Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
  • Article
    Entorn de l'IES Numància i parc Sandino

Entorn de l'IES Numància i parc Sandino


Modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits a l'entorn de l'IES Numància i parc Sandino, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 10 de juliol de 2007. (DOGC núm. 4970 de 18/09/2007).

NORMATIVA URBANÍSTICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ ALS ÀMBITS A L'ENTORN DE L'IES NUMÀNCIA I PARC SANDINO, DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Art.1. Condicions de l'ordenació comunes a tots els àmbits d'actuació

Les condicions d'ordenació urbanística de cada una de les zones de planejament es detallen a continuació.
Per a la resta de paràmetres no definits en la present normativa s'estarà al que es disposa en les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.

CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DELS SISTEMES

Art. 2. Sistema d'habitatges dotacionals públics, clau HD/7

2.1. Definició
Aquesta qualificació correspon al sòl del municipi de Santa Coloma de Gramenet que es destina a la realització d'actuacions públiques d'habitatge dirigides a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d'assistència o emancipació justificades en polítiques socials, d'acord amb el que preveu l'article 34.3 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, compatibles amb usos d'equipaments públics.
La nova qualificació d'habitatges dotacionals públics s'integra com a un ús dotacional específic dins dels sistemes del PGM, que es desenvolupa en terrenys de domini públic.

2.2. Tipus d'habitatges dotacionals públics
En funció del col·lectiu al qual van destinats, es distingeixen els tipus d'habitatges dotacionals següents:

a) Habitatges dotacionals per a joves, clau HD/7-j
b) Habitatges dotacionals per a gent gran, clau HD/7-g
c) En les actuacions d'habitatges dotacionals definides als apartats a) i b) s'hi podran preveure com a ús no principal, habitatges destinats a col·lectius amb necessitats d'atenció social, que obeeixen a programes socials prèviament concretats.

Mitjançant la tramitació de la corresponent modificació del PGM es podran integrar en aquesta qualificació reserves de sòl per a la construcció d'habitatges públics destinats a d'altres collectius amb requeriments anàlegs als definits a l'article 2.1.
La concreció del destí del sòl a un dels tipus d'habitatges dotacionals o la mutació dels ja assignats, requerirà la tramitació d'un Pla especial urbanístic o d'un Pla de millora urbana pel cas que la modificació del PGM no hagués concretat el tipus o per modificar el definit per aquesta.

2.3. Desenvolupament i gestió dels sòls clau HD/7
Els habitatges dotacionals es promouran en règim de lloguer i en les condicions que permetin acollir-se a les mesures de finançament d'actuacions protegides en matèria d'habitatge.
El sistema d'habitatge dotacional públic requereix la titularitat pública del sòl, sens perjudici de la utilització, per a la construcció i explotació dels habitatges dotacionals, de les formes de gestió previstes a la legislació aplicable.
L'obtenció del sòl amb aquesta destinació es produeix bé per cessió gratuïta, en aplicació de la legislació urbanística, bé per expropiació forçosa, bé per cessió onerosa per acord amb la propietat, constituint en aquest cas un dret de superfície o dret anàleg a favor del cedent per a la construcció i explotació dels habitatges dotacionals per un termini màxim de cinquanta anys.

2.4. Habitatges dotacionals per a joves HD/7-j
Es qualifica com a habitatges dotacionals per a joves, clau HD/7-j, el sòl que es destina a la construcció d'habitatges en règim de lloguer assequible destinat expressament a la gent jove, per facilitar a aquest col·lectiu l'accés a l'habitatge dins de la ciutat.
L'edificació en els sòls qualificats d'habitatges dotacionals per a joves s'ajustarà al tipus d'ordenació, intensitat edificatória i condicions d'edificació definits per a cadascun dels sòls amb aquesta qualificació, d'acord amb les condicions de l'entorn.
Els edificis d'habitatges dotacionals per a joves hauran de complir les condicions mínimes d'habitabilitat del Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'edificabilitat en els habitatges i de la cèdula d'habitabilitat, i les Ordenances metropolitanes d'edificació, d'aplicació simultània.
La superfície útil dels allotjaments no pot ser superior a 50 m2. La superfície màxima protegible per al finançament és de 40 m2 útils, que es pot incrementar en un 20%, com a màxim, per incloure-hi la corresponent als serveis comuns. És a dir, la superfície màxima protegible és de 48 m2.
Els usos dotacionals definits a l'article 212 de les Normes urbanístiques del PGM, compatibles amb l'habitatge, s'admeten com a ús no principal.
En planta baixa s'admeten també els serveis complementaris de l'habitatge.

2.5. Habitatges dotacionals per a gent gran HD/7-g
Es qualifica com a habitatges dotacionals per a gent gran, clau HD/7-g, el sòl que es destina a la construcció d'habitatges en règim de lloguer assequible destinats expressament a la gent gran autònoma, les circumstàncies sociofamiliars de la qual no li permeten romandre a la seva llar.
L'edificació en els sòls qualificats d'habitatges dotacionals per a la gent gran s'ajustarà al tipus d'ordenació, intensitat edificatória i condicions d'edificació definits per a cadascun dels sòls amb aquesta qualificació, d'acord amb les condicions de l'entorn.
Els sòls qualificats d'habitatges per a la gent gran es destinaran a la construcció d'habitatges en règim de lloguer assequible i ajustats a la tipologia que es defineix com a habitatges tutelats per a la gent gran en el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de Regulació del Sistema Català de Serveis Socials.
Els edificis d'habitatges dotacionals per a la gent gran hauran de complir les condicions mínimes d'habitabilitat del Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els habitatges i de la cèdula d'habitabilitat, i les Ordenances metropolitanes d'edificació, d'aplicació simultània.
Els usos dotacionals definits a l'article 212 de les Normes urbanístiques del PGM, compatibles amb l'habitatge, s'admeten com a ús no principal.
En planta baixa s'admeten també els serveis complementaris de l'habitatge.

2.6. Disposició addicional
El planejament podrà preveure la incorporació de nous sòls a la qualificació de dotació d'habitatges per a joves i per a gent gran, en el marc de les polítiques socials que es defineixen a l'efecte. La materialització de la qualificació clau HD/7 en aquests sòls requerirà la tramitació de la corresponent modificació del PGM.
En el cas d'incorporar sòls qualificats anteriorment d'equipament comunitari, la MPGM haurà de justificar que no es comprometen les reserves d'equipament de la ciutat, mitjançant la incorporació d'un estudi d'incidència de la proposta en relació amb el balanç del sòl d'equipament previst pel planejament.

Art. 3. Regulació de l'edificació a l'habitatge dotacional per a joves, clau HD/7-j, previst al carrer del Nord

3.1. Ordenació de l'edificació
L'edificació s'ajustarà al tipus d'ordenació segons volumetria específica.

3.2. Perímetre regulador
L'ocupació de l'edificació ha de quedar inclosa dins del perímetre regulador definit al plànol d'ordenació núm. 8 "Àmbit IES Numància — planejament proposar. Es poden incloure elements de porxo.
La zona definida com a NE serà destinada a l'ús de jardins, espais lliures i accessos.

3.3. Perfil regulador
S'aplica en el perímetre edificable una alçada màxima de 10,60 metres, corresponent a planta baixa i dues plantes pis.

3.4. Volums sota rasant - sòcol
S'admet la possibilitat de situar una planta sòcol, que no computarà a l'efecte de calcular el sostre edificable, entre la cota del nou vial i la cota de la part posterior de la parcel·la, amb una alçada màxima de 5 metres.
Aquest sòcol es podrà estendre com a soterrani del cos principal fins a la façana posterior d'aquest.

3.5. Volum sota rasant - soterrani
Tindran la consideració de planta soterrani les que estiguin per sota de la planta baixa, i no podran sobrepassar la projecció del cos principal edificat.

3.6. Densitat
L'edificabilitat màxima permesa serà de 3.150 m2 sostre i el nombre màxim d'habitatges serà de 45.

Art. 4. Regulació de l'edificació a l'equipament docent existent a la zona 7aD - IES Numància

4.1. Disposicions generals
Per a la seva regulació seran vigents les Normes urbanístiques del PGM en el seu Capítol 4 — Equipaments comunitaris i serveis tècnics metropolitans. Equipament de titularitat pública que es destinarà a usos docents, d'acord amb l'art. 212.1 apartat a) de les NNUU del PGM.

4.2. Tipus d'ordenació
El tipus d'ordenació respon a la zona subjecta a ordenació volumètrica específica, en la seva modalitat flexible.

4.3. Edificabilitat
L'índex màxim d'edificabilitat serà de 0,80 m2sostre/m2sól.

4.4. Ocupació
L'ocupació màxima permesa serà del 50%.

CAPÍTOL 3. REGULACIÓ ZONES DESTINADES A APROFITAMENT PRIVAT

Art.5. Condicions reguladores de l'edificació residencial. Zona 18

5.1. Disposicions generals
Per a la seva regulació serà vigent la normativa del PGM en els seus articles 333, 334, 335 i 336.
D'acord amb l'article 57.3 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, es reservarà, per a la construcció d'habitatges de protecció, el 30% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial.

5.2. Tipus d'ordenació
El tipus d'ordenació respon a la zona subjecta a ordenació volumètrica específica en la seva modalitat flexible.

5.3. Edificabilitat
L'edificabilitat màxima permesa és d1,50 m2 sostre/m2 sòl, amb una densitat màxima de 24 habitatges.

5.4. Perímetre regulador
L'ocupació de l'edificació ha de quedar inclosa dins del perímetre regulador definit al plànol d'ordenació núm.8 "Àmbit IES Numància — planejament proposar. Es poden incloure elements de porxo.
Mantenint la façana alienada al vial, es fixa una profunditat de 7 metres. La zona definida com a NE serà destinada a l'ús de jardins, espais lliures i accessos.

5.5. Perfil regulador
S'aplica en el perímetre edificable una alçada màxima de 10,60 metres, corresponent a planta baixa i dues plantes pis.

5.6. Volums sota rasant - sòcol
S'admet la possibilitat de situar una planta sòcol, que no computarà a l'efecte de calcular el sostre edificable, entre la cota del nou vial i la cota de la part posterior de la parcel·la, amb un màxim de 5 metres.
Aquest sòcol es podrà estendre com a soterrani del cos principal fins a la façana posterior d'aquest.

5.7. Volums sota rasant - soterrani
Tindran la consideració de planta soterrani les que estiguin per sota de la planta baixa, i no podran sobrepassar la projecció del cos principal edificat.

5.8. Cossos sortints
S'admeten els cossos sortints superant el perímetre regulador. Serà d'aplicació l'article 230 de les NNUU del PGM pel que fa al tipus d'ordenació segons alineació de vial.

5.9. Usos permesos
L'ús permès a les plantes pis serà només el d'habitatge. A la planta baixa es permetran, a més a més del d'habitatge, els usos següents: oficines, comercial, sanitari, religiós i cultural, recreatiu, esportiu i l'industrial de categories la i 2a, en situacions 2a i 2b.
L'ús de garatge o aparcament només es permetrà a les plantes sòcol o soterrani.

  • Municipis
    $introTextMod