desenvolupar polítiques d'habitatge mixt en aquells sectors on existeixen reserves de sostre protegit i dotacional, es defineix la possibilitat de redactar PMU per a la reordenació dels sectors seguint un model de parc d'habitatges assistits.
Orientativament, se n'indiquen els paràmetres per tal d'incorporar-los al planejament que es desenvolupi.
- Superfície de parcel.la: 968 m2
- Ocupació: 600 m2
- Edificabilitat d'habitatges: 2.270 m2 de sostre
- Edificabilitat de serveis comuns/equipaments: 600 m2 de sostre
- Nombre d'habitatges: 32 hab. (70 m2/hab.)
- Nombre de plantes: PB+3 (13,65 m)


4.3.5.- Millàs

- Definició:els terrenys se situen al sud de la línia de ferrocarrils de Renfe i el perllongament de l'avinguda de la Fama al barri de Millàs.
- Sistema d'ordenació: el Pla de millora urbana desenvoluparà i establirà l'ordenació concreta de la reserva d'habitatge dotacional.
Així mateix, i tenint en compte la possibilitat de desenvolupar polítiques d'habitatge mixt en aquells sectors on existeixen reserves de sostre protegit i dotacional, es defineix la possibilitat de redactar PMU per a la reordenació dels sectors seguint un model de parc d'habitatges assistits.
- Superfície de parcel.la: 4.451 m2
- Ocupació: 1.000 m2
- Edificabilitat d'habitatges: 4.000 m2 de sostre
- Edificabilitat de serveis comuns/equipaments: 0 m2 de sostre
- Nombre d'habitatges: 57 hab. (70 m2/hab.)
- Nombre de plantes: PB+8 (28,90 m)

4.3.6.- Famades

- Definició: els sòls se situen a la cantonada del carrer del Rosselló i el passeig de la Campsa del barri de Famades.
- Sistema d'ordenació: els paràmetres assignats són els que completen l'illa de zona 13b.
Així mateix, i tenint en compte la possibilitat de desenvolupar polítiques d'habitatge mixt en aquells sectors on existeixen reserves de sostre protegit i dotacional, es defineix la possibilitat de redactar PMU per a la reordenació dels sectors seguint un model de parc d'habitatges assistits.
- Superfície de parcel.la: 800 m2
- Ocupació: 800 m2
- Edificabilitat d'habitatges: 3.000 m2 de sostre
- Edificabilitat de serveis comuns/equipaments: 785 m2 de sostre
- Nombre d'habitatges: 43 hab. (70 m2/hab.)
- Nombre de plantes: PB+4 (16,70 m)
4.4.- Mitjançant un pla de millora urbana es podrà reordenar volumètricament el sostre previst per a habitatge protegit i dotacional en sectors de desenvolupament que tinguin assignat habitatge protegit i dotacional.

Article 5.- Subsòl:

S'admet l'ús d'aparcament en subsòl.
En qualsevol cas, en sistemes públics, el règim de gestió de l'aparcament serà el que estableixi la legislació vigent.

Article 6.- Equipament del passeig dels Ferrocarrils Catalans

Sistema d'ordenació: aïllada
Volum: 8 m3/m2
Ús: associatiu, cultural, administratiu

Article 7.- Equipament del carrer Mercè Rodoreda

Sistema d'ordenació: aïllada
Volum: 8 m3/m2
Ús: associatiu, cultural, administratiu

  • Municipis
    $introTextMod