Ordenança Metropolitana de Publicitat

Tornar
  • Disposicions
    Disposicions transitòries
    Article
    Disposicions transitòries

Disposicions transitòries


Transitòria 1a.

1. Les activitats o instal·lacions publicitàries no contemplades expressament en aquesta Ordenança o les Ordenances municipals que s'aprovin, es regularan seguint criteris similars als exposats i a les condicions que determini la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat.

Transitòria 2a.

1. En tant no es redactin i s'aprovin les Ordenances municipals que corresponguin, les activi­tats publicitàries i les seves instal·lacions estaran subjectes, a més del que s'expresa en el text d'aquesta Ordenança i amb caràcter subsidiari, a la següent regulació:

A. Prohibicions

A.1. No s'autoritzarà publicitat a aquells vehicles que incompleixin el Codi de Circulació en les normes reguladores de la visibilitat, etc. o que no compleixin amb la regulació vigent.
A.2. Resta prohibit el llançament de propaganda escrita, objectes o mostres publicitàries, per qualsevol mitjà.

B.1. Publicitat mitjançant cartelleres

B.1.1. En tanques provisionals de solars
Pel que fa a la coexistència de cartelleres publicitàries en tanques provisionals de solars i en parets mitgeres, s'autoritzaran en aquella situació o suport quan se situïn a una distancia mínima de 4 m., respecte de la paret mitgera. Aquest espai haurà de tenir el tractament que es regu­la en l'apartat f. següent.
La publicitat mitjançant cartelleres s'admetrà en tanques provisionals de solars independent­ment del seu destí urbanístic en el planejament vigent, amb excepció dels casos que es trobin qualificats com Protecció de Sistemes Generals (clau 9), Parcs Forestals (claus 27, 28 i 29) o zones 6, 8a i 15, amb subjecció a les següents condicions i sempre que no coexisteixin amb car­telleres situades a les parets mitgeres que recaiguin sobre el solar en qüestió.

a. La tanca haurà d'estar construïda amb materials que ofereixen seguretat i conservació decorosa amb acabats tals com obra vista, arrebossats pintats o estucats, o plafons de formigó tractat.
b. Les cartelleres se situaran sobre la tanca, alineades sobre el seu plànol sense sobresor­tir en cap cas del mateix.
c. Es permetrà únicament una línia o bateria de cartelleres col·locades sobre una franja situada entre 1,8 i 6,5 m. de la rasant del carrer o espai públic. La línia o bateria de cartelleres haurà de guardar unes proporcions regulars. En qualsevol cas, la cartellera publicitària no excedirà d'una alçada de 2,5 m. des de la base.
d. No es permetrà que els elements de suport i estructurals de les cartelleres siguin visibles des de les vies o espais públics i, en conseqüència, quan es pugui percebre la part late­ral o posterior d'aquestes instal·lacions, hauran de revestir-se de forma que resultin uni­formes i homogènies.
e. En el cas de disposar d'il·luminació, els aparells, quan siguin exteriors a la instal·lació, se situaran a la coronació de les cartelleres i respondran a una solució uniforme i homogènia pel conjunt dels instal·lats al solar i podran sobressortir del pla de la tanca un màxim de 0,60 m. sense que se situï en cap punt sobre la via o espai públic a menys de 3,50 m. de la rasant.
f. Les cartelleres hauran de situar-se separades amb espais intermedis regulars. Aquests espais hauran d'ésser amb obra, taulers, planxes, tires, bandes, lames o elements simi­lars que donin al conjunt un aspecte homogeni, regular i ordenat, com també un resultat formal harmònic i coherent amb l'entorn. La proporció d'espais intermedis haurà d'ésser com a mínim un 15 per 100 i la de cartelleres com a màxim un 85 per 100 de la línia o banda total. Aquesta proporció no cal mantenir-la en solars de dimensions iguals o inferiors a 13,20 m.
g. El conjunt de les cartelleres i elements de suport i estructurals hauran d'oferir la resistència i seguretat necessaris per tal d'evitar la seva caiguda, amb especial atenció a l'efecte del vent.

B.1.2. En tanques de protecció d'obres
La publicitat mitjançant cartelleres s'admetra en les tanques de precaució d'obres de nova planta, reforma o rehabilitació d'edificis, com també d'enderroc, durant el transcurs de les obres, d'acord amb les següents regles:

a. Les cartelleres se situaran sobre la tanca reglamentaria podent sobresortir del pla de la mateixa un màxim de 10 cm.
b. S'admetran varies fileres o bateries de cartelleres enrasades en la seva coronació de forma que la part superior se situï com a màxim a l'altura reguladora determinada com a límit d'altura per a les edificacions per al planejament aprovat per a la finca en el cas de tractar-se d'obres de nova planta o bé fins a l'altura de l'edifici existent en cas de reforma total del mateix o d'enderroc.
Quan les obres de reforma o rehabilitació es refereixin a una part de l'edifici coberta, façanes, etc., o algun dels seus locals o dependències, estant l'edifici ocupat total o par­cialment, s'autoritzarà l'activitat publicitària mitjançant aquestes instal·lacions sempre i quan no causi molèsties ni cegui vistes a la resta de dependències habitades de l'edifici, essent necessària la conformitat dels seus ocupants.
c. En el cas de disposar d'il·luminació se subjectaran a les prescripcions assenyalades en la regla e. de l'apartat anterior.
d. En el que fa referència a la seguretat i solidesa se subjectaran a les prescripcions asse­nyalades en la regla g. de l'apartat anterior.
e. Les cartelleres i elements de sustentació hauran de retirar-se al mateix temps que la tanca de protecció.

B.1.3. En l'interior de solars
Únicament en casos en que la publicitat vagi adreçada exclusivament a l'interior del solar, les cartelleres no sobresortiran l'alçada de la tanca. En el cas que la tanca sigui transparent o sigui visible la part posterior o lateral de cartelleres, aquesta haurà de tenir un tractament ade­quat.
B.1.4. En les façanes d'edificis
Resta expressament prohibit.
B.1.5. En tanques definitives de finques
Resta expressament prohibit.
B.1.6. En la via pública
Resta expressament prohibit.

B.2. Publicitat mitjançant rètols, plaques o escuts

B.2.1. En parets mitgeres d'edificis
S'autoritzaran rètols de tot tipus en les mitgeres no consolidades en les mateixes circumstàn­cies i amb les mateixes limitacions que les establertes per a les cartelleres, autoritzant-se en aquest cas un sortint màxim de 0,40 m.
En la part de la mitgera consolidada s'autoritzarà únicament els rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac sense sobresortir dels límits de la mitgera, amb un sor­tint màxim de 0,30 m. sempre que correspongui a la denominació genèrica de l'edifici, local o establiment o l'activitat de qualsevol tipus que en el mateix s'hi desenvolupi sempre que l'edifi­ci, local o establiment estigui dedicat a l'activitat de referència. La part ocupada pel rètol no depassarà el 5 per 100 de la superfície de mitgera consolidada.
B.2.2. En les tanques provisionals de solars
Els rètols en les tanques provisionals de solars s'admetran en les mateixes condicions que les assenyalades per les cartelleres i amb les mateixes restriccions compositives dimensionals i d'ubicació.
B.2.3. En les tanques de protecció d'obres
Els rètols en tanques de protecció de tot tipus d'obres s'autoritzaran en les mateixes condi­cions i restriccions que les assenyalades per les cartelleres.
B.2.4. En l'interior de solars
Es regirà per les mateixes normes que les cartelleres (apartat B.1.3.).
B.2.5. En les façanes dels edificis
Als efectes de la present Ordenança es distingeixen dues situacions:

2.5.1.a. En la planta baixa. S'entén per planta baixa d'una façana la part de superfície d'aques­ta que estigui en aquesta situació d'acord amb la normativa del planejament vigent a cada zona.
Les façanes de les plantes soterrànies que degut al desnivell dels vials o dels terrenys puguin quedar descobertes o les façanes de plantes semisoterranies construïdes a l'empara­ment de disposicions anteriors al planejament actual vigent, se subjectarà a les mateixes restric­cions que per a la planta baixa.
S'autoritzaran rètols en plantes baixes amb un sortint màxim de 0,20 m. sobre el pla de la façana, sempre que la seva implantació no trenqui la continuïtat de la façana, no ocultant ele­ments d'interès o significatius de l'edifici.
En els fronts i laterals de les marquesines i elements sortints autoritzats per les Normes Urbanístiques vigents, es permetrà l'aparició de rètols de forma que amb la seva instal·lació no se superin els sortints màxims previstos per a aquests elements i que el gruix o altura dels mateixos no excedeixi de 0,50 m.
Així mateix s'admetran rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac, sobre marquesines i elements, similars, de forma que no sobresurtin del perímetre d'aquests i el gruix o altura total del conjunt format per marquesines i rètol no superi els 0,70 m.
De forma anàloga, s'admetra amb les mateixes limitacions que els rètols o signes se situïn per sota de la marquesina, penjant d'ella, sempre que la part inferior se situï sobre el nivell de la vorera o espai públic a una altura màxima de 2,50 m.
Pel que fa referència a la composició, es tindran en compte les mateixes consideracions generals que s'han assenyalat en apartats anteriors.
2.5.1.b. En plantes pis. S'entendrà per planta pis d'una façana la part de superfície de la matei­xa corresponent a les plantes que tinguin aquest concepte d'acord amb el plantejament vigent.
Les plantes entresolades construïdes a l'emparament de disposicions anteriors a les vigents Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità tindran la consideració de planta pis en la part que ultrapassi l'alçaria màxima que per la zona correspon a la planta baixa.
2.5.2.a. Aquestes limitacions podran flexibilitzar-se en àrees específiques o edificis exclusius quan vinguin determinades per l'Ajuntament, previ informe de la Comissió Assessora, i amb sub­jecció als criteris generals de l'Ordenança.

B.2.6. En tanques definitives de finques
S'admetran únicament rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb fons no opac en les mateixes condicions que les assenyalades en l'apartat 2.5.1.a) relatiu a plantes baixes de façana, sempre que es refereixi únicament a la denominació genèrica de l'edifici, finca o establi­ment, o a l'activitat que en el mateix s'hi realitzi.
B.2.7. En la via pública
Els rètols situats directament en la via pública s'autoritzaran quan tinguin per finalitat senya­litzar l'existència o els accessos a serveis de I'Administració a tots els seus nivells, quan resulti imprescindible senyalitzar establiments privats destinats a aparcaments farmàcies, clíniques dispensaris i similars, quan per la seva afluència de gent i la seva difícil localització ho requerei­xi, i quan tinguin per objecte senyalitzar de forma comuna polígons industrials o àrees comer­cials.
La seva ubicació estarà subjecte a informe dels serveis de transports i circulació o similar i el seu disseny estarà d'acord amb les normes municipals al respecte.
L'Administració podrà establir models normalitzats pels diferents emplaçaments i activitats.

B.3. Publicitat mitjançant tendals
Limitacions generals per a la publicitat mitjançant aquest suport en totes les situacions en que s'admet independentment de les limitacions particulars per a cada una d'elles:

a. El missatge publicitari difós mitjançant aquest suport correspondrà únicament a la deno­minació genèrica de l'edifici, establiment o local de que es tracti.
b. El color, textura i forma no podrà trencar la composició general de l'edifici façana o ele­ment sobre el que se suporti o introduir efectes discordants estranys o ridículs sobre els mateixos o en el seu entorn.
c. El resultat formal del conjunt de tendals instal·lats en la façana d'un edifici serà objecte d'especial fiscalització, qual els instal·lats i/o els que es pretenguin col·locar correspon­guin a formes, textures i colors també diferents no sols en quant als possibles efectes discordants entre ells, sinó també per l'ordre d'ubicació.

Únicament seran autoritzades aquestes instal·lacions en les següents situacions i en les con­dicions que s'especifiquen:

B.3.1. En façanes d'edificis

3.1.1. En planta baixa. (Segons definició de l'apartat 2.5.1.a).
S'admetran tendals en les plantes baixes dels edificis, sense peus drets que recolzin en la via pública amb subjecció a les següents regles particulars:

a. Les barres tensores i els altres elements de la instal·lació se situaran a una altura mínima sobre el nivell de la vorera o espai públic, de 2,30 m. sense que cap punt del tendal, serrells o laterals estiguin situats a una altura inferior a 2 m.
b. El seu vol no podrà ésser superior en cap punt a l'amplada de la vorera menys de 0,60 m. amb un màxim d'1,50 m. quan siguin opacs i 3 m. quan siguin translúcids.

3.1.2. En plantes pis. (Segons definició de l'apartat 2.5.1.b).
S'admetran els tendals en les plantes pis dels edificis amb subjecció als criteris assenyalats essent el vol autoritzat el màxim permès per la normativa urbanística pels cossos sortints en aquestes plantes.

B.3.2. En la via pública
Els tendals en aquesta situació corresponen als situats directament en les voreres i espais públics, destinats a terrasses de bars, restaurants i establiments similars.

B.4. Publicitat mitjançant elements arquitectònics
Els missatges publicitaris difosos mitjançant aquests suport hauran de subjectar-se a les següents regles:

a. El missatge publicitari correspondrà únicament a la denominació genèrica de l'edifici, establiment o local de que es tracti o de l'activitat que en el mateix s'hi desenvolupin.
b. El color, textura i forma no podrà trencar la composició general de l'edifici, façana o ele­ments sobre els que aparegui, o introduir efectes discordants, estranys o ridículs sobre els mateixos i el seu entorn, essent objecte d'especial fiscalització.
c. La implantació d'aquest tipus de suports publicitaris no podrà suposar la destrucció o ocultació d'elements arquitectònics compositius, significatius o d'interès de l'edifici o construcció.

B.5. Publicitat mitjançant objectes
Limitacions generals per a la publicitat mitjançant aquest suport en totes les situacions en que s'admet, independentment de les condicions particulars per a cada situació.

a. Els motius o figures com també el seu color i forma no introduiran efectes discordants, estranys, ridículs o de mal gust sobre l'entorn on se situïn.
b. La documentació necessària pel tràmit de la llicència detallarà l'estructura de suport de l'objecte o figura i la forma d'anclatge del mateix i justificarà la deguda solidesa del conjunt.
c. S'assegurarà el tractament compositiu de la part posterior o lateral d'aquests objectes quan aquesta sigui visible.
S'admetrà publicitat mitjançant objectes únicament en les següents situacions:

B.5.1. En parets mitgeres d'edificis
S'admetrà la publicitat mitjançant objectes o figures planes o corpòries, sobre parets mitge­res no consolidades dels edificis en les mateixes condicions i restriccions que les assenyalades per les cartelleres en aquesta situació amb salvetat del sortint màxim que s'estableix en aquest cas en 0,50 m.
B.5.2. En tanques provisionals de solars
La publicitat mitjançant objectes o figures col·locats sobre tanques provisionals, s'autoritzarà en les mateixes condicions i restriccions que les assenyalades per les cartelleres en aquesta situació.
B.5.3. En tanques de protecció d'obres
S'autoritzarà en les mateixes condicions i restriccions que les assenyalades per les cartelle­res en aquesta situació.

B.6. Publicitat mitjançant banderes, banderoles i pancartes
S'admetra la publicitat mitjançant aquest tipus d'objecte únicament en les següents situa­cions o suports:

B.6.1. En façanes d'edificis
S'admetrà la col·locació de banderes, banderoles i pancartes com activitats publicitàries en les plantes baixes i plantes pis dels edificis amb subjecció a les següents regles:

a. El missatge publicitari haurà de correspondre a la difusió de les activitats que amb caràcter circumstancial, estacionari o periòdic es desenvolupin en l'edifici o emplaçament i, en conseqüència, en l'atorgament de la llicencia es farà constar expressament el termini pel que s'atorga.
b. La instal·lació garantitzarà la solidesa necessària per evitar la seva caiguda sobre la via pública i no ocultarà elements arquitectònics d'interès o significatius de l'edifici.
c. L'ús de la totalitat de les dependències i locals de l'edifici haurà d'ésser algun dels següents: comercial, industrial, esportiu o recreatiu.
d. Els elements de l'objecte i les pròpies banderes, banderoles o pancartes es disposaran de tal forma que no sobresurtin del vol màxim autoritzat en cada cas pels elements sor­tints d'acord amb el plantejament vigent. En el cas de banderes, el vol podrà ésser el doble de l'assenyalat.
e. Caldrà garantir que les banderes, banderoles o pancartes, tant objectes com la tela o materials que els conforma no perjudiquin a l'onejar, elements arboris, de mobiliari urbà o d'altres a la via pública.
f. No s'admetrà que els instal·lats davant els buits de les façanes en restringeixin o en dis­minueixin l'accés, la il·luminació o la ventilació.

B.6.2. Damunt terrats o coberts d'edificis
S'autoritzaran en aquesta situació d'acord amb l'assenyalat en les punts a., b., c., i e. de l'apartat anterior sempre que l'altura de la instal·lació no superi la dimensió d'1,80 m. mesu­rada sobre el nivell del terrat o coberta, amb l'excepció que es tracti de banderes en el qual cas s'autoritzaran a una altura màxima de 3,50 m.
B.6.3. En tanques provisionals de solars
S'admetran en les tanques provisionals de solars, subjectes a les mateixes condicions i res­triccions que les establertes per a les cartelleres en la mateixa situació (apartat B.1.) i admetent­-se que solament sobresurtin del plànol de la tanca la tela o material que conformen la bandera o pancarta, sense que en cap cas sobresurti més d'1 m. i I'extrem inferior se situï a una altura mínima de 3 m. sobre el nivell de la vorera.
B.6.4. En tanques de protecció d'obres
S'admetran en les tanques de protecció d'obres amb subjecció a les mateixes condicions i restriccions a les assenyalades per a cartelleres en la mateixa situació (apartat B.2.), admetent­-se les mateixes condicions de vol a les assenyalades en l'apartat 6.3.
B.6.5. En la via pública
La instal·lació d'aquests objectes publicitaris en la via pública s'autoritzarà d'acord amb les disposicions relatives a aquesta matèria que es trobin vigents en el moment de la seva concreta aplicació.

B.7. Publicitat mitjançant elements electrònics
Serà susceptible d'admissió en qualsevol situació previ informe favorable de la Comissió Assessora de Publicitat.
Les activitats publicitàries desenvolupades per aquests sistemes se subjectaran a les pres­cripcions generals d'aquesta Ordenança i a més a les següents:

a. Quan es precisi pantalla o element similar per produir els efectes lluminosos, aquests se subjectaran en quant a la seva ubicació, dimensions i resta de les característiques a les assenyalades per a cartelleres i rètols segons el cas que es tracti.
b. Quan es desenvolupin en l'interior de solars, les pantalles i la resta d'elements necessa­ris, s'ubicaran ocupant el volum virtual edificable en la parcel·la segons la seva qualifica­ció urbanística.
En tots els casos s'assegurarà un tractament adequat de les parts posteriors o laterals dels suports quan aquestes siguin visibles.
Si per necessitats tecnològiques degudament justificades es precisessin dimensions o sortints superiors o fos inviable el compliment de les condicions imposades, es considerarà en cada supòsit les limitacions que s'hagin d'aplicar, i previ informe dels serveis tècnics competents i de la Comissió Assessora de Publicitat.
c. Els equips de reproducció, enginys electrònics o mecànics necessaris per produir aques­tes activitats i altres elements, se situaran de tal forma que no causin molèsties, ni perill pels vianants, els ocupants de l'immoble o immobles contigus.
d. No s'ademetrà que aquest tipus d'activitat publicitària provoqui impactes distorsionants, per a l'entorn o efectes extravagants, discordants o de mal gust sobre el mateix.

B.8. Publicitat mitjançant globus captius
Únicament s'admetra la seva instal·lació en l'interior de solars, de forma que els elements de sustentació i anclatge no ultrapassin el perímetre de la finca. El globus tampoc no ultrapassarà el perímetre de la finca per dessota d'una alçada mínima del doble de la que existeix o corres­pongui a les edificacions de l'entorn.
El projecte que acompanya la petició contindrà una detallada descripció de la instal·lació, del seu emplaçament, ombra projectada, sistema d'anclatge, element que garanteixi la no mobilitat de l'artifici, i haurà de justificar la deguda solidesa del conjunt, en especial davant dels efectes del vent.
No s'admetrà la instal·lació d'aquest suport publicitari coexistint amb cartelleres en la tanca  provisional del solar. Així mateix, per autoritzar la instal·lació, el solar haurà de trobar-se net d'edificacions, net i tancat adequadament; i si existissin mitgeres al descobert en els seus límits, estaran degudament tractades a nivell formal.
Les llicències es concediran per un termini determinat que es farà constar expressament, transcorregut el qual la instal·lació haurà d'ésser completament retirada.
Previ a l'atorgament de la llicencia serà necessari el previ informe favorable de la Comissió Assessora de Publicitat que evaluarà l'impacte que el suport pugui significar pel seu entorn.
No s'admetrà la instal·lació del globus captius a una distància de línies elèctriques aèries menor a la màxima alçada que pugui assolir.

B.9. Damunt vehicles
Els vehicles destinats a publicitat no excediran de les següents mesures, inclòs el material publicitari: 5 m. de llarg per 2,50 m. d'ample i 3,50 m. d'alçada, tot això sens perju­dici del que disposin altres reglamentacions de caràcter general relatives a tràfic i seguretat vial.
No obstant això, I'incompliment d'aquestes reglamentacions o l'informe negatiu al respecte dels serveis municipals competents, podrà donar lloc a la denegació de la llicència.
La publicitat realitzada per vehicles públics s'ajustarà a més a les disposicions que se senya­lin expressament en la concessió i reunirà les condicions i característiques que en ells es deter­minin.

B.10. Repartiment individualitzat de propaganda escrita, mostres o objectes
El desenvolupament de l'activitat publicitària, a més de subjectar-se a les disposicions gene­rals d'aquesta Ordenança, en especial en l'apartat A.2., se supeditarà al previst en les Ordenan­ces Municipals de Neteja i quantes disposicions la regulin.

C.1. Sense perjudici del que disposin normes de jerarquia superior, I'Alcaldia, a proposta de la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat o dels serveis tècnics municipals, podrà dictar dis­posicions especials que consideri oportunes per facilitar la propaganda en les eleccions a càrrecs públics, festes populars, actes culturals, ciutadans i similars de manera que causin els mínims inconvenients als interessos dels ciutadans. En tot cas, cada candidatura o organitzador vindrà obligat a retirar els elements publicitaris subsistents un cop conclòs el període electoral, festiu, cultural o similar; de no fer-ho en el termini de 10 dies ho faran els serveis municipals, previ l'oportú requeriment a costa del titular.
Per excepció, en període d'eleccions i també en festes populars i tradicionals de barri, I'Alcaldia podrà autoritzar la fixació, en aqueixes vies públiques que s'assenyalin, de banderes, banderoles i pancartes amb propaganda o anunciadores d'actes relatius a campanyes electorals o les esmentades festes. En aquests casos, seran d'aplicació les següents normes:

a. En la sol·licitud de llicencia haurà d'expressar-se l'emplaçament pretès, I'alçada mínima damunt la calçada, el suport en que haurà de fixar-se i el procediment de subjecció del mateix.
b. Les pancartes hauran de col·locar-se de forma que no molestin la lliure circulació de via­nants i vehicles, ni puguin ocasionar danys a les persones, a la via pública, als arbres o a les instal·lacions existents en la mateixa. En tot, la part inferior de la pancarta no podrà situar-se a menys de 5 m. d'alçada damunt la calçada.
c. La sol·licitud serà informada per la Conselleria Municipal corresponent a l'emplaçament.
d. Si se sol·licités la col·locació de les pancartes suspeses des dels fanals, els peticionaris hauran d'acreditar que ho seran en condicions tals que garantitzin a judici de l'Adminis­tració municipal que no podrà produir-se cap dany dels assenyalats en l'apartat b. ante­rior com a conseqüència de la seva col·locació.

D.1. No precisaran de l'esmentada llicencia, excepte quan per motius concrets especificats en la normativa vigent sigui obligatòria:

l.  Les plaques o escuts indicatius de dependències públiques.
2. Les banderes o banderoles, senyeres i elements similars, representatius dels diferents països, estats, organismes oficials, centres culturals, religiosos, esportius o polítics.
3. Els anuncis col·locats en les portes, vitrines o aparadors d'establiments comercials, limi­tats a indicar horaris en que es trobin oberts al públic, preus dels articles oferts, els motius del seu tancament temporal, de trasllat, liquidacions o rebaixes i d'altres similars.
4.  Els que es limitin a indicar la situació de venda o lloguer d'un immoble, col·locats en el mateix, durant un període de 18 mesos des de l'acabament de l'obra.
5. Els indicadors o anagrames col·locats en vehicles, sempre que corresponguin al nom o activitat del propietari o arrendatari.

E.1. L'Ajuntament podrà exigir en els casos que estimi adient, la col·locació en lloc visible de la instal·lació publicitària d'una placa numerada que contingui la informació que s'estableixi amb caràcter general o segons les diferents modalitats, i que a tal efecte lliurarà l'Administració muni­cipal.
En particular s'estableix amb caràcter obligatori per la publicitat mitjançant cartelleres, la fixa­ció d'una placa en la part inferior del marc, en lloc visible, en la que s'indiqui l'empresa anuncia­dora, el núm. d'expedient de llicència d'instal·lació i la data de concessió.

F.1. Les instal·lacions publicitàries existents que no tinguessin l'oportuna llicència, hauran d'ésser legalitzades en el termini de 6 mesos comptats des de la data en que entri en vigor la present Ordenança, entenent-se que el corresponent anunci, és requeriment suficient a aquests efectes.
Les que no fossin legalitzades segons les determinacions d'aquesta Ordenança podran pror­rogar-se 6 mesos més amb caire provisional i subjecte al que disposa l'art. 6 de les Normes Urbanístiques del PGM.

G.1. Les instal·lacions publicitàries que tinguessin llicencia atorgada a l'entrar en vigor la pre­sent Ordenança, quan estiguessin emplaçats en els llocs que prohibeix o limita aquesta Orde­nança, hauran d'adaptar-se en l'especificat en aquesta com a molt, a la seva renovació o en el termini d'un any, prorrogable per un any més, amb caire provisional, si les determinacions de l'Ordenança impliquen la seva supressió.

H.1. Les instal·lacions que aqueixes suposin hauran d'ésser retirades en finalitzar els termi­nis atorgats segons el que disposen els dos apartats anteriors.